Záæjóÿg{ àæj¶ ô hùπ› ¢ AGQRƑDG ’ ÉÑJ..‹ FQH« ù¢ GOÉ–’ ûe° ¨ƒ ∫ H QÉÑNÉC√ UÉŸGÁ°

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

b ˘HGÔ ˘á T° ˘¡ ˘ô MGH˘ ó a˘ ≤˘ § j˘ üø° ˘Π ˘æ ˘É Y˘ ø S’G° ˘à ˘ë ˘≤ ˘É ¥ dg˘ à˘ JQɢ î˘ » æÿ˘ à˘ Öî d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ d ˘μ ˘Iô dg ˘≤ ˘Ωó , h⁄ f ˘ ôn M ˘à ˘≈ G’ ¿ … üh° ˘« ü¢ EGC ˘π HGC H ˘≤ ˘© ˘á V° ˘Aƒ U° ¨IÒ J© £» G πe’c H ¿ ÆJΠ£ ≥ ëàdgägò°† S’ghà° ©ÄGOGÓ Πdª Öîàæ æwƒdg» ùàdò° ûhπμ° Mƒj» àg’éhª ΩÉ òdg… VÎØJ¢ G¿ j JÉC» Ñcgƒe dgò¡ S’gëà° É≤¥ ŸG¡ º. S’ghà° ©ÄGOGÓ Éæg ’ J© æ» ëàdgägò°† æødg« á Y ˘Π ˘≈ G VQ’C¢ a ˘ùë Ö°, H ˘π ¿ EGC ˘kgqƒ c ˘IÒà JQGOG ˘á d˘ Lƒ˘ «ù °˘ à˘ «˘ á eh˘ «˘ fgó˘ «˘ á j ˘VÎØ ¢ G¿ J ˘Öcgƒ g ˘Gò G◊ çó dg ˘à ˘JQÉ ˘î ˘» d˘ ©˘ π ùyh° ˘≈ j˘ à˘ ë˘ ≤˘ ≥ G◊ Π˘ º àdéh πgéc Πdª Éjófƒ.∫

GPGH Éæc ób Éækó– kgqgôe øy SAƑ° ëàdgägò°† æødg« á àdg» ùàjöñ° HÉ¡ ÙJΠ° § FQ« ù¢ GOÉ–’ øe ÓN∫ g« ªàæ ¬ ΠY≈ πc TIOQÉ° IOQGHH àj© Π≥ ÖÎÀÆŸÉH, a ¿ Σéæg KGQƑEGC Iòãc Öéj ’ J¨ «Ö øy ÉÆDÉH πãe ΩÓY I’ÉÑE ùπ›¢ AGQRƑDG àm≈ dg« Ωƒ Vƒãƒ° ´ YOº Öîàæÿg æwƒdg» μd» J JÉC» ûeàcqé° ¬ ΠY≈ Qób G ÉE’B∫ dgh£ ªìƒ .

H≤ » ƒëf 32 eƒj a≤ § ΠY≈ FGÓ£ ¥ ÄÉJQÉÑŸG ‘ Qhódg HGÔDG™ , 14h eƒj ΠY≈ MQƑ°† óah GOÉ–’ hódg‹ Iôμd dgωó≤ a)« ÉØ,( h⁄ f ôn … JΩÓ≤ ΠY≈ U° ˘© ˘« ˘ó b ˘« ˘ΩÉ ùπ›¢ dg ˘AGQRƑ H ˘LGƑ ˘Ñ ˘¬ ÉOE√ YG ˘IOÉ J˘ GÉC˘ «˘ π e˘ Π˘ ©Ö jóÿg˘ æ˘ á Véjôdg° «á , M« å S° «Ωƒ≤ óah ØDG« ÉØ ‘ 15 QÉJGC QÉ÷G… Øàhó≤ AGÔŸG≥ àdg» ÖDÉW àh GÉC« ΠÉ¡ μd» agƒj≥ ΠY≈ áeébg ÄÉJQÉÑŸG ‘ ähòh.

H≤ » πbgc øe SGC ÚYƑÑ° ΠY≈ Uhƒ° ∫ óaƒdg, h⁄ Σôëàj G◊ áeƒμ Πd≤ «ΩÉ JÉÑLGƑHÉ¡ ŸGÁHƑΠ£ ÉOE√ ggº Sgëà° É≤¥ VÉJQ° » ‘ ÏJQÉJ Éæñd¿ . h GPGE Éc¿ Σô– ôjrh ÛDGÜÉÑ° Véjôdghá° ùeà° ªkgô àd ÚEÉC G Gƒe’c,∫ a FÉE¬ Ñj≈≤ z’ƒén{ dh« ù¢ ΠY≈ ùeiƒà° çóm ÒÑC cgò¡ .

dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘ƒ ¿ j ˘æ ˘à ˘¶ ˘hô ¿ J ˘ ÚEÉC ùπ›¢ dg˘ AGQRƑ ÉŸG∫ dg˘ ΩRÓ ŸGH£ ˘Π ˘Üƒ ÷© π áæjóÿg UÉ° ◊á S’à° ÉÑ≤∫ ÄÉJQÉÑŸG. h‘ πx I’ÉÑE’ G◊ áeƒμ, øμá QÉÑÀYG G◊ çó îjqéàdg» ‘ OGH ádhódgh ‘ OGH ÔNGB, Éægh ’ óh øe ìôw SGÁΠÄ° OOÎJ ‘ ÛDGQÉ° ´ æeé¡ :

