GGÔHG« º åëñj VHGÉ° ´ ÉJÉYÔDG e™ óah üeô° …

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

åëh ôjóÿg dg© ΩÉ øeód dg© ΩÉ AGƑΠDG SÉÑY¢ GGÔHG« º ‘ Ñàμe¬ ùegc,¢ e™ ah ˘ó e ˘ø LQÉŸG ˘« ˘á ÜŸG° ˘jô ˘á H ˘Fô ˘SÉ ° ˘á ùe° ˘YÉ ˘ó jrh ˘ô LQÉŸG ˘« ˘á d ˘ûπ ° ˘ hƒd¿ dg ≤˘ ˘üæ ° ˘Π ˘« ˘á üÿgh° ˘Újô ‘ ÊQÉŸG ùdg° ˘ÒØ MG ˘ª ˘ó ÖZGQ, VHGC° ˘É ´ dg ˘Yô ˘jé ˘É üÿgújô° ‘ Éæñd¿ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.