L ˘©˘ é˘ ˘™ : M{ Üõ˘ dg ˘Π ¬˘z bh «˘ ˘JOÉ ˘ƒ ¿ Y ˘fƒ «˘ ˘ƒ ¿ SQÉÁ° ˘ƒ ¿ GQGE ˘HÉ ˘ a μ˘ jô˘ ˘

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Q IGC FQ« ù¢ ÜÕM dg{ägƒ≤ FÉÆÑΠDG« zá Qƒàcódg S° ªò L© é™ ¿ K{ª á cée« áæ Ioƒlƒe áfƒμe øe ÛGª Yƒ« á dg≤ «ájoé ‘ ÜÕM ΠDG¬ àdgh« QÉ æwƒdg» G◊ ô SGCO° ª« É¡ cée« áæ ÜÉGQGE bhª ™, c Πq ªé bh© â ÁKOÉM ÀZG« É∫ HGC ádhéfi ÀZG« É,∫ JΩƑ≤ ûàdéhμ° «∂ HÉ¡ ØΠÎHH« JÉZÉ¡ , e© æπ { ÉÆFGC Sæ° Yóq» ΠY≈ ôjrh dgábé£ ŸGH« É√ GÈL¿ SÉH° «π àh¡ ªá JΠ°† «π ëàdg≤ «≥ Éch¿ G iôm’c H¬ ¿ ùj° ∫ ôjrh ΠNGÓDG« á Ghôe)¿ Tπhô° ( HGC ôjrh dg© ó∫ T)μ° «Ö b ˘Wô ˘Ñ ˘hé (… ÷Gh« û¢ bh ˘iƒ G e’c ˘ø b ˘Ñ ˘π WGE ˘Ó ¥ dg ˘üà ° ˘jô ˘ë ˘äé , Sh° ˘æ ˘≤ ˘Ωó iƒyódg kgóz HGC H© ó óz àh¡ ªá JΠ°† «π ëàdg≤ «≥ Éàdéhh‹ ƒg ÛEΣQÉ° ÉH◊ ÁKOÉ QÉÑÀYÉH ¿ òg√ àædg« áé ØDG© Π« á d© ªπ ¬z .

ÈÀYGH ¿ ÜÕM{ ΠDG¬ Ûghª áyƒ dg≤ «ájoé dg© fƒ« á SQÉÁƑ° ¿ HÉGQGE Ék ùøf° « jôμah Sh° «SÉ °« TÉÑEKGÔ° ΠY≈ iƒb G øe’c ÷Gh« û¢ VHWÉÑ° ¬ ch dg ˘æ ˘SÉ z¢, e ˘Ø †° ˘ fg{ ˘à ˘¶ ˘QÉ dg ˘à ˘ë ˘≤ ˘« ˘≥ ëã ˘dhé ˘á Z’G ˘à ˘« ˘É ,∫ dh˘ μ˘ ø g˘ A’ƑD ûj° ƒπμq¿ cée« áæ ÜÉGQGE bhª ™ ÓH Tz∂° . h ócq ¿ iƒb{ 14 QGPGB ød Jo ©« ó ÁHÔOE ùdgägƒæ° VÉŸG° «á h ¿ Éfõa ÉH ájìc’c Sùæ° °© ≈ AÓÑΠD H≤ «ΩÉ ádho a© Π« á Öéjh ¿ JΩƑ≤ iƒb 14 QGPGB ûàhμ° «π G◊ záeƒμ.