1 - øjg gº ÉCQG¿ G◊ áeƒμ øe FQ« ùé¡° àmh≈ UGC° ¨ô ôjrh a« É¡, ø‡ GƑÆΠYG kgqgôe fg¡ º S° ©« hó¿ Éà M≤ ≤¬ Öîàæÿg, fgh¡ º hõgél¿ πμd Ée ƒg eüƒπ£ øe YOº μd» Ugƒjπ° ûeqgƒ° ?√ øjgc ƒg Gòg Yódgº ? πgh Éc¿ Oô› a ˘≤ ˘bé ˘« ˘™ U° ˘HÉ ˘ƒ ¿ ‘ ◊¶ ˘á dg˘ Ø˘ ìô H˘ à˘ ë˘ ≤˘ «˘ ≥ f’g˘ üà° ˘QÉ ? JGC˘ ø c˘ ΩÓ ùπ›¢ AGQRƑDG Yóhº Öîàæÿg πμh Ée ÀJÑΠ£ ¬ ÁΠMÔŸG Uƒπdƒ° ∫ ¤ FFÉ¡ «äé c SÉC¢ dg© É?⁄

2 - øjg Oƒyh FQ« ù¢ G◊ áeƒμ øeh e© ¬ Ωƒj SGÀ° ÉÑ≤∫ HGÉ£ ∫ Öîàæÿg H© ó grƒaº ΠY≈ Éjqƒc Hƒæ÷g« á ‘ ähòh? eƒjé¡ SGÀ° ΠÑ≤¡ º Fôdg« ù¢ ‚« Ö e ˘« ˘≤ ˘JÉ ˘» ‘ ùdg° ˘Gô … G◊ μ ˘eƒ ˘» H ˘ë †° ˘Qƒ Y ˘Oó e ˘ø dg ˘AGQRƑ YGH˘ kgó ÚÑYÓDG àhëó≤ πc Ée Ωõπj HÉÀŸ© á ÙŸGIÒ° ?

3 - πg Öéj G¿ ôcòf c« ∞ G¿ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ e« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ Mô°† Tüî° °« ΠJK ∂ IGQÉÑŸG îjqéàdg« á ΩÉEG Éjqƒc Hƒæ÷g« á ægh Lª «™ ÚÑYÓDG ΠY≈ GRÉ‚’ ? ƒgh MQƑ°† ÈÀYG√ ÷Gª «™ ÁHÉÃà YOº Tüî° °» øe SΠ° «ª É¿ , Πaª GPÉ ’ ùjμà° ªπ Gòg Yódgº øe ÊÉÆÑΠDG G h’c ?∫

4 - ‘ âbƒdg òdg… iôf a« ¬ ggª É’ Vghë° øe ùπ›¢ AGQRƑDG, ßmóf G¿ FQ« ù¢ GOÉ–’ ûæe° ¨π òg√ ΩÉJ’G μh« Ø« á áeébg ÷Gª ©« á dg© ªeƒ «á d ˘Ó OÉ– dg ˘© ˘Hô ˘» , ch ˘ FÉC ˘¡ ˘É H ˘ÂJÉ GGC ˘º H ˘μ ˘Òã e ˘ø dg ˘© ˘ª ˘π Y ˘Π ˘≈ J ˘ ÚEÉC ùeäéeõπà° Öîàæÿg ehäéeƒ≤ MÉ‚¬ , äéhh üj° ª« º GOÉ–’ Sôμe° Èÿ MQƑ°† FQ« ù¢ GOÉ–’ Hh© ¢† Y’GAÉ°† Lª ©« á Yª eƒ« á ’ IÓFÉA æa« á æeé¡ , SÉHAÉÆÃÀ° MQƑ°† Oƒaƒdg àl’ghª ÄÉYÉ F’ƒdghº Gh◊ åjó øy Ωôc dg† °« áaé øyh SGÀ° ÉÑ≤∫ Lª ©« á Yª eƒ« á. dó≤ ÂJÉH àggª äéeé FQ« ù¢ GOÉ–’ CÎJ ˘õ Y ˘Π ˘≈ c ˘« ˘Ø ˘« ˘á YO˘ Iƒ H˘ ©¢† ûdg° ˘üî °˘ «˘ äé Hh˘ YÉC˘ OGÓ c˘ IÒÑ ◊† ° ˘Qƒ g ˘ò √ ÷Gª ˘© ˘« ˘á ‘ dg ˘âbƒ dg ˘ò … j ˘Ñ ˘hó a ˘« ˘¬ H ˘Vƒ ° ˘ìƒ G¿ e ˘© ˘¶ ˘º S’G° ªAÉ àdg» Sëà° ô°† ’ ábóy dé¡ ÉHOÉ–’ dg© Hô» , G¿ øe Oƒah GOÉ–’ hódg‹ hg GOÉ–’ G S’B° «ƒ … jôa’gh≤ » Üôzh SGB° «É .

iôj ’ ùjëà° ≥ Öîàæÿg G Gƒe’c∫ àdg» Süà° ô°± ΠY≈ dg† °« ƒ± øe ôcgòj SÔØ° áeébgh æjhäó≤ ?

ùeúμ° Öîàæe Éæñd¿ Iôμd dgωó≤ , ƑÑY’√ H’GÉ£ ∫ GƑΠNOGC ΠDG© áñ ‘ ïjqéàdg H gr邺 , æμd¡ º ’ ùjëà° ƒ≤¿ G◊ üƒ° ∫ ΠY≈ aéμe IÉC àdg πgéc àm≈ dg« Ωƒ, ‘ âbƒdg òdg… iôf a« ¬ GƑEC’G∫ üjô° ± Ωôμhh âa’ ΠY≈ e ägô“ôcgòjh F’hhº .. Gh J’B » YGC¶ º.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.