«Арт Про­спект-2018» Vi ха­лы­қа­ра­лық фе­сти­валі

Tengri - - Destination -

Кө­ше­лер­ді, аула­лар­ды, са­ябақтар­ды және өз­ге де қоғам­дық орын­дар­ды қо­са алған­да, Санкт-пе­тер­бург­тің үй­рен­шік­ті қа­ла­лық ланд­шаф­ты қазір­гі за­манғы өнер туын­ды­ла­ры­мен то­лы­ға­ды. Биы­лғы жы­лы фе­сти­валь Пет­ро­град жағын­да өте­ді, оның тақы­ры­бы — «Ақыл-ой азы­ғы». Ашық ас­пан астын­да та­мақ тақы­ры­бын­дағы қы­зы­қты ин­стал­ля­ци­я­лар­ды көру­ге бо­ла­ды, өйт­кені ол əрқа­шан өнер­дің маңы­зды объ­ек­тісі болған.

Қа­шан және қай­да: 20-23 қыр­күй­ек, Санкт­пе­тер­бург, Ре­сей. То­лық ақ­па­рат peterburg2. ru сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.