Ùdg{° Oô˘˘ dg æ˘˘ù ° ˘ƒ˘ z… hdg{ à˘˘ ˘î «˘ π˘ dg à˘ ˘JQÉ ˘î »˘z hùdg{ ° Oô˘ GÎY’GHZ±

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

Uäqó° øy ŸG{ Sƒdù° á° dg© Hô« á SGQÓΠDÄÉ° ûædghzô° ‘ ähòh, ÁKÓK Öàc Iójól óbéæπd dg© bgô» Qƒàcódg ΠDGÓÑY¬ GGÔHGE« º üîàÿgü° ¢ ‘ SGQÓDGÄÉ° ùdgájoô° , gh» é㪠ΠÉ¡ èjƒàj ÙŸJÒ° ¬ ædgájó≤ àdg» âaôy ΠY≈ fé£ ¥ SGH° ™ ühqhó° Sƒe{áyƒ° ùdgoô° dg© Hô» z.

h∫ g ˘ò √ Gd μ˘ ˘à Ö g˘ ƒ {G dù °˘ ôo Gd ˘æ ù° ˘ƒ …: Gd ˘ã ˘≤ ˘É a˘ á G’ H˘ ƒjq˘ á, hg d˘ ¡˘ ƒjq ˘á G’ f˘ ã˘ ƒjq ˘á , ù÷ghzó° òdg… èdéy a« ¬ IÔGÉX ùdgoô° ùædgƒ° … ‘ G ÜO’C dg© Hô» G◊ åjó, M« å ãñfgâ≤ ájƒg ùdg{oô° ùædgƒ° z… cª É àfg≈¡ ¤ dp∂ øe MQƑ°† ÓMGC GŸ μ ˘ ƒqf ˘É ä Gd ˘ã ˘Ó K ˘á G’ J «˘˘ á h Gf ˘ó e˘ ÉL ˘¡ ˘É e˘ ©˘ É a˘ «˘ ¬, hg ˘» : f˘ ≤˘ ó Gd ˘ã ˘≤ ˘É a˘ á G’ H˘ ƒjq˘ á Gd ò˘c ƒ˘ Qjq ˘á , hg bî Gì Q j ˘á f ˘ã ˘ ƒjq ˘á d ˘Π ˘© ˘É ⁄, K º˘q M’G ˘à ˘Ø ˘AÉ H ˘ù÷é ° ˘ó G f’c ˘ã ˘ƒ ,… ûàaâμhé° ΠJ∂ ΜŸG äéfƒq øe ΠLGC IQƑΠH Øeωƒ¡ ùdg{oô° ùædgƒ° z…. ah ôq ¥ H ƒ˘v ° ƒ˘ì HÚ c ˘à ˘É H ˘á Gd æ˘ù ° ˘É A, hg d μ˘ ˘à ˘É H ˘á Gd æ˘ù ° ˘ ƒjq˘ á, a˘ É’ h¤ J˘ à˘ ºq æã˘ IÉC Y˘ ø a ˘ô V° «˘q ˘á Gd ˘ô j˘ á G’ f˘ ã˘ ƒjq˘ á d˘ Π˘ ©˘ É⁄ dh˘ Π˘ ägò ’ Éà j˘ ùà° ˘ Üôq e˘ æ˘ ¡˘ É ho¿ üb° ˘ó , ˘É Gd ãé f« á aà à≤ ü°qó àdg© ÒÑ øy ÉM∫ ÔŸG IGC SGÉÆÀ° GOK ¤ ΠJ∂ ájdhôdg ‘ e© àæjéé¡ dπ òg ä hd Π© É⁄ , Kº q f≤ ó Gd ã≤ Éa á G’ H ƒjq á ÙDGIÓFÉ° , h NGC GÒK QÉÑÀYG ùló° ÔŸG IGC eμ ƒq fk É Lƒ g ôjvé ‘ Gd μà ÉH á, hj æñ ¨» ¿ jà ºq c dp∂ ‘ ÔΜØDGQÉWGE ùædgƒ° ,… hj ù° ˘à Ø˘ «˘ ó˘ e ˘ø a ˘ô V° «˘q ˘JÉ ˘¬ üjh° ˘ JGQƑQ˘ ¬ eh˘ ≤˘ J’ƒ˘ ¬, ùjh° ˘© ˘≈ ¤ H˘ Π˘ IQƑ e˘ Ø˘ gé˘ «˘ º fã ƒjq á øe ÓN∫ ùdgoô° , μøjh« ∂ ædg¶ ΩÉ G ƑH’C … ØHÍ°† õéy.