T{° ˘iqƒ˘ dg dhó˘˘ zᢢ üj° ˘É˘ O¥ Y ˘Π˘ ≈˘˘ J ˘© «˘Ú j ˘Sƒ ° ∞˘ jóÿ ô˘ d ˘Π ˘ª ˘OQGƑ dg ûñ˘° jô˘ á˘

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - SÉH° º S° ©ó

UGC° ˘Qó ùπ›¢ T° ˘iqƒ dg ˘dhó ˘á b ˘KGQGÔ M ˘ª ˘π dg ˘bô ˘º 2452012/ ÏJQÉJ 24/ 2012/ OQ a« ¬ ÖΠW bh∞ ØÆJ« ò DGQGÔ≤ bqº 26Ω/ Æ./ 2011 ÜDGQOÉ° øy jóÿg ˘ô dg ˘© ˘ΩÉ d ˘¡ ˘« ˘Ä ˘á { ZHÒLHGC Y˘ Ñ˘ ó ÆŸG˘ ©˘ º j˘ Sƒ° ˘∞ H˘ à˘ JQɢ ï 2311/ 2011/ ÀŸG† °ª ø J© «Ú FQ« ù¢ bé£ ´ T° hƒd ¿ ùÿgúeóîà° ÙHΩÉ° OGÔL… kgôjóe Πdª OQGƑ ûñdgájô° .

Lh ˘AÉ ‘ üf¢ dg ˘≤ ˘QGÔ : { ¿ ùπ›¢ T° ˘iqƒ dg ˘dhó ˘á , H ˘© ˘ó W’G ˘Ó ´ Y ˘Π ˘≈ e ˘Π ˘∞ LGÔŸG ˘© ˘á Yh ˘Π ˘≈ J ˘≤ ˘jô ˘ô ÙŸG° ˘ûà °˘ QÉ ŸG≤ ˘Qô eh˘ £˘ dé˘ ©˘ á e˘ Ø˘ Vƒ¢ G◊ μ˘ eƒ˘ á, Hh˘ ©˘ ó IÔCGÒŸG ÙMÖ° G U’CƑ° .∫

Éà ¿ ùÿgyóà° «á ádhódg Jâeó≤ ïjqéàh 2312/ 2011/ SGƑHÁ£° FQ« ù¢ g« áä DGÉJÉ°†≤ ‘ IQGRH dg© ó∫ LGÔé á ΩÉEGC Gòg ÙΠÛG¢ Sâπé° â– bôdgº 176132011/ JÖΠ£ a« É¡ ƒñb∫ LGÔŸG© á Tμ° bhh∞ ØÆJ« ò øeh Kº HGEÉ£ ∫ DGQGÔ≤ bqº 26Ω/ .´ 2011/. ÜDGQOÉ° øy ôjóÿg dg© ΩÉ d¡ «áä HÒLHGC ïjqéàh 2311/ 2011/ àÿgh† ° ˘ª ˘ø J ˘© ˘« Ú FQ ˘« ù¢ b ˘£ ˘É ´ T° ˘ hƒd ¿ ÙŸG° ˘à ˘î ˘Úeó , ùÿgωóîà° G S’CPÉÀ° ÙHΩÉ° OGÔL,… kgôjóe Πdª OQGƑ ûñdgájô° .

ÉÃH ¿ ÙŸG° ˘à ˘Yó ˘« ˘á dg ˘dhó ˘á J ˘ó ‹ J ˘ JÉC ˘« ˘kgó Ÿ£ ˘dé ˘Ñ ˘¡ ˘É H ˘dé ˘bƒ ˘FÉ ˘™ Gh S’C° ˘Ñ ˘ÜÉ dgfƒfé≤ «á déàdg« á:

