Қолө­нер жәр­мең­кесі

Tengri - - Kazakhstan -

Ал­ма­ты­ның ор­та­лы­ғы бү­гін­де жа­яу жүр­гін­шілер­ге жай­лы ай­мақ бо­лып та­бы­ла­ды. Мұн­да бар­лар, ка­фе­лер, ре­сто­ран­дар, дәм­ха­на­лар, кә­де­сый дү­кен­дері ор­на­ласқан, сон­дай-ақ қолө­нер бұй­ым­да­рын са­тып алуға бо­ла­тын қа­за­қстан­дық қолө­нер­шілер жәр­мең­ке­лері өте­ді. Жәр­мең­ке­лер­де сіз­дер қолө­нер ше­бер­лері ең­бе­гінің сан қыр­лы­лы­ғын, олар­дың қол­дан жа­саған эт­но-стиль­де­гі сөм­ке­лері мен киім­дерін, асыл және жар­ты­лай асыл ме­тал­дар мен та­стар­дан жа­салған әше­кей­лер­ді, ой­ын­шы­қтар­ды, киізді, ұлт­тық кә­де­сый­лар­ды, аға­штан және қы­штан жа­салған ыды­с­а­яқты және көп­те­ген басқа да заттар­ды кө­ре ала­сыздар. Қа­шан және қай­да: 24-25 қа­ра­ша және 16-17 жел­тоқ­сан, 9.00-18.00, Жі­бек жо­лы даңғы­лы, На­зар­ба­ев даңғы­лы мен Пан­фи­лов кө­ше­сінің ор­та­сы, Ал­ма­ты. То­лық ақ­па­рат almatycrafts.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.