Ûdg{ziqƒ° üàæjô° d` { ZHÒLHGC

Al-Mustaqbal - - J À˘ ˘ª ˘ ˘é ˘ Ģ -

àj)ª á dgª ûæqƒ° U1¢ ( aó°† øy G¿ ÀLGOÉ¡ ùπ›¢ Tiqƒ° ádhódg SGÀ° ô≤ ΠY≈ G¿ LGÔŸG© á Öéj G¿ JΩÓ≤ LƑH¬ ùdgπ° ᣠÁJQGO’G G… ûdgüî° ¢ GŸ ©æ ƒ… eü ° Q DGQGÔ≤ dh« ù¢ LƑH¬ ûdgüî° ¢ DGÑ£ «© » òdg… πãá dg¡ «áä ƒàjh¤ EΩÉ¡ UGQGÓ° DGÄGQGÔ≤ SÉH° ªé¡ , Éàdéhh‹ a ¿ LƑJ« ¬ üÿgáeƒ° Vó° ôjóe ΩÉY ƒμj¿ ÒZ Gôe´ Uódƒ° ∫ ƒμjh¿ LGÔŸG© á eáeó≤ LƑH¬ øe d« ù¢ d¬ UÁØ° .

AÉLH ‘ Qgôb ùπ›¢ ûdgiqƒ° ÉÃ{ G¿ IOÉŸG 77 øe f¶ ΩÉ ƒféb¿ ÙΠÛG¢ ÛJΰ • øe ΠLG bh∞ Øæàdg« ò SGOÉÆÀ° LGÔŸG© á G¤ SGÜÉÑ° ájól áeégh Gh¿ ëπj≥ ÙŸÉHYÓÀ° » VQÔ° ΠH« ≠ øe AGÔL Øæàdg« ò .

ÉÃH fg¬ ùjoéøఠɇ JΩÓ≤ øeh ›ª π e© £« äé òg√ dg†≤ °« á, Hh© ó ÓW’G´ ΠY≈ ΩÉΜM’G dgfƒfé≤ «á ÛŸGQÉ° dg« É¡, G¿ Thô° • bh∞ Øæàdg« ò ÒZ Iôaƒàe ‘ G◊ ádé G◊ VÉZIÔ° . jqô≤ ÙΠÛG¢ L’ÉHª É´ OQ bh∞ Øæàdg« ò. TGHQÉ° DGQGÔ≤ G¤ G¿ OGÔL… Sgëà° ≥ G¿ ƒμj¿ ‘ ÁÄØDG 11 G’ G¿ ùπ›¢ IQGOG HÒLHG{{ ⁄ bƒj™ áëfódg ÀŸG† °ª áæ SG° ªAÉ ùÿgúeóîà° DÉÑDG¨ á 250 ùeéeóîà° øeh H« æ¡ º ùÿgωóîà° Qƒcòÿg ùÿgëà° Ú≤ aîπd« ™, a ¿ Qgôb ΩÓY bƒj« ™ Qgôb aîdg« ™ ’ Ωôëj ùÿgωóîà° øe M≤ ¬ DGÑ£ «© » Gh◊ μª » ÀF’ÉHÉ≤ ∫ øe a ˘Ä ˘á G¤ a ˘Ä ˘á YG ˘Π ˘≈ Hh˘ dé˘ à˘ É‹ a˘ ¿ L˘ OGÔ… J˘ à˘ agƒ˘ ô a˘ «˘ ¬ ûdg° ˘hô • ÖLGƑDG Égôaƒj ‘ ùÿgωóîà° òdg… Öéj G¿ ûj° ¨π õcôe ôjóe OQGƑŸG ûñdgájô° ùëhö° ædg¶ ΩÉ ΠNGÓDG» .

âødh G¤ fg¬ jà≤ †° » OQ ÖΠW Øæàdg« ò òdg… Jâeó≤ H¬ ádhódg FÉÆÑΠDG« á SGƑHÁ£° ôjrh ÜJ’GÄ’É° ’¿ S’GÜÉÑ° ùÿgióæ° dg« É¡ LGÔŸG© á ÒZ ájól ÒZH Uë° «áë , Gh¿ DGHÉ£ ™ G◊ Hõ» òdg… Qòàj´ H¬ ùÿgyóà° «á QÉY øy üdgáë° aó°† øy ƒc¿ ùÿgωóîà° Éc¿ ܃æj øy ôjóe OQGƑŸG ÙDGHÉ° ≥ ÓN∫ J¨ «Ñ ¬ øy dg¡ «áä ƒμàa¿ JÈN¬ JAÉØCH¬ ‘ Gòg ÉÛG∫ ƒa¥ ûàdgμ° «.∂

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.