DIAL161

FOR AIR­PORT IN­FOR­MA­TION

Kuwait Times - - CLASSIFIEDS -

773 621 859 854 6505 644 765 613 306 406 1077 103 0015 1087 560 070 771 153 164 171 212 541 773 787 563 156 054 743 117 513 101 126 856 501 482 671 302 161 613 356 056 1071 6522 416 214 664 661 776 890 1189 527 405 158 342 786 511 176 143 611 076 872 792 693 382 2317 Is­tan­bul Ad­dis Ababa Is­tan­bul Dubai Is­tan­bul Mus­cat Is­tan­bul Cairo Abu Dhabi So­hag Doha Lon­don Manila Doha So­hag Dubai Is­tan­bul Is­tan­bul Dubai Frank­furt Bahrain Cairo Riyadh Jeddah Am­man Lon­don Dubai Dam­mam New York Tehran Lon­don Sharjah Dubai Beirut Is­tan­bul Dubai Abu Dhabi Geneva Bahrain Mash­had Dubai Doha Lamerd So­hag Bahrain Shi­raz Abu Dhabi Jeddah Man­ga­lore Mash­had Mash­had Beirut Al Na­jaf Da­m­as­cus Riyadh Mash­had Dubai IQA Cairo Dubai Dubai Hanoi Mus­cat Taif Jeddah 02:25 03:05 03:35 03:45 03:55 03:55 04:00 04:10 04:10 04:30 04:40 04:45 05:20 05:50 06:05 06:30 06:50 06:50 06:55 07:05 07:15 07:15 07:30 07:45 08:00 08:40 08:55 09:00 09:00 09:30 09:35 09:45 09:55 10:00 10:00 10:05 10:10 10:10 10:10 10:25 10:35 10:40 11:00 11:15 11:25 11:40 12:05 12:05 12:10 12:30 12:40 12:55 13:00 13:00 13:10 13:15 13:45 14:00 14:00 14:05 14:15 14:30 14:30 14:50 15:00 KAC KAC FDB KAC GFA IRC QTR SVA KNE KNE KAC KAC KAC ETD ABY OMA MSR SAW SVA JZR JZR FDB QTR KAC UAE JZR RJA KAC SVA KAC GFA JZR FDB JZR UAE MSR JZR QTR ABY GFA FDB KNE KAC OMA KAC KAC QTR MSR DHX FDB JAI KAC ETD KAC KAC MEA ALK GFA KAC KAC UAE JZR ETD QTR JZR 673 561 060 785 222 6512 1079 501 530 684 777 619 283 304 128 646 576 706 505 266 240 052 1073 363 858 538 641 331 511 353 216 184 064 124 876 621 554 1081 124 218 058 232 545 648 205 345 1089 619 171 5054 571 351 308 203 413 403 230 220 381 301 860 502 310 1083 528 Dubai Am­man Dubai Jeddah Bahrain ABD Doha Jeddah Jeddah Mad­i­nah Riyadh Doha Dhaka Abu Dhabi Sharjah Mus­cat Sharm el-Sheikh Da­m­as­cus Mad­i­nah Beirut Am­man Dubai Doha Colombo Dubai Cairo Am­man Tri­van­drum Riyadh BLR Bahrain Dubai Dubai Bahrain Dubai Cairo Alexan­dria Doha Sharjah Bahrain Dubai Riyadh Cairo Mus­cat Islamabad Ahmedabad Doha Alexan­dria Bahrain Dubai Mumbai Kochi Abu Dhabi La­hore Bangkok Beirut Colombo Bahrain Delhi Mumbai Dubai Luxor Abu Dhabi Doha Asyut 15:00 15:00 15:05 15:15 15:25 15:30 15:40 15:45 15:55 16:00 16:00 16:00 16:15 16:20 16:30 16:35 16:50 16:55 17:00 17:05 17:15 17:25 17:40 17:40 17:45 17:45 17:55 18:00 18:15 18:15 18:20 18:40 19:05 19:15 19:30 19:30 19:30 19:50 20:05 20:15 20:35 20:55 21:00 21:10 21:25 21:30 21:35 21:45 21:50 21:50 21:55 22:00 22:15 22:15 22:15 22:20 22:25 22:30 22:45 22:45 22:55 22:55 23:05 23:20 23:45

Newspapers in English

Newspapers from Kuwait

© PressReader. All rights reserved.