√ Gd μ˘ ˘à ˘É Ü c ó˘ Gd æ˘ ˘É b ó˘ Gd ˘© ˘ô Gb ˘» H˘ ¿ OÜ G’ YÎ G± j˘ ≤Î ¿ H˘ Éd ˘¡ ˘ ƒjq ˘ á, a˘ Ó μᢠø Gf àõ G´ Gd μé JÖ eø G◊ ÉV °æ á G’ Là ªé Y« qá hg dã ≤É a« qá àdg» ûjñà° ∂ HÉ¡ ; dp∂ ¿ OH ¬ j≤ ƒω á ªá “ã «Π ¡É , hh «É ¿ eƒ b© ¬ a« ¡É , aó j£ ôì eƒ V° ƒ´ Gd ¡ ƒjq á ‘ Gd ù° ˘ô O, hg ’Y ÎG ± H ˘¡ ˘É , ’GE Y ˘Π ≈˘ N ˘Π Ø˘ «˘q ˘á e ˘ô cq ˘Ñ ˘á e ˘ø G’ S° ˘Ä ˘Π ˘á Gd û° ˘î ü° «˘q ˘á hg ÷ª ÉY «qá , OÉÑJH∫ BGƑŸG™ a« ªé H« æ¡ ªé ; ÖJÉΜDÉA ãñæe≥ øe S° «É ¥ KÉ≤ ,‘ HOE ó cé aqá G’ T° μé d« qäé IQÉßG ‘ à›ª ©¬ ÁLQO øe G◊ Qƒ°† ‘ óe àfhq¬ Gd ù° ô Ojq á. μd ÜOGC GÎY’G± fi§ TÑ° á¡ Vƒehƒ° ´ JQG« ÜÉ; ’¿ ÷Gª Qƒ¡ ⁄ j ˘à ˘ª ˘ Sôq¢ ‘ b ˘Ñ ˘ƒ ∫ G◊ ≤ ˘FÉ ˘,≥ iòa ‘ L ˘ô IGC dg ˘μ ˘ÖJÉ Y ˘Π ˘≈ ûc° ˘∞ ÙŸG° ˘à ˘Qƒ SƑΠ° Éck ÒZ eƒñ≤ ,∫ h GÔAGE ÉWK ‘ aí°† ÛGƑ¡ GÎY’ÉA,∫± Éfi• Òãμh øe V° ôh Ü G◊ òq ‘ ›à ª© Éä J≤ Π« ójq á Jà î« qπ fqé¡ ÓH NGCAÉ£ , Téëàjh≈° ôcp Y« HƑÉ¡ , ƒàjh gq º fq É¡ J£ äô¡ øe G ΩÉK’B àdg» ÂÑXGH ΠY≈ AGÎBGÉ¡ à›ª ©äé Nô i, aà óa ™ G ıé h± cã G eø Gd μ ÉÜ ¤ GN àó ¥ Jƒ GQ jï GS °Î V° ÉF «qá Ûà ª© ÉJ ¡º , hg Hà μé Q U° ƒq f≤ «qá dò hg J¡ º, eà é ÑÚ cû °∞ GŸ æé W≥ Gd ù° ôq á ‘ HQÉOE¡ º, h XGEQÉ¡ ùÿgäƒμ° ΠY« ¬ ‘ à›ª ©JÉ ¡º , üa° ªgƒà Yª É Ñæj¨ » YΠ «¡ º bƒ d¬ h Rjqø ƒg a« ¬, h QHQ ªé Ghôμfgc Yƒbh¬ , hójôj¿ dòh∂ G◊ ÉØ® ΠY≈ Gd ü° ƒq Gd û° Øq Éa á d¡ º hû ઠ©É J¡ º. h⁄ jõ ∫ OÜ G’ YÎ G± Πà≈≤ Éeq UƑHØ° ¬ Lª Πá S° ôg Q, h YΠ ≈ fq ¬ eó hq fá a† °É Fí , aù °ƒ A Gd ¶ j ÎHQ ü¢ μdéh Üéàq dgh≤ Agôq ΠY≈ M óq SAGƑ° , h’ ÁHGÔZ ¿ ó‚ Iqóf a« ¬, PGE j© ª≥ ƒÿg± øe ΠÀŸGÚ≤ ZQ ˘Ñ ˘á ‘ üdg° ˘ª â d ˘ió dg ˘μ ˘ÖJÉ , gh ˘Gò j ˘£ ˘ª ˘ô ‘ W ˘« ˘JÉ ˘¬ J ˘jõ ˘« ˘ Øk ˘É d ˘Π ˘à ˘JQÉ ˘ï Gd û° îü °» q hd Πà ÉQ jï Gd ©É , éjh© π øe GÓN´ ägòdg øjônb’gh SƑΠ° Éck TFÉ° ©É , iqgƒààa Fébƒdg™ ŸG¡ ªá , HGC j≤ ™ qîj£ «É¡ , ch Gòg àj© VQÉ¢ e™ Xh« áø ÜOGC G’ YÎ G± Gd ò˘… jù ° ˘à ˘Ñ ˘£ ˘ø GŸ æ ˘É W ≥˘ Gı Ø «˘q ˘á e ˘ø M «˘ ˘É I G’ T° ˘î ˘É U¢ , K º˘q àûgª ©äé H© ó dp.∂

[ ÓZ± ùdgoô° ùædgƒ° …

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.