Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

«Эйр Аста­на» Аты­ра­удан Ам­стер­да­мға ап­та­сы­на 4 рейс жа­сай­ды. Ам­стер­дам­нан Ер­се­ке­ге дей­ін ма­ши­на­мен екі сағат­та же­ту­ге бо­ла­ды.

Қо­сым­ша ақ­па­рат алу үшін біздің ре­сми airastana.com веб-сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се +7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­ққа ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.