UJQÉØ° ¬

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

‘ U° ˘Ø ˘JQÉ ˘¬ jõ÷g ˘æ ˘« ˘á dg ˘à ˘» ⁄ j ˘© ˘ô ± ùπ›° ˘¡ ˘É dg ˘Ñ ˘Π ˘ó … e ˘æ ˘ò fg ˘à ˘î ˘HÉ ˘¬ b ˘Ñ ˘π S° ˘æ ˘Úà S’G° ˘à ˘≤ ˘QGÔ ÚH e ˘μ ˘fƒ ˘JÉ ˘¬ ùh° ˘ÖÑ J ˘NGÓ ˘π ùdg° «SÉ á° DÉH© ΠFÉ« á ÜŸÉHÍDÉ° , Ée ÙJÖÑ° ‘ ΠMÉ¡ , dòch∂ ÙHÖÑ° ƑNO∫ òg√ ájóπñdg HIƑ≤ ΠY≈ N§ äéhéîàfg GOÉ– äéjóπh øjõl G¤ ÁLQO ΠH≠ G ôe’c óm ÀDGVÉ≤ °» H« æé¡ ÚHH SÉFQÁ° GOÉ–’ , hóñj

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.