DIAL 161 FOR AIR­PORT IN­FOR­MA­TION

Kuwait Times - - INFORMATION -

GFA KAC CLX KAC KAC FDB KNE KAC MSR OMA JZR DHX QTR KAC KAC DLH FDB KAC JAI KAC ETD MEA ALK UAE GFA KAC QTR KLM JZR NIA ETD AIC KNE JZR KAC KAC JZR FDB JAI 217 502 856 674 104 057 381 166 618 647 189 172 1088 562 174 634 5053 616 572 786 307 402 229 859 219 675 1082 415 125 151 309 987 533 241 1544 164 185 071 574 Bahrain Beirut Lux­em­bourg Dubai Lon­don Dubai Taif Rome Alexan­dria Mus­cat Dubai Bahrain Doha Am­man Mu­nich Frank­furt Dubai Bahrain Mum­bai Jed­dah Abu Dhabi Beirut Colombo Dubai Bahrain Dubai Doha Amsterdam/Dam­mam Bahrain Cairo Abu Dhabi Chen­nai/Hyderabad Jed­dah Am­man Cairo Paris Dubai Dubai Mum­bai 19:30 19:30 19:35 19:45 19:50 19:50 19:55 19:55 20:05 20:10 20:15 20:20 20:35 20:40 20:45 20:45 20:50 20:50 20:55 21:15 21:20 21:20 21:25 21:40 21:45 21:45 22:00 22:05 22:05 22:10 22:15 22:25 22:45 22:45 22:55 22:55 23:15 23:45 23:50 FDB QTR AVV KAC GFA RBG KAC JZR IRM FDK IAW JZR KAC MSC JZR MSR FDB UAE JZR KNE BON KAC KAC FDB KAC PAL GFA QTR JZR KNE KAC KNE ETD KAC ABY OMA MSR SAW KNE SVA KAC JZR JZR FDB KAC QTR UAE JZR RJA SVA KAC GFA JZR NIA JZR FDB JZR UAE SVA MSR IRA SYR QTR ABY GFA KAC FDB KAC KAC KNE CLX MSR OMA KAC KAC QTR DLH KAC FDB DHX JAI KAC ETD MEA ALK GFA KAC KAC UAE KLM ETD NIA QTR KNE 056 1071 654 501 214 554 661 776 1189 802 158 786 511 402 176 611 076 872 324 382 102 561 673 060 785 669 222 1079 188 530 1543 684 304 357 128 646 576 706 532 505 675 266 240 052 615 1073 858 538 641 511 353 216 184 252 554 064 124 876 501 621 666 342 1081 124 218 383 058 361 775 232 856 607 648 205 345 1089 634 741 5054 171 571 351 308 403 230 220 301 381 860 415 310 152 1083 534 Dubai Doha Asyut Beirut Bahrain Alexan­dria Abu Dhabi Jed­dah Mash­had Da­m­as­cus Al Na­jaf Riyadh Mash­had Alexan­dria Dubai Cairo Dubai Dubai Al Na­jaf Taif Sara­jevo Am­man Dubai Dubai Jed­dah Dubai/Manila Bahrain Doha Dubai Jed­dah Cairo Mad­i­nah Abu Dhabi Kochi Shar­jah Mus­cat Sharm el-Sheikh KAC/Da­m­as­cus Jed­dah Mad­i­nah Dubai Beirut Am­man Dubai Bahrain Doha Dubai Cairo Am­man Riyadh BLR Bahrain Dubai Alexan­dria Alexan­dria Dubai Bahrain Dubai Jed­dah Cairo Es­fa­han Da­m­as­cus Doha Shar­jah Bahrain Delhi Dubai Colombo Riyadh Riyadh Hong Kong Luxor Mus­cat Is­lam­abad Ahmed­abad Doha Doha Dam­mam Dubai Bahrain Mum­bai Kochi Abu Dhabi Beirut Colombo Bahrain Mum­bai Delhi Dubai Dam­mam/Amsterdam Abu Dhabi Cairo Doha Jed­dah

Newspapers in English

Newspapers from Kuwait

© PressReader. All rights reserved.