- ¿ IQGRH ÜJ’GÄ’É° ühàø° É¡ SΠ° ᣠUhájé° ΠY≈ g« áä HÒLHGC Π“∂ üdgáø° àdëó≤ LGÔŸG© á áæggôdg, PGE j≤ ™ ΠY≈ IQGRƑDG ùcπ° ᣠUhájé° áñbgôe FGÉÑ£ ¥ YGC ˘ª ˘É ∫ dg ˘¡ ˘« ˘Ä ˘á Y ˘Π ˘≈ MGC ˘μ ˘ΩÉ dg˘ ≤˘ fé˘ ƒ¿ N˘ UÉ° ˘á Y˘ æ˘ eó˘ É J˘ î˘ dé˘ ∞ dg˘ ¡˘ «˘ Ģ á G ÜŸGOÉ° ¥ ΠY« É¡ øe πñb IQGRƑDG ÉGQÉÑÀYÉH SΠ° ᣠUhájé° . - jà≤ †° » HGE É£∫ DGQGÔ≤ ŸG£ ©ƒ ¿ a« ¬ d SÓCÜÉÑ° déàdg« á: - Uqhó° √ øy SΠ° ᣠÒZ üàflá° ÒZH Ioƒlƒe fƒféb : - Yª H ΩÉΜMÉC ØDGIÔ≤ 3 øe IOÉŸG G h’c ¤ øe Sôeωƒ° æj¶ «º g« áä HÒLHGC bqº 4671 ÜDGQOÉ° ïjqéàh 2712/ 1972/ ¿ J© «Ú ùÿgúeóîà° j© Oƒ d¡ «áä HÒLHGC, ÒZ ¿ ôjóÿg dg© ΩÉ òîjg Qgôb J© «Ú ôjóe ÜHIQƑ° Ioôøæe øe ho¿ ƒlôdg´ G¤ dg¡ «áä , ɇ j© æ» FGC ¬ RHÉOE óygƒb ÜÀN’GUÉ° ,¢ agò¡ àdg© ó… ƒg J© ó… g« áä ØÆJ« ájò ΠY≈ UMÓ° «á g« áä Jájôjô≤ .

- ¿ ùdg° «ó ÓÑY ÆŸG© º Sƒj∞° e© «øq ádécƒdéh ‘ g« áä HÒLHGC Óa Rƒéj d¬ S’GÀ° ªqgô ádécƒdéh ’ ÖLƑà üf¢ Uíjô° dph∂ JÑ£ «≤ üæd¢ ØDGIÔ≤ 6 øe ŸG ˘IOÉ 44// e ˘ø b ˘fé ˘ƒ ¿ XƑŸG ˘ÚØ , a ˘Ñ ˘© ˘ó J˘ JQɢ ï 161/ 2008/ ’ ùj° ˘à ˘£ «™ S’GÀ° ªqgô ádéch ‘ EΩÉ¡ ôjóe ΩÉY g« áä HÒLHGC Ée ⁄ üjqó° Qgôb ójóoe Qgôb J© «« æ¬ ádéch, ƒμàa¿ DGÄGQGÔ≤ ÜDGIQOÉ° æy¬ UIQOÉ° øy SΠ° ᣠÒZ Ioƒlƒe fƒféb .

Ü - àødéı¬ dgƒfé≤ ¿ òdg… æá™ J© «Ú … ùeωóîà° ‘ ŸG Sƒdù° äé° dg© áeé ’ ÈY ùπ›¢ áeóÿg fóÿg« á.

- G¿ ÛŸGΰ ´ DGC ¨≈ ÖLƑà IOÉŸG 54// øe dgƒfé≤ ¿ bqº 583 ÜDGQOÉ° ‘ 234/ 2004/ G◊ ádé UÉŸGÁ° àdg» âféc àjª à™ HÉ¡ g« áä HÒLHGC Méæd« á ΩÓY NYƑ°† É¡ Πdª Sôωƒ° T’GYGΰ » bqº 114,59/ Hhgò¡ G d’e ¨AÉ a ¿ g« áä HÒLHGC ’ ùj° ˘à ˘ ˘£ ˘« ˘ ˘™ ¿ J ˘© Ú … Xƒe∞ ’ ÈY IGQÉÑE jôéjé¡ ùπ›¢ eóÿg ˘á fóÿg ˘« ˘ ˘ á, a ˘« ˘ ˘μ ˘ƒ ¿ b ˘QGÔ àdg© «Ú ÒZ òaéf. ê - àødéı¬ Qgôb ùπ›¢ AGQRƑDG: - U° ˘ó ˘äq Y ˘ø ˘ ùπ›¢ dg ˘ƒ ˘AGQR b ˘ÄGQGÔ e ˘à ˘à ˘dé ˘« ˘á æ“˘ ™ S’G° ˘à ˘î ˘ΩGÓ HGC dg ˘à ˘© ˘bé ˘ó ‘ àfl˘ Π˘ ∞ G ÄGQGO’E dg˘ ©˘ eé˘ á ŸGH Sƒdù° äé° dg© áeé ûhà° ≈ G T’CÉΜ° ∫ dph∂ N ˘Ó ∫ dg ˘© ˘ÉΩ 2011 ’ ‘ G◊ ä’é dg† ° ˘jqhô ˘á dg ˘à ˘» j ˘≤ ˘gqô ˘É ùπ›¢ AGQRƑDG, h’ øμá Qòàdg´ H ¿ dg ˘≤ ˘QGÔ ŸG£ ˘© ˘ƒ ¿ a ˘« ˘¬ d ˘« ù¢ J ˘© ˘« ˘« ˘æ ˘ L ó˘j ó˘ Gk H ë˘ é˘ á˘ ¿ GŸ © «q˘ ˘ø g ˘ƒ ùe° ˘à ˘î ˘Ωó S° ˘HÉ ˘≥ ‘ g ˘« ˘Ä ˘á HÒLHGC, ùdgh° ˘ÖÑ ¿ dg ˘≤ ˘QGÔ SG° ˘à ˘î ˘Ωó Y ˘Ñ ˘IQÉ àdg© «Ú dh« ù¢ aîdg« ™.

