Ê’ó›: GÔMGE¥ G ÔW’C Sƒ≤° • d¡ «áñ G◊ áeƒμ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

àfgó≤ Yƒ°† áπàc ùÿg{à° zπñ≤ ÖFÉÆDG WÉY∞ Ê’ó›, ûe{ó¡° dg¨ «ª á ÙDGAGOƑ° àdg» Z⣠S° ªAÉ ähòh, AGÔL Yª Π« á GÔMGE¥ ±’ dg ˘dghó ˘« Ö ) WGC ˘ô ùdg° ˘« ˘ÄGQÉ ( ‘ b ˘ÖΠ dg ˘© ˘UÉ ° ˘ª ˘zá , e ˘ cƒd ˘Gó ¿ g{ ˘Gò üàdgô° ± j© £» UIQƑ° øy òg√ G◊ áeƒμ ÙDGAGOƑ° , ƒgh do« π ójól ΠY≈ Sƒ≤° • g« àñzé¡ .

âødh ‘ H« É¿ ùegc,¢ G¤ ¿ òg{√ G◊ áeƒμ ggcª âπ béjé°† SÉÆDG,¢ øe ΠLGC G¿ ÆÔØÀJ ùπd° ªù ägô° dgh© ªä’ƒ ΠY≈ YGƑFGCZÉ¡ , ùeà° ¨ÉHÔ ¿ j{ ˘μ ˘ƒ ¿ G S’E° ˘à ˘î ˘Ø ˘É ± üh° ˘ë ˘á dg ˘æ ˘SÉ ¢ b ˘ó H ˘Π ˘≠ M ˘Gó , H ˘äé e ˘© ˘¬ dg ˘Ñ ˘© ¢† ùj° ˘ª ˘í d ˘æ ˘ùø ° ˘¬ H ˘JQÉ ˘μ ˘ÜÉ L ˘FGÔ ˘º H˘ «˘ Ģ «˘ á J† °˘ Üô üdg° ˘ë ˘á dg© áeé, øe ΠLGC ùcö° áæøm øe zägq’hódg. Sh° :∫ c{« ∞ ôéj QÉOE äƒÿg ΠY≈ ÜÉΜJQG ááôl øe ƒf´ ááô÷g àdg» Tégó¡° Éæñd¿ e GÔNƑD, øe ÓN∫ GÔMGE¥ ±’ dghódg« Ö G) ÄGQÉW’E( ‘ ÖΠB dg ˘© ˘UÉ ° ˘ª ˘á ähòh, dg ˘à ˘» J ˘ OƑD… G¤ VGC° ˘QGÔ ùl° ˘« ˘ª ˘á J˘ Π˘ ë˘ ≥ üh° ˘ë ˘á G ùf’e° ˘É ¿, L ˘AGÔ J ˘ûæ ° ˘≥ dg˘ Nó˘ É¿ G S’C° ˘Oƒ dg˘ æ˘ oeé Y˘ ø Y˘ ª˘ Π˘ «˘ á M’G˘ Gô,¥ àdgh» ƒà–… ΠY≈ ›ª áyƒ IÒÑC øe OGƑŸG μdg« ª« FÉ« á ùdgzáeé° .

ôcph ¿ G{◊ áeƒμ Ωô– øe ÓN∫ ûaπ° S° «SÉ JÉ°É¡ , VÔŸG≈° ŸG† °ª Úfƒ øe ƑNO∫ ùÿgûà° Ø°« äé, Jh© Vô¢ M« JÉ¡ º îπdzô£ , e˘ ˘ùà ° ˘É ˘F ˘Ó ˘ { GPGE c ˘É ˘¿ g ˘Gò˘ üj° ˘ô ˘ ± G◊ μ ˘eƒ˘ ˘á ˘ a ˘ª˘ ˘É ˘GP f ˘æ˘ ˘à˘ ˘¶ ˘ô e ˘ø Úeôûgz? , YGO« É G¤ { AGÔLGE –≤ «≥ Sjô° ™ THÉØ° ± ‘ ááô÷g, àdg» ÂÑΜJQG ëh≥ G ÉG’C‹ ‘ ähòh dghmgƒ°† », ûch∞° ÊÉ÷G, h FGE ˘Gõ ∫ TGC° ˘ó dg ˘© ˘≤ ˘Hƒ ˘äé H ˘¬ , d ˘Ä ˘Ó J ˘à ˘μ ˘Qô e ˘ã ˘π g ˘ò √ FGÔ÷G ˘º ‘ ùÿgà° zπñ≤. Jh© ó¡ HHÉÀE{` ©á Gòg ΠŸG∞ ‘ áæ÷ üdgáë° , H¨ «á Uƒdgƒ° ∫ H¬ G¤ JGƑN« ª¬ ZIƑLÔŸG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.