Оңтүстік аста­на­дағы қыс

Tengri - - Destination -

Қа­за­қстан­ның оңтүстік аста­на­сы­ның ор­та­лы­ғы­нан Іле Ала­та­уы тау жот­а­сы­ның шы­ң­да­ры­на же­ту үшін көлік­пен бір сағат­тан аз уақыт ке­те­ді, бұл та­у­лар қы­сқы ой­ын-са­уы­қтарға өте қо­лай­лы. Бұл жер­де бел­сен­ді де­ма­лы­сты ұна­та­тын­дарға қы­сқы спорт түр­лерінің то­лық топ­та­ма­сы ұсы­ны­ла­ды, өйт­кені мұн­да жаңа­дан ба­стаған­дарға ар­налған жол­дар­дан ба­стап тә­жіри­белі шаңғы­шы­лар мен сно­уборд­шы­ларға ар­налған тік еңістер­ге дей­ін бар­лық дең­гей­лер­де­гі шап­шаң сы­рға­нап тү­су трас­са­ла­ры бар.

Көп­шілік ара­сын­да сы­рға­на­удан аулақ бо­луға ты­ры­сып, трас­са­ларға таңер­тең ер­те шы­ққы­сы ке­летін­дер үшін S.N.E.G Hotel қо­нақ үйі өте қо­лай­лы. Бұл шағын бу­тик-қо­нақ үй­ге Шым­бұлақ тау шаңғы­сы ку­рор­ты­нан ас­па­лы жол­мен же­ту­ге бо­ла­ды. Таңер­тең ер­те, та­бал­ды­ры­қтан ат­тай са­ла, сіз­дер тау бөк­тер­лерінің көрінісі­нен ләз­зат ала ала­сыздар, олар бір­не­ше сағат бойы сіз­дер­дің то­лық иелік­теріңіз­де бо­ла­ды, өйт­кені та­уға кө­те­ретін фу­ни­ку­лер тек таңғы сағат 9:30-да жұ­мыс істей ба­стай­ды. Дәл осы жер­де ре­сто­ран да бар, одан тау пей­за­жда­ры­на та­ма­ша көрініс ашы­ла­ды, қо­нақ үй­де небәрі ал­ты бөл­ме, сон­ды­қтан мұн­да тұру­ды ал­дын ала брон­дап қой­ған жөн.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.