âødh ÓN∫ EÁΠHÉ≤ e™ eõdg« áπ ƒh’ j© Hƒ≤« É¿ V° ªø èeéfôh aîfg{« zrƒ ΠY≈ TTÉ° á° ùÿg{à° zπñ≤ ùeg,¢ G¤ ¿ jôødg{≥ G ÔN’B QÉH´ kgól ájéyódéh ÙDGÑΠ° «á ûh° ¿ bƒàdg© äé àdg» ΠWGCOÉ¡≤ ôcòàædh Ée b« π ûh° ¿ ÀFGAÉ¡ G◊ çogƒ ‘ SÉJQƑ° Ωƒj ZAÉKÓÃDG{, H« æª É ÉFGC ìôwg ÄÉGÉOEG jôyá°† h HGC˘ ≤˘ ≈ üe° ˘kgô Y˘ Π˘ «˘ ¡˘ zé. Yh˘ jé˘ ó dg˘ ©˘ ª˘ É∫ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «Ú æÿ˘ SÉ° ˘Ñ ˘á Y˘ «˘ ó dg© ªé ∫ ΠY{≈ πegc ¿ j JÉC» dg© «ó ŸGΠÑ≤ ΠY« ¡º ‘ πx hôx± AGC π°†, a© ªéædé j© ªƒπ ¿ àjh© ƒñ¿ kgòãc æμd¡ º ƒdéæj¿ πbgc Òãμh øe c Yª É∫ dg© Éz⁄ , e© àè Gk ¿ {J îø «† ¢ hr ¿ QH £á Gÿ È ¶ô¡ dg© π≤ òdg… μëàjº Hò¡ √ G◊ áeƒμ Gògh ôegc e SƑD z∞°. øyh ëàdg≤ «äé≤ ‘ ádhéfi ÀZ’G« É∫ àdg» J© Vô¢ dé¡ , Éb:∫ ’{ ÔYGC± JGC ˘ø UGC° ˘Ñ ˘âë dg ˘à ˘ë ˘≤ ˘« ˘≤ ˘äé ‘ dhéfi ˘á ZG ˘à ˘« ˘É ,‹ dh˘ μ˘ æ˘ æ˘ » TGC° ˘μ ˘ô b˘ Fɢ ó ÷G« û¢ dg© ªOÉ ÉL¿ blƒ¡ » ôjóÿgh dg© ΩÉ diƒ≤ G øe’c ΠNGÓDG» AGƑΠDG TGCÔ° ± ØJQ» ΠY≈ àggª eé¡ ªé òæe ëπdg¶ á G h’c ,¤ h ÜNGC¢ ûdéhôμ° ôjrh dg© ó∫ Tμ° «Ö héñwôb… òdg… üjgπ° ΠY≈ QƑØDG h SQGCΠ° DGVÉ≤ °» Ωôc d «˘o ˘û ° ˘ô ± Y ˘Π ˘≈ dg ˘à ˘ë ˘≤ ˘« ˘≤ ˘äé G dh’c ˘« ˘á , h YGC ˘£ ˘≈ J˘ ©˘ Π˘ «˘ ª˘ Jɢ ¬ G¤ ŸG Sƒdù° °˘ á dg˘ †≤° ˘FÉ ˘« ˘á ŸGH Sƒdù° °˘ äé G e’c˘ æ˘ «˘ á d˘ Π˘ ≤˘ «˘ ΩÉ H˘ ©˘ ª˘ Π˘ ¡˘ É, ‘ g˘ Gò dg˘ ©˘ É⁄ G S’COƑ° ùô° G ùf’eé° ¿ ÚM iôj SÉFGC° HƑΠBÉ¡ H« ZAÉ°†. øyh üjíjô° ôjrƒdg GÈL¿ SÉH° «π dg{` ZQÉÑN’C, Éb:∫ H{¨ †¢ ædg¶ ô øy G T’CUÉΰ ,¢ VƑŸGƑ° ´ d« ù¢ GÈL¿ SÉH° «π a≤ §, GÔ÷ÉA∫ ƒy¿ Éb∫ ¿ G◊ ≥ ΠY≈ L© é™ FGC ¬ SGÑÀ° ≥ ëàdg≤ «,≥ øμdh GPÉà SGÑÀ° â≤ ëàdg≤ «?≥ πg ÉFGC ØHG{ ZÁMQÉÑDG c» ’ ÔYGC± Ée iôl? πg àfgc¶ ô ƒàμe± dg« øjó h ƒbgc∫ æfge » S° ª© â kgôegc Ée h’ ÔYGC ± Ée ƒg? ÚM hójôj¿ íjhîdg øy ùøfgcμ° º SG° ª© Gƒ GÔ÷G∫ ƒy¿ aò¡ √ AGC π°† eƒc« zéjó.

VGCÉ° :± { ¿ Ée jωƒ≤ H¬ ƒy¿ HGC SÉH° «π HGC ÜÕM ΠDG¬ HGC 8 QGPGB d« ù¢ záfódh{ HGC üjäéaô° ÒZ BÓNGC« á a≤ §, πg S° ªò übò° ØΠYGC ùøæh° ¬ FGC ¬ ÀZG« π àm≈ Gƒdéb ¿ ÀZ’G« É∫ ” S’CÜÉÑ° ùffé° «á ,? cª É Gƒdéb øy êqƒl HÉM… FGE ¬ πàb S’CÜÉÑ° ÁJQÉOE gòzhº . ’ Öéj ¿ f† °« ™ UÉØÀDÉH° «π üdg° ˘¨ IÒ a ˘ª ˘æ ˘ò Y ˘ΩÉ 2005 c ˘Π ˘ª ˘É ü–° ˘π dhéfi ˘á ZG ˘à ˘« ˘É ∫ j ˘£ ˘Π ˘≤ ˘ƒ ¿ T° ˘FÉ ˘© ˘äé M ˘dƒ ˘¡ ˘É , a ˘≤ ˘dé ˘Gƒ Y ˘Π ˘≈ S° ˘Ñ ˘« ˘π ßG ˘É ∫ ¿ H ˘© ¢† G W’C ˘Gô ± ‘ ùdg° ©ájoƒ Vó° ædg¶ ΩÉ ûa{gƒ° Πnzø≤ FÔDÉH« ù¢ aq« ≥ G◊ ôjô… Uhƒ° ’ G¤ ádhéfi ÀZG« Éz‹ , ûekgò° G¤ ¿ K{ª á cée« áæ Ioƒlƒe dh« ù¢ Oô› TGC° ˘î ˘UÉ ¢ b˘ Π˘ «˘ Π˘ » G N’C˘ Ó¥ J˘ cò˘ Êô H˘ CÉŸÉ˘ «˘ æ˘ á G Y’E˘ eó˘ «˘ á dg˘ æ˘ JRɢ á, a˘ Úë jé ô… Mó ç j¨ ôb ƒf ¬ hj Øμ μƒ f¬ H eƒ Q Nô i c» GƑΠΠ°† cîdg« õ, ghº ùjhò° ¿ ædéhª § ùøf° ¬ òæe dg© ΩÉ 2005 óbh Tgƒμμ° ‘ πc ÀZ’G« zä’é.

Qh IGC ¿ K{ª á cée« áæ Ioƒlƒe áfƒμe øe ÛGª Yƒ« á dg≤ «ájoé ‘ ÜÕM ΠDG¬ àdgh« QÉ æwƒdg» G◊ ô SG° ª« É¡ cée{« áæ ÜÉGQGE bhª ™z c Πq ªé bh ˘© â M ˘KOÉ ˘á , J ˘≤ ˘Ωƒ H˘ dé˘ ûà° ˘μ ˘« ∂ H˘ ¡˘ É Hh˘ î˘ Π˘ Ø˘ «˘ Jɢ ¡˘ É, d˘ Gò S° ˘æ ˘ Yóq˘ » Y˘ Π˘ ≈ ôjrƒdg GÈL¿ SÉH° «π àh¡ ªá JΠ°† «π ëàdg≤ «,≥ Gh iôm’c H¬ Éc¿ Öéj ¿ ùj° ˘ ∫ jrh ˘ô dg ˘NGÓ ˘Π ˘« ˘á HGC jrh ˘ô dg ˘© ˘ó ∫ ÷Gh« û¢ bh ˘iƒ G e’c ˘ø , Sh° ˘æ ˘≤ ˘Ωó iƒyódg kgóz HGC H© ó óz àh¡ ªá JΠ°† «π ëàdg≤ «≥ Éàdéhh‹ ƒg ÛEΣQÉ° ÉH◊ çó QÉÑÀYÉH ¿ òg√ àf« áé a© Π« á d© ªπ ¬z .

ÈÀYGH { ¿ ÜÕM ΠDG¬ Ûghª áyƒ dg≤ «ájoé dg© fƒ« á SQÉÁƑ° ¿ HÉGQGE ùøf° « jôμah Sh° «SÉ °« TÉÑEKGÔ° ΠY≈ iƒb G øe’c ÷Gh« û¢ VHWÉÑ° ¬ ch Séædgz¢ , ah† π° àfg¶ QÉ ëàdg≤ «≥ ádhéëã ÀZ’G« É.∫

h TGCQÉ° G¤ ¿ ædg{¶ ΩÉ ‘ Éæñd¿ d« ù¢ WGÔBƑÁO« πh ƒg Qƒjéàμjo… ‘ Éμe¿ Ée, aò¡ √ ájqƒjéàμjódg eæ≤ ©á gh» SGCƑ° øe äéjqƒjéàμjódg ‘ H ˘© ¢† dg ˘hó ∫ dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á f’c ˘¡ ˘É e† °˘ ª˘ Iô h Jo˘ ª˘ SQÉ¢ â– J˘ ÒKÉC e˘ cé˘ «˘ æ˘ á dg ˘≤ ˘ª ˘™ z, S° ˘FÉ ˘ g{ ˘π ûj∂° MGC ˘ó e ˘É ‘ ¿ FQ ˘« ù¢ ÷Gª ˘¡ ˘jqƒ ˘á FQH ˘« ù¢ G◊ áeƒμ FQH« ù¢ ÙΠÛG¢ S° «ƒμ ¿ jód¡ º bƒe∞ ÔNGB øe G ÇGÓM’C ƒd’ Oƒlh òg√ CÉŸG« áæz? .

JGH¡ º ÜÕM{ ΠDG¬ z hàdg{ «QÉ æwƒdg» G◊ zô HÛJ{` μ°« π cée« áæ ÜÉGQGE bhª ™z . Ébh:∫ πc{ ááôl bh© â ‘ Éæñd¿ ûàcgàø° É¡ G L’CIÕ¡ G æe’c« á Ée GÓY FGÔ÷Gº ÀŸG© Πá≤ ÀZÉH« É∫ ä’héfih ÀZG« É∫ IOÉB iƒb 14 QGPGB, aª ø g ˘ƒ b ˘QOÉ Y ˘Π ˘≈ ûc° ˘∞ T° ˘Ñ ˘μ ˘äé ùoeù° ¢ DGC ˘« ù¢ b ˘KGQOÉ Y ˘Π ˘≈ cg ˘ûà ° ˘É ± ägòéøàdg àz’gh« ä’é ádhéfih ÀZG« É∫ S° ªò L© é™ ? dó≤ ” ûàcgé° ± FGÔLº ‘ FGΠ£ «SÉ ¢ ûhh° ªøjõ SHΠMÉ° ΠYª É Uh° «Gó øμdh ⁄ ûàμjo∞° FGÔ÷Gº àdg» ùjà° ó¡± 14 QGPGB, Kª á WGƑJ ΠY« Éæ ΠYH≈ dgiƒ≤ G æe’c« á àdg» ’ Π“∂ ájôm Σôëàdg ‘ øcéegc Pƒøf jôødg≥ G ÔN’B hƒæ‡ ´ ΠY« É¡ G◊ üƒ° ∫ ΠY≈ ÉJGO üj’gzä’é° .

Sh° ∫ { øjgc ùeâ° ÉJGO ÜJ’GÄ’É° üîhuƒ° °« äé FÉÆÑΠDG« Ú òæe dg© ΩÉ 2005? a ˘JGÓ ˘É ÜJ’G° ˘ä’é ûc° ˘âø N ˘« ˘Wƒ ˘ ‘ ZG ˘à ˘« ˘É ∫ dg ˘Fô ˘« ù¢ aq ˘« ˘≥ G◊ jô ˘ô ,… d ˘Gò g ˘º j ˘ë ˘HQÉ ˘fƒ ˘¡ ˘É jh ˘jô ˘hó ¿ ¿ j˘ μ˘ ƒ¿ jrh˘ ô ÜJ’G° ˘ä’é e˘ ø jôa≤ ¡º ‘ c G ◊äéeƒμ . aπ¡ Tgμà° ≈ … øwgƒe üîhuƒ° ¢ àdg© ó… Y ˘Π ˘≈ ün° ˘Uƒ ° ˘« ˘à ˘¬ ÈY ÜJ’G° ˘ä’é ? dh ˘μ ˘æ ˘¡ ˘º ’ j ˘jô ˘hó ¿ ¿ üj° ˘π JGO ˘É ÜJ’GÄ’É° G¤ G L’CIÕ¡ G æe’c« á H« æª É üëjπ° ΠY« É¡ ÜÕM ΠDG¬ øe IQGRH ÜJ’G° ˘É ˘ä’ , a ˘üà ˘ ° ˘aô ˘ ˘É ˘ ä dg ˘Ø ˘jô ˘≥ G N’B ˘ô J ˘ó ∫ Y ˘Π ˘≈ FGC ˘¬ ùe° ˘à ˘Ø ˘« ˘ó e ˘ø ÀZ’G« zä’é.

Ph cq ˘ô ˘ ¿ dg{ ˘© ˘ª ˘OÉ Y ˘ƒ ¿ b ˘É ∫ ‘ 18 JGC ˘Π ˘ƒ ∫ 2003 EGC˘ ΩÉ dg˘ μ˘ fƒ¨ Sô¢ còe’g» FGE ¬ ôe’c e© ƒ≤∫ kgól ¿ ΣÎJ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … AGQH√ ‘ Éæñd¿ JGHOGC ˘¬ d ˘ GQÓE ˘ÜÉ dgh ˘à ˘Òeó , h FGE ˘¬ EGC ˘ô DGE ˘egõ ˘» SGC° ˘SÉ ° ˘» eh ˘Π ˘ ¿ agîj ˘≥ ùf’güéë° e™ ójôoe πeéc øe ùdgìó° πμd dg© Uéæô° ùÿgáëπ° , øμdh hóñj ¿ ƒy¿ ⁄ øμj j© ô± OƑLƑH eáehé≤ ‘ Éæñd¿ , øjgc âfgc Éj GÔL∫ ƒy¿ øe üjëjô° ∂ Gòg? ‘ fájé¡ ŸGÉ£ ± ’ üjí° ’ üdgë° «zí .