O - àødéı¬ f¶ ΩÉ ùÿgúeóîà° ‘ g« áä HÒLHGC:

- M ˘Oó f ˘¶ ˘ΩÉ ùe° ˘à ˘î ˘eó ˘» g ˘« ˘Ä ˘á HÒLHGC ûdghô° • àdg» ùj° ªí àh© «Ú e ˘jó ˘ô e ˘ø ÚH ùe° ˘à ˘î ˘eó ˘» g ˘« ˘Ä ˘ á

f’c˘ ¶˘ ª˘ á HÒLHGC, h’ S° «ª É IOÉŸG 13// æe¬ , àdg» OE« õ aîdg« ™ ûhô° • ¿ ùjƒà° ‘ ûdgüî° ¢ Thô° • ÁÄØDG àdg» ƒæj… aîdg« ™ DGE «É¡ , dhó≤ Vh° ™ f¶ ΩÉ ùÿgúeóîà° T° ˘Whô ˘ üd° ˘ë ˘á aîdg ˘« ˘™ G¤ JQ ˘Ñ ˘á e ˘jó ˘ô , dph∂ ‘ hó÷g∫ bq ˘º 2 dg˘ ò… M˘ Oó Thô° • àdg© «Ú ‘ Xh« áø ôjóe øe ÚH ùeeóîà° » g« áä HÒLHGC, ƒgh ¿ ƒμj¿ øe ÁÄØDG dg© TÉIÔ° h ¿ ƒμj¿ d¬ HQGC™ Sägƒæ° áeón ‘ òg√ ÁÄØDG, G ôe’c ÒZ ôaƒàÿg ‘ ádém ùÿgωóîà° ùdg° «ó ÙHΩÉ° OGÔL… aîd« ©¬ G¤ ÁÑJQ ôjóe.

- jà≤ †° » bh∞ ØÆJ« ò DGQGÔ≤ ŸG£ ©ƒ ¿ a« ¬ f’c¬ ëπj≥ dgqô°† , PGE FGE ¬ ëπj≥ e¡ Éf á HÑ ≤« á eù °à îó e» g« Äá hl Òh , a† ° Yø ¿ GŸ ƒx ∞ GŸ ©« qø ’ àjª à™ IAÉØΜDÉH áeródg ûd° ¨π πãe Gòg bƒÿg™ , cª É ¿ LGÔŸG© á õμjôj ΠY≈ SGCÜÉÑ° ájól e¡ ªá .

ÉÃH ¿ e ˘jó ˘ô Y ˘ΩÉ g ˘« ˘Ä ˘á HÒLHGC ùdg° ˘« ˘ó Y ˘Ñ ˘ó ÆŸG ˘© ˘º j ˘Sƒ ° ˘∞ J˘ ≤˘ Ωó H˘ à˘ JQɢ ï 102/ 2012/ ÁËFÓH HGƑL« á, ÖΠW a« É¡ Ée Πj» : - j†≤ °» OQ LGÔŸG© á ‘ ûdgπμ° ÙΠDÚÑÑ° déàdg« Ú: - d© Ωó UÁØ° üeáëπ° ádhódg ùÿgyóà° «á : - ¿ DGQGÔ≤ ŸG£ ©ƒ ¿ a« ¬ ƒg Qgôb àj© Π≥ ûh° ¿ ΠNGO» d¡ «áä HÒLHGC ƒgh πnój V° ªø ÜÀNGUÉ° ¢ dg¡ «áä G◊ üô° ,… h’ j© Oƒ ádhóπd ùcπ° ᣠUhájé° M≥ dg£ ©ø a« ¬. - d© Ωó UÁØ° ùÿgyóà° ≈ Vó° :√ - G¿ ÀLGOÉ¡ ùπ›¢ Tiƒ° ádhódg SGÀ° ô≤ ΠY≈ ¿ LGÔŸG© á Öéj ¿ JΩÓ≤ H ˘Lƒ ˘¬ ùdg° ˘Π ˘£ ˘á G JQGO’E ˘á … ûdg° ˘üî ¢ ŸG© ˘æ ˘ƒ … üe° ˘Qó dg ˘≤ ˘QGÔ dh ˘« ù¢ H ˘Lƒ ˘¬ ûdgüî° ¢ DGÑ£ «© » òdg… πãá dg¡ «áä ƒàjh¤ EΩÉ¡ UGEQGÓ° DGÄGQGÔ≤ SÉH° ªé¡ , Hh ˘dé ˘à ˘É ‹ a ˘ ¿ J ˘Lƒ ˘« ˘¬ üÿg° ˘eƒ ˘á V° ˘ó e ˘jó ˘ô Y ˘ΩÉ j ˘μ ˘ƒ ¿ ÒZ UGC° ˘ƒ ‹ Jh ˘μ ˘ƒ ¿ LGÔŸG© á eáeó≤ LƑH¬ øe d« ù¢ d¬ UÁØ° . Ü - jà≤ †° » OQ LGÔŸG© á ‘ G S’CSÉ° ¢ d SÓCÜÉÑ° déàdg« á: - ¿ ùÿgωóîà° GOÔL… ƒg ùeωóîà° ‘ ΣÓE g« áä HÒLHG AGÓÀHG øe dg© ΩÉ 1998 bqhª ¬ ÉŸG‹ ,11586 h ¿ J© «« æ¬ ‘ õcôÿg Qƒcòÿg ƒg d« ù¢ øe ÜÉH dg ˘à ˘© ˘« Ú Hh ˘dé ˘à ˘É ‹ ’ J ˘æ ˘£ ˘Ñ ˘≥ Y ˘Π ˘« ˘¬ üf¢ IOÉŸG 3// e ˘ø SÔŸG° ˘ƒ ˘Ω bq ˘º 4671.1972/

- ¿ ΩÓY UÁØ° ùÿgyóà° ≈ Vó° √ ÓÑY ÆŸG© º Sƒj∞° àfghaé¡ àj’h¬ HHÓ£ ¿ DGÄGQGÔ≤ àdg» Uäqó° æy¬ , ΠCÉ¡ ƒao´ ÒZ fƒféb« á ôμæàjh ÷ª «™ ÇOÉÑŸG dgfƒfé≤ «á ÀŸG© Qɱ ΠY« É¡ ‘ É›∫ IQGOGE aôÿg≥ dg© ΩÉ, h ΩÉΜM’C ÛFGEAÉ° æjh¶ «º g ˘« ˘Ä ˘á HÒLHGC, a ˘ë ˘à ˘≈ J ˘JQÉ ˘î ˘¬ ⁄ üj° ˘Qó Y ˘ø ùπ›¢ dg˘ AGQRƑ … b˘ QGÔ H˘ à˘ ©˘ «Ú FQ« ù¢ HGC g« áä ÁJQGOGE Iójól d¡ «áä HÒLHGC, a« ƒμ¿ Πdª ùyóà° ≈ Vó° √ πh øe ÑLGH¬ S’GÀ° ªqgô ê SQÉÁ° Lª «™ eeé¡ ¬ ◊Ú J© «Ú g« áä Iójól øe πñb LÔŸG™ üàıg¢ dph∂ Yª H ΩÉΜMÉC ØDGIÔ≤ 2 øe IOÉŸG 3// øe dgƒfé≤ ¿ bqº 21.1972/

- ¿ üf¢ IOÉŸG 45// øe dgƒfé≤ ¿ bqº 5382004/ ’ æjñ£ ≥ ΠY≈ g« áä HÒLHGC d ˘à ˘ª ˘à ˘© ˘¡ ˘É H ˘SÉ ° ˘à ˘≤ ˘Ó ∫ QGOGE… üh° ˘MGÔ ˘á IOÉŸG 2// e ˘ø dg ˘≤ ˘fé ˘ƒ ¿ bq ˘º 21.1972/

- ¿ J ˘© ˘« Ú ÙŸG° ˘à ˘î ˘Ωó ùh° ˘ΩÉ L ˘OGÔ … c ˘ª ˘jó ˘ô d˘ Π˘ ª˘ OQGƑ dg˘ ûñ° ˘jô ˘á ‘ dg˘ ≤˘ QGÔ ŸG£ ©ƒ ¿ a« ¬, d« ù¢ J© «« æ øe ÊQÉN ΣÓŸG Óa æj≥£ ΠY« ¬ üf¢ IOÉŸG 54// øe dgƒfé≤ ¿ bqº 5832004/ ’¿ SÔŸGΩƑ° Qƒcòÿg ◊ß ádém àdg© «« äéæ øe ÊQÉN ΣÓŸG dh« ù¢ ádém ùÿgúeóîà° ‘ ùøf¢ ΣÓŸG ƒgh ôegc Ñj≈≤ VÉN° © ùdπ° ᣠg« áä HÒLHGC àdgájôjó≤ .

- ¿ ùdg° «ó OGÔL… ƒg Xƒe∞ Sgëà° ≥ ¿ ƒμj¿ ‘ ÁÄØDG G◊ ájoé ûyô° , ’ ¿ ùπ›¢ IQGOGE g« áä HÒLHGC ⁄ bƒj™ ΠY≈ áëfódg ÀŸG† °ª áæ SGC° ªAÉ ùÿgúeóîà° DÉÑDG¨ Ú 250 ùeeóîà° øeh H« æ¡ º ùÿgωóîà° Qƒcòÿg ùÿgëà° Ú≤ aîπd« ™, a ˘ ¿ b ˘QGÔ Y ˘Ωó J ˘bƒ ˘« ˘™ b ˘QGÔ aîdg «˘ ˘™ ’ j ˘ë ˘Ωô ÙŸG° ˘à ˘î ˘Ωó e ˘ø M ≤˘ ˘¬ dg ˘£ ˘Ñ ˘« ˘© ˘» Gh◊ μª » àf’éhhé≤ ∫ øe áäa G¤ áäa ΠYGC,≈ ÉÀDÉH‹ a ¿ ùdg° «ó GOÔL… ôagƒàj a« ¬ ûdghô° • ÖLGƑDG Égôaƒj ‘ ùÿgωóîà° òdg… Öéj ¿ ûj° ¨π õcôe ôjóe OQGƑŸG ûñdgájô° ùëhö° f¶ ΩÉ ùÿgúeóîà° .

- ¿ üf¢ IOÉŸG 13// øe f¶ ΩÉ ùÿgúeóîà° ‘ dg¡ «áä ◊¶ â ¿ ...{ ’ j© £» dg© ªô HGC álqódg HGC b« ªá ÖJGÔDG HGC Ióe áeóÿg ‘ … ÉM∫ øe G GƑM’C∫ M≤ ‘ àf’gé≤ ∫ øe áäa G¤ áäa ΠYGC,≈ Égómh IAÉØΜDG ŸGÆ¡ «á g» àdg» J© àª ó ‘ aîdg« ™z h ¿ ùdg° «ó OGÔL… àjª à™ Ãæ¡ «á IAÉØCH Öjqójh ÉY∫ kgól.

