SÖË° TÔJ° «äéë äéhéîàfód ájóπñdg ‘ H© ÑΠ∂ hîñdgh¿

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

BGC ˘Ø ˘π Y ˘æ ˘ó dg˘ ã˘ fé˘ «˘ á ûy° ˘Iô e˘ ø d˘ «˘ π K’G˘ Úæ, H˘ ÜÉ ùf’g° ˘ë ˘ÜÉ TÔŸ° ˘ë ˘» äéhéîàf’g ájóπñdg ŸGIQÔ≤ ‘ ÙDGSOÉ° ¢ øe QÉJGC QÉ÷G.…

‘ b† ° ˘AÉ H ˘© ˘Π ˘Ñ ,∂ M ˘« å iôoe f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé ‘ Sâ° H ˘Π ˘jó ˘äé , ” ‘ Fébª eé≤« á H© ÑΠ∂ ùjé° «π ùfgüéë° 14 Tôeéë° øe IÔFGO ùaéæÿgá° ‘ Sáà° ùd離 ájóπh V° ªø fé£ ¥ BAÉ°† H© ÑΠ∂ déàdg« á: TƑM¢ Ñædg» , Éëñf - IQÉØÙG, DGΩGÓ≤ , Éëñf - Ωhóeódg, egô≤ ¥ céødghá¡ - Iójó÷g. øe céødgá¡ - Iójó÷g ùfgöë° Nª ùá° Tôeúë° ÚYRƑE cª É Πj» : Tôeéë° ¿ øy céødgá¡ : SