Fgiô≤ : ÀYGÉ≤ ∫ 4 ûeñà° ¬ àféhª FÉ¡ º G¤ dg{© ªé ∫ Soôμdgzêéà°

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

ÀYGEÂΠ≤ ûdgáwô° cîdg« á ùeg,¢ 4 TGCUÉΰ ¢ ûjñà° ¬ àféhª FÉ¡ º ¤ ÜÕM dg{© ªé ∫ Soôμdgzêéà° , ‘ áæjóe ÉCÉCGC∫ ΠY≈ G◊ Ohó cîdg« á e™ SÉJQƑ° .

h AGC ˘ÄOÉ ch ˘dé ˘á FGC ˘Ñ ˘AÉ G{ f’c ˘VÉ ° ˘ƒ z∫ cîdg ˘« ˘á ¿ dg ˘≤ ˘iƒ G e’c ˘æ ˘« ˘á ÄÌY e™ ÛŸGÑÀ° ¬ H¡ º ŸG© ÀÚΠ≤ ΠY≈ Kh« á≤ àj© Π≥ üháyéæ° dgπhéæ≤ .

hd ó˘i Gd ˘à ˘ë ≤˘ «˘ ≥˘ e ˘© ˘¡ º˘, J ˘Ñ «˘q ˘ø FGC ˘¡ ˘º e ˘à ˘ƒ WQQ ˘ƒ ¿ ‘ { YGC ˘ª ˘É ∫ HÉGQGE« zá SHÉ° á≤. Sh° «Éë ∫ ÛŸGÑÀ° ¬ H¡ º G HQ’C© á ¤ μùgª á Qƒa ÀFGAÉ¡ Yª Π« á ëàdg≤ «≥ e© ¡º . ƒj) H» (…

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.