ê - jà≤ †° » OQ ÖΠW bh∞ Øæàdg« ò ’¿ G S’CÜÉÑ° ùÿgióæ° dg« É¡ LGÔŸG© á ÒZ ájól ÒZH Uë° «áë , h ¿ DGHÉ£ ™ G◊ Hõ» òdg… Qòàj´ H¬ ùÿgyóà° «á ƒg QÉY øy üdgáë° , a°† øy ƒc¿ ùÿgωóîà° Qƒcòÿg Éc¿ ܃æj øy ôjóe OQGƑŸG dg ˘ûñ ° ˘jô ˘á ùdg° ˘HÉ ˘≥ N ˘Ó ∫ J ˘¨ ˘« ˘Ñ ˘¬ Y˘ ø dg˘ ¡˘ «˘ Ģ á a˘ à˘ μ˘ ƒ¿ JÈN˘ ¬ ch˘ Ø˘ JAɢ ¬ ‘ g˘ Gò ÉÛG∫ ƒa¥ … ûjμ° «,∂ cª É ¿ d« ù¢ Σéæg … VQÔ° ób ëπj≥ ÙŸÉHYÓÀ° «á øe AGÔL TGE° ¨É ∫ ùÿgωóîà° Πdª õcô Qƒcòÿg ’ πh ΠY≈ dg© ùμ¢ ¿ SGÀ° ªqgô T° ¨Qƒ õcôe ôjóe ΩÉY OQGƑŸG ûñdgájô° øe T° FÉC¬ ¿ ëπj≥ dgqô°† AÔŸÉH≥ dg© ΩÉ ÉŸ ób ÖJÎJ Y ˘Π ˘≈ T° ˘¨ ˘Qƒ g ˘Gò côÿg ˘õ e ˘ø f ˘à ˘FÉ ˘è S° ˘Π ˘Ñ ˘« ˘á b˘ ó J˘ æ˘ ©˘ ùμ¢ Y˘ Π˘ ≈ M˘ ≤˘ ƒ¥ àmgh« ÄÉLÉ ùÿgúeóîà° ‘ dg¡ «áä .

ÉÃH ¿ ÙŸG° ˘ûà ° ˘QÉ ŸG≤ ˘Qô Vh° ˘™ J ˘≤ ˘jô ˘ô √ H ˘à ˘JQÉ ˘ï 212/ 2012/ c˘ ª˘ É IÓHGC Vƒøe¢ G◊ áeƒμ edé£ ©à ¬ ïjqéàh 212/ .2012/ AÉÆH ΠY≈ Ée JΩÓ≤ , ‘ ÖΠW bh∞ Øæàdg« ò: Éà ¿ dg ˘dhó ˘á ÙŸG° ˘à ˘Yó ˘« ˘á J˘ £˘ ÖΠ bh˘ ∞ J˘ æ˘ Ø˘ «˘ ò dg˘ ≤˘ QGÔ bq˘ º 26Ω/ .´ 2011/. ÜDGQOÉ° øy ôjóe ΩÉY g« áä HÒLHGC ïjqéàh 2311/ 2012/ ÀŸG† °ª ø J© «Ú FQ ˘« ù¢ b ˘£ ˘É ´ T° ˘ hƒd ¿ ÙŸG° ˘à ˘î ˘Úeó , ÙŸG° ˘à ˘î ˘Ωó ùh° ˘ΩÉ L˘ GOÔ,… e˘ jó˘ kgô d˘ Π˘ ª˘ OQGƑ ûñdgájô° .

ÉÃH ¿ IOÉŸG 77// øe f¶ ΩÉ ƒféb¿ æj¶ «º ùπ›¢ Tiqƒ° ádhódg ÛJΰ • øe ΠLGC bh∞ Øæàdg« ò SGOÉÆÀ° LGÔŸG© á G¤ SGCÜÉÑ° ájól áeégh h ¿ ëπj≥ ÙŸÉHYÓÀ° » VQÔ° ΠH« ≠ øe AGÔL Øæàdg« ò.

ÉÃH FGC ¬ ùjoéøఠɇ JΩÓ≤ øeh ›ª π e© £« äé òg√ dg†≤ °« á, Hh© ó ÓW’G´ ΠY≈ G ΩÉΜM’C dgfƒfé≤ «á ÛŸGQÉ° dg« É¡, ¿ Thô° • bh∞ Øæàdg« ò ÒZ Iôaƒàe ‘ G◊ ádé G◊ VÉIÔ° . dòd∂ jqô≤ ÙΠÛG¢ ÉH L’Eª É´ : OQ ÖΠW bh∞ Øæàdg« ò. kgqgôb UGCQÓ° h AGC¡ º ÆΠY ïjqéàh 24/ .2012/

dg ˘μ ˘ÖJÉ f ˘« ˘Π ˘Π ˘» T° ˘Π ˘¡ ˘Üƒ , ÙŸG° ˘ûà ° ˘QÉ FGQ ˘« ˘É HGC ˘ƒ jr ˘ø , ÙŸG° ˘ûà ° ˘QÉ a˘ Fôdg« ù¢ ÓW∫ H« ƒ°†¿ .

OGƑD f˘ ƒ¿ ,

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.