Jh˘ Hɢ ™: K{˘ ª˘ á Y˘ æ˘ jé˘ á DGE˘ ¡˘ «˘ á H˘ dé˘ à˘ CÉC˘ «˘ ó FGC˘ ≤˘ Jò˘ æ˘ » e˘ ø dhéfi˘ á Z’G˘ à˘ «É ,∫ hg dø ôj ≥ G’ Nô © Πq ≥ ΠY≈ QƑEGC Iôgõdéc ûhπμ° AÉJ¬ , Éa AÉF’E æjí°† Éà a ˘« ˘¬ , PGE ’ Lh ˘Oƒ d ˘ GRÓC ˘QÉ ‘ M ˘« ˘JÉ ˘¬ z, UGH° ˘Ø ˘ dg ˘Ø ˘jô ˘≥ G N’B˘ ô HDG{` ˘Hó ˘HÉ ˘á Hë «å jô i cπ G’ eƒ Q OH ÉH Éä aó j© ô± HÉ dπ ¨á G’ Nô i h’ øa, a GPÉE âæc ’ J øeƒd Iôgõdéh ìhq Wº démz∂ .

øyh UÉØJ° «π Ée ümπ° e© ¬, Tìô° FGC ¬ ÚM S° ª™ ÓWGE¥ QÉÆDG Éc¿ OQ a ˘© ˘Π ˘¬ G h’c ∫ H ˘ FÉC ˘¬ fg ˘Ñ ˘£ ˘í a˘ kgqƒ Y˘ Π˘ ≈ G VQ’C¢ dh{˘ ƒ H˘ ≤˘ «â bgh˘ Ø˘ U’C° ˘HÉ ˘à ˘æ ˘» dg ˘Uô ° ˘UÉ ° ˘á , dh ˘ƒ Y ˘äohé dg ˘bƒ ˘ƒ ± H ˘© ˘ó bo ˘« ˘≤ ˘á HGC bo ˘« ˘≤ ˘Úà d ˘μ ˘fé ˘Gƒ SGÀ° ʃaó¡ kgoó› ææμdh» ÂØMR G¤ Éμe¿ ÔNGB ’ ùjà° £« ©ƒ ¿ Q àjhd» a« ¬, ÉFGC øjõm ΠY≈ jôødg≥ G ÔN’B ’¿ ’ T° »A Lª « ‘ M« Jɬ z.

h SGC° ˘∞ d{ ˘üà ° ˘ô ± dg ˘Ø ˘jô ˘≥ G N’B ˘ô OQH a ˘© ˘Π ˘¬ ÉOE√ dhéfi ˘á ZG ˘à ˘« ˘dé ˘¬ z, e© kgèà ¿ jôødg≥ G ÔN’B ÁHÉHO{ céeh« áæ ÜÉGQGE òæe Sáæ° üfh.∞° Úëa ƒj‘ T° ≤« ≥ GÔ÷G∫ ÖGP óah Jgƒb» G¤ IQÉM jôm∂ Πd≤ «ΩÉ ÖLGƑH àdg© ájõ æμdh¬ ûàcg∞° ¿ Lª ÁYÉ ÜÕM ΠDG¬ ùjπà° º æàdg¶ «º ch T° »A Kº ÑGP ÉFGC àjõyh¬ ‘ óm FOGC≈ øe dg© äébó G ùf’efé° «zá .

øyh õfl¿ ùdgìó° òdg… cg ûào ∞° ‘ G T’caô° «á , Éb:∫ ’{ ÔYGC ± æy¬ T° «Ä h’ QOGC… c« ∞ cg ûào ∞° h’ øe ΜΠÁ¬ , ëàdg≤ «äé≤ ÁJQÉL ÷Ghª ÁYÉ ƑHPÉC{¿ z, Øa» 23 ƒféc¿ Mª π ƒy¿ UIQƑ° ΩÉEGC πc dg© É⁄ Ébh∫ FGE ¬ eù °Π í bƒ GJ » j£ Π≥ Gd æé Q YΠ ≈ G÷ «û ¢ hd μø JÑ «qø ¿ üdgiqƒ° ŸΠJÉ≤ øe ÜÕM ΠDG¬ ΠY≈ áπ› ZËÉJ.

HÉJH™ : { GPGE âμμøj ádhódg πeéμdéh e™ dg© Πº FGCÉ¡ d« ùâ° áμμøe, S° «ƒμ ¿ N« ÉFQÉ ƒg ùdgìó° øμd N« ÉFQÉ G h’c ∫ Êéãdgh ådéãdgh Hgôdgh™ ÿghª ùú° g ˘ƒ dg ˘dhó ˘á Sh° ˘æ ˘© ˘ª ˘π Y ˘Π ˘≈ H ˘æ ˘FÉ ˘¡ ˘zé , a’ ˘à ˘ G ¤ ¿ dg{˘ æ˘ ¶˘ ΩÉ ùdgqƒ° … d© Ö KGQHO S° «Ä kgól ‘ ΩÓY AÉÆH ádhódg a°† øy J© ≤« ÉÆJGÓ ΠNGÓDG« á, Úëa àfgâ¡ G◊ Üô HGC ∫ Tüî° ¢ øe jôødg≥ G ÔN’B SGÀ° ÀΠÑ≤¬ Éc¿ ûdg° ¡« ó êqƒl HÉM… òdg… Éb∫ ‹ d{« ù¢ S¡° ¿ JGB » dg« ∂ óbh ÆØΠΜJ» M« JÉ» z óbh ümâπ° àlgª ÄÉYÉ Sájô° IÓY e™ G◊ Üõ àdgeó≤ » T’GCGΰ » ÙHÖÑ° æe™ ùdgújqƒ° …’ ÀDGAÉ≤ ÚH FÉÆÑΠDG« zú.

h ócq fg¬ ’{ øμá ÓM’C ¿ j© Oƒ G¤ AGQƑDG h … f¶ ΩÉ S° « JÉC» H© ó dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ dg ˘có ˘à ˘JÉ ˘Qƒ … g˘ ƒ f˘ ¶˘ ΩÉ bƒáo˘ WGÔ˘ ». a˘ Ø˘ » üe° ˘ô e˘ ™ ¿ G N’E˘ Gƒ¿ ÙŸGΠ° ªú iƒbgc øe GƑNGE¿ SÉJQƑ° ägôã, Ég øëf ûfó¡° GPÉE üëjπ° Σéæg, aª É ôéj… ‘ üeô° G’ ¿ AGC π°† É‡ Éc¿ a« É¡ øe Sáæ° Shúàæ° Kh ˘çó PGE f ˘iô a ˘« ˘¡ ˘É M ˘« ˘IÉ bƒáoh ˘WGÔ ˘« ˘zzá , e˘ Vƒ° ˘ë ˘ { ¿ ÛŸG° ˘cé ˘äó ùøfé¡° àdg» j© ÊÉ æeé¡ G ÉÑB’C • B’G¿ GƑFÉY æeé¡ SHÉ° ≤ øμd e™ jôa≥

©ó jód¬ h’ Mh« ó, æμd¡ º G’ ¿ jód¡ º U䃰 ûjhƒcqé° ¿ ‘ dg© ªπ ùdg° «SÉ °» jódh¡ º äóàμj H« æª É SHÉ° ≤ ⁄ øμj jód¡ º U䃰 ΠYH« ¡º OÉÉJG jôwá≤ G’ ¿ Ÿ© á÷é ûejóμ° ¡º z.

Yh ˘ø b ˘dƒ ˘¬ a{ ˘Π ˘« ˘ë ˘μ ˘º G N’E ˘Gƒ ¿z , VHGC° ˘í os{° ˘Ä ˘âπ S° ˘ GƑD ’ e˘ ø U° ˘ë ˘« ˘Ø ˘á G QÉÑN’C øy ÉΜEGE¿ Rƒa GƑN’G¿ aâπ≤ ¿ UHGƑΠ° aémh¶ Gƒ ΠY≈ ùàμeäéñ° dg ˘bƒáó ˘WGÔ ˘« ˘á f’gh ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé Mh ˘≤ ˘ƒ ¥ ÔŸG IGC dgh ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ b’g˘ üà° ˘OÉ … G◊ ô a˘ Π˘ «˘ ë˘ μ˘ ª˘ Gƒ, K˘ º b˘ ΩÉ dg˘ Ø˘ jô˘ ≥ G N’B˘ ô ÈY e˘ cé˘ «˘ æ˘ à˘ ¬ dg˘ ¨˘ Hƒ˘ Π˘ jõ˘ á h NGC˘ ò ’ dg˘ ¬, a ˘ô j æ˘ ˘É S° æ˘ ≤˘ ƒ˘d ˘¬ e ˘¡ ª˘ ˘É RG Oh G G’ Qg ˘É Ü Gd ˘æ ˘Ø ù° ˘» h’ T° ˘» A ˘ î˘ «˘ Ø˘ æ˘ É gh˘ ò√ CÉŸG« áæ Sàà° ihé¡ πñb G f’c ¶ª á zájqƒjéàcódg.

