Хи­уа

Tengri - - Destination -

Ба­тыс Өз­бек­стан­ның шөл да­ла­сы арқы­лы Хо­резмде­гі жа­зи­ра — Хи­уаға са­я­хатқа ат­та­ны­ңы­здар. Сіз­дер Ұлы Жі­бек жо­лы ке­ру­ен­дерінің атам за­манғы із­дері­мен жол жүресіз­дер.

2018 жыл­дың соңы­на қа­рай көп­тен күт­кен жаңа те­мір жол құры­лы­сы аяқта­ла­ды және ашық ас­пан астын­дағы осы таңға­жай­ып мұра­жай-қа­лаға жо­ла­у­шы­лар алғаш рет пой­ы­з­бен са­я­хат­тап же­те ала­ды.

Ишан Қа­ла («Іш­кі қа­ла») тісті қа­бы­рға­ла­рын­дағы орас­ан үл­кен қақ­па­лар арқы­лы қа­лаға өт­сеңіз­дер, өт­кен за­манға тап бо­ла­сыздар. Қай­та жос­пар­ла­удағы шек­те­улер көп­те­ген (300-ге жуық) та­ри­хи ес­керт­кі­ш­тер мен үй­лер­ге өз­герістер ен­гі­зуді мүм­кін емес ет­кен, бұл Хи­уа­ның түп­нұсқа­лық аху­а­лын сақта­уға мүм­кін­дік бер­ді.

Бір-екі түн­деріңізді Мұ­хам­мед Амин­хан мед­ре­сесін­де ор­на­ласқан Orient Star қо­нақ үй­ін­де өт­кізіңіз­дер; шәкірт­тер­дің бөл­ме­лері қазір­гі за­манғы қо­нақтар­дың күт­кен­деріне сай бо­ла­тын­дай етіп өз­гер­тіл­ген. Сіз­дер азан да­у­сы­нан оян­бай­сыздар, бірақ дәліз­дер мен іш­кі аула­лар­да өт­кен­нің еле­стері кезіп жүретін­ді­гі сөз­сіз.

Ұсақ-түй­ек де­таль­дарға то­лы ді­ни ғи­ма­рат­тар­дың қа­с­бет­тері өз­дерінің дү­ни­я­уи ба­ла­ма­ла­ры­нан қат­ты

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.