G e’c« ø dg© ΩÉ dª æ¶ ªá àdg© hé¿ G S’EEÓ° » ãjª ø dgª ùägóyé° üdgë° «á ùdg° ©ájoƒ d¨ Iõ

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `g`` Hq’c© Aé 2 Qéjgc 2012 ``` 11 Lª I -

K ˘ª ˘ø G ÚE’C dg ˘© ˘ΩÉ æÿ ˘¶ ˘ª ˘á dg˘ à˘ ©˘ hé¿ G S’E° ˘eó ˘» ahèdg˘ «ù °˘ Qƒ CGC˘ ª˘ π dg ˘jó ˘ø ÙMGE° ˘É ¿ ZHGC ˘Π »˘ dg ˘Qhó dg ˘μ ˘ÒÑ dg ˘ò … b˘ ΩÉ H˘ ¬ ah˘ ó M˘ ª˘ Π˘ á N˘ ΩOÉ G◊ Úeô ûdgúøjô° ÁKÉZ’E ûdg° ©Ö ÙΠØDG° £« æ» H¨ Iõ ùehgé° ªà ¬ ‘ ìé‚ e ô“æe¶ ªá àdg© hé¿ G S’EEÓ° » ûh° ¿ Vƒdg° ™ üdgë° » ‘ bé£ ´ IÕZ òdgh… Yó≤ ‘ dgiôgé≤ G ÓM’C VÉŸG° » .

Uhh° ˘∞ G ÚE’C dg ˘© ˘ΩÉ d ˘Π ˘ª ˘æ ˘¶ ˘ª ˘á ‘ H ˘« ˘É ¿ U° ˘ë ˘É ‘ ùegc¢ ÈJ´ ŸGª ˘Π ˘μ ˘á Ñà ˘Π ˘≠ 15 e ˘Π ˘« ˘ƒ ¿ Q’HO H ˘ FÉC ˘¬ j ˘© ˘ùμ ¢ ìhq dg ˘à ˘© ˘VÉ ° ˘ó dgh ˘à ˘μ ˘aé ˘π e ˘ø ŸGª ˘Π ˘μ ˘á dg ˘© ˘Hô «˘ ˘á ùdg° ˘© ˘joƒ ˘á , G e’c ˘ô T° ˘é ˘™ dg ˘hó ∫ æÿgh ˘¶ ˘ª ˘äé G N’C ˘iô ÛŸG° ˘CQÉ ˘á ‘ ŸG ô“Y ˘Π ≈˘ J ˘≤ ˘Ëó J ˘© ˘¡ ˘ägó dg ˘à ˘egõ ˘äé H ˘ÙŸÉ ° ˘YÉ ˘ägó dg ˘£ ˘Ñ «˘ ˘á Jh ˘Òaƒ M ˘Π ˘ƒ ∫ L˘ jqò˘ á d˘ Π˘ ªû °˘ μ˘ Π˘ á üdgë° «á ‘ IÕZ ÄRHÉOE b« ªà É¡ G L’Eª dé« á 65 Πe« ƒ¿ Q’HO.

óyh ΠZHGC≈ IQOÉÑE Mª áπ ΩOÉN G◊ Úeô ûdgúøjô° ÁKÉZ’E ûdg° ©Ö ÙΠØDG° £« æ» H¨ Iõ KGAÕL øe YOº ŸGª áμπ dg© Hô« á ùdg° ©ájoƒ déjé°†≤ G áe’c G S’EEÓ° «á dgh†≤ °« á ÙΠØDG° £« æ« á ΠY≈ Lh¬ üÿguƒ° .¢

ƒfh√ G ÚE’C dg© ΩÉ æÿ£ ªá àdg© hé¿ G S’EEÓ° » Qhódéh ÒÑΜDG òdg… jωƒ≤ H¬ UÖMÉ° ùdg° ªƒ ΜΠŸG» G ÒE’C jéf∞ øh DGÓÑY© õjõ ∫ S° ©Oƒ h‹ dg© ó¡ ÖFÉF FQ« ù¢ ùπ›¢ AGQRƑDG, ôjrh ΠNGÓDG« á ûÿgô° ± dg ˘© ˘ÉΩ Y ˘Π ˘≈ M ˘ª ˘Π ˘á N ˘ΩOÉ G ◊Úeô ûdg° ˘jô ˘ÚØ Z’E ˘KÉ ˘á ûdg° ˘ ©Ö ÙΠØDG° £« æ» ‘ IÕZ e kgócƒd ΠY≈ Ée ôy± H¬ S° ªƒ √ øe ΠYÉØJ ÒÑC ‘ YOº DGÉJÉ°†≤ G S’EEÓ° «á dhódgh« á. SGH)(¢

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.