VGCÉ° :± ’{ ábóy ãπd QÉC ûdgüî° °» ùã° ádéc ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° ,… Gòg bƒe∞ Fóñe» ΩÉY üeháëπ° ÙŸG° «ë «Ú πch SÉÆDG¢ g» ‘ Wgôbƒáódg« á h’ UÓN¢ øe fhoé¡ , øëf Vó° Lƒdƒjójge« É μmº ÒZ μmº ÁÆWGƑŸG, øμd g A’ƑD Yª Π¡ º SÑΠ° » øe ho¿ … Yª π HÉÉJG» , πch Yª Π¡ º Fébº ΠY≈ Üòμdg ôjƒëàdgh àdghª jƒ¬ Πa« Gƒcî dg© É⁄ jhgƒeƒ≤ H … T° »A HÉÉJG» z.

Th° ˘Oó Y ˘Π ˘≈ ¿ d{ ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ à› ˘ª ˘™ J ˘© ˘Oó ,… Lh˘ gƒ˘ ô JG˘ Ø˘ É¥ dg˘ £˘ Fɢ ∞ g˘ ƒ dg ˘à ˘© ˘joó ˘á æÿgh˘ UÉ° ˘Ø ˘á ‘ ùπ›¢ dg˘ æ˘ ÜGƑ, a˘ É b’c˘ Ñ˘ É• ‘ üe° ˘ô j˘ £˘ dé˘ Ñ˘ ƒ¿ ádhóh áæwgƒe Gògh Ée födé£ H¬ øëf JGC °† zék.

øyh ƒb∫ dg© ªOÉ ƒy¿ H ¿ G◊ μº ‘ GÔJGE¿ J© Oó… PGE ólƒj TOQRÀ° «ƒ ¿ ‘ ÉŸÈDG¿ , Q Oq ¿ ÄÉJÈN{, ƒy¿ äéjèîc G◊ «äé , ’ Øf¡ º T° «Ä æeé¡ , ÉÃQH øe G a’c π°† ¿ Ögòj ùjhøà° «ó øe ùmäéæ° ædg¶ ΩÉ G ÊGÔJ’E òdg… j© Ñé¬ óh’ øe SƑΠL° ¬ ‘ f¶ ΩÉ ÛØÆNQÉ° … ÉÆÑΠC¿ z, e© kgèà FGC ¡º j{ƒmô£ ¿ Mhôw SÑΠ° «á ÑN« áã Jó¡ ± G¤ HGEAÉ≤ ædg¶ ΩÉ G◊ É‹ ‘ SÉJQƑ° , øμdh πjóñdg øy ædg¶ ΩÉ G◊ É‹ ƒg f¶ ΩÉ WGÔBƑÁO» J© Oó… h’ üeáëπ° ùe° «ë «á ÑHAÉ≤ Gòg ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° z….

Sh° :∫ GPÉŸ{ j¨ Ö°† GÔ÷G∫ ƒy¿ øe ìôw S° GƑD ∫ ΠY≈ ôjrh? Øa» πc G f’c ¶ª á Gòg ƒg Yª π ÖFÉÆDG, aπ¡ JËÓ≤ S° GƑD ∫ øe ÖFÉF G¤ ôjrh ƒg RY ˘ô f ˘á H æ˘ ˘¶ ˘ô Y ƒ˘¿ ? hh ˘É d ˘à ˘É ‹ g ò˘g ˘¶ ˘¡ ˘ô fg ˘≤ ˘ÜÓ ŸG≤ ˘jé ˘« ù¢ ‘ Q SGC¢ G÷ ÔG ∫, a ª˘ ˘ø ’ Y ª˘ ˘π d ó˘j ˘¬ e ˘ø G÷ ª «˘ ˘π ¿ ˘ à˘ Hɢ ™ üj° ˘jô ˘ë ˘äé GÔ÷G∫ a« ùàπ° ≈ Éà jdƒ≤ ¬z . h ócq FGC ¬ ’{ ëj≥ ÓM’C àdg© WÉ» e™ ÉÆJÉJÔM ìôwh eé fø μô H¬ Hû ° ¿ S° ƒq jé z, e© Πæ ¿ {G d≤ ƒg ä cñoô émª É¡ Héîàfg« òæe ΩÉY 2009 àdéh CÉC« zó.

ƒmh∫ äéødéëàdg Héîàf’g« á, ûc∞° ¿ iƒb{ 14 QGPGB Søàà° ≥ ûh° ¿ Tôeë° «É¡ äéhéîàf’ z2013, TMQÉ° ¿ T{ó° G◊ ÉÑ∫ òdg… iôl ΩÉY 2009 c ˘É ¿ ùh° ˘ÖÑ b ˘fé ˘ƒ ¿ f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé , d ˘Gò j ˘Öé ù–ú° dg ˘≤ ˘fé ˘ƒ ¿ ójó÷g, øëfh f© μ∞ ΠY≈ JÔJ« Ö G VH’CÉ° ´ ΠNGO 14 ZQGPGB, àa’ G¤ G FGC¬ ƒd{ Éc¿ Fôdg« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… kgólgƒàe ‘ Éæñd¿ âféμd ØDG© dé« á ÈCGC, øμdh πμd ÙFGEÉ° ¿ ahôx¬ h æ“≈ ¿ ƒμj¿ Éæg ÑW© ææμdh» ùdâ° ÑJÉY ΠY« ¬z .

Yhª É GPGE Éc¿ j£ ªí G¤ SÉFQÁ° ÷Gª ájqƒ¡, Éb:∫ øe{ ójôj SÉFQÁ° ÷Gª ájqƒ¡ üàjô° ± Hjô£ á≤ áøπàfl Πc« , ÉFGC ‡ ΠY≈ ãdgá≤ àdg» fƒdƒjé¡ ‹ ææμdh» ød SGC° ©≈ SÉFÔΠDÁ° πh S° HÉC≈≤ ΠY≈ JÉYÉÆB» , ÉEGC ¿ j ˘é ˘à ˘ª ˘™ G e’c ˘Gô ¿ e ˘© ˘ a ˘Ó e ˘fé ˘™ d ˘ó z…, a’ ˘à ˘ G¤ FGC ˘¬ GPG{ c ˘É ¿ FQ ˘« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ agƒj≤ « ‘ Éæñd¿ Öéj ¿ ƒμj¿ FQ« ù¢ ÙΠÛG¢ FQH« ù¢ G◊ áeƒμ dòc∂ agƒj≤ «Ú Óa Öéj ¿ ƒμj¿ a≤ § FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ dòc,∂ øëfh Vó° J© πjó Sódgqƒà° àπdª ójó üÿáëπ° hôx± e© «záæ .

HÉJH™ : ød{ TÔJGCÍ° ΠY≈ Q SGC¢ áëf’ LƑH¬ áëf’ ÖFÉÆDG e« ûé° ∫ ƒy¿ ‘ ùcghô° ¿ ødh TÔJGCÍ° äéhéîàfód ‘ … æeá≤£ ziôngc. e kgócƒd ¿ iƒb{ 14 QGPGB ød Jo ©« ó ÁHÔOE ùdgägƒæ° VÉŸG° «á h ¿ Éfõa ÉH ájìc’c Sùæ° °© ≈ AÓÑΠD H≤ «ΩÉ ádho a© Π« á Öéjh ¿ JΩƑ≤ iƒb 14 QGPGB ûàhμ° «π G◊ záeƒμ.

øyh àbóy¬ Ñdéhσôjô£ ÛHIQÉ° HSÔ£ ¢ YGÔDG» , Éb:∫ { ØÀCGC» déhƒ≤ ∫ ‘ ùe° ádéc dg© ábó Ñdéhσôjô£ YGÔDG» Éà déb¬ Ñdgσôjô£ UÒØ° . d)ó≤ Éæπb ‘ Gòg G ôe’c Ée Éæπbz(√ , àa’ G ¤ ¿ ƒy{¿ ÁLÉËH G¤ HÕJ)« §( àbóy¬ LÔŸÉH© «äé æjódg« á ÉEGC øëf ùπaéæ° ÁLÉËH ¤ dp∂ F’CÉ¡ HGR)Á£ ,( h ¿ Éc¿ Σéæg øe ÓN± ΠY≈ H© ¢† BGƑŸG∞ Óa ÓN± e™ æμdg« ùá° KGÓHGC, aª òæ SÑ° ™ Sägƒæ° , ¿ ÌCGC ÜÕM üjô° ± ûhπμ° S° «SÉ °» Ñd≥ Ωîfih àehqƒ£ ëàehô°† ƒg dgägƒ≤ FÉÆÑΠDG« á jh¶ ô¡ dp∂ ‘ πc çóm, GPÉEH μá ˘æ ˘æ ˘É ¿ f ˘Ø ˘© ˘π ÌCGC e ˘ø dp?∂ fh ˘iô üj° ˘ô ± dg ˘£ ˘ô ± G N’B ˘ô ‘ g ˘Gò ùdg° «É ,¥ àjhº Vh° ™ Nƒ£ • jôyá°† ◊π G T’EDÉΜ° «äé ùdg° «SÉ °« á e™ Ñdgzσôjô£ .

[ L© é™ Kóëàe G¤ j© Hƒ≤« É¿

hódg) ܃jg(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.