«Со­ли­стер ше­руі» және «Аста­на­дағы бри­тан­дық кеш: With The Beatles»

Tengri - - Kazakhstan -

Жел­тоқ­сан ай­ын­да Қа­за­қстан елор­да­сын­да «Со­ли­стер ака­де­ми­я­сы» мем­ле­кет­тік ка­ме­ра­лық ор­кест­рінің екі та­ма­ша кон­цер­ті өте­ді. 13 жел­тоқ­сан­да — «Со­ли­стер ше­руі», он­да ор­кестр му­зы­кант­та­ры, ха­лы­қа­ра­лық кон­кур­стар­дың ла­у­ре­ат­та­ры әлем­дік орын­да­у­шы­лық өнер­дің ал­тын топ­та­ма­сы­на ен­ген атақты шы­ғар­ма­лар­ды орын­дай­ды. 20 жел­тоқ­сан­да — «Аста­на­дағы бри­тан­дық кеш: With The Beatles», он­да аты аңы­зға ай­налған «Бит­лз» то­бы­ның таң­да­у­лы хит­та­ры сим­фо­ни­я­лық ор­кестр мен Қа­зақ ұлт­тық өнер уни­вер­си­теті хо­ры­ның орын­да­уын­да беріледі. Ди­ри­жер пуль­тын­да — көр­нек­ті маль­та­лық ди­ри­жер, «Бит­лздің бар­лық хит­та­ры сим­фо­ни­я­лық ор­кестр үшін» экс­клю­зив­ті бағ­дар­ла­ма­сы­ның иесі Алан Кир­коп.

Қа­шан және қай­да: 13 және 20 жел­тоқ­сан, «Қа­за­қстан» ор­та­лық кон­церт за­лы, Мәң­гілік Ел даңғы­лы, 10/1, Аста­на. То­лық ақ­па­рат qazaqconcert.kz; ticketon.kz сайт­та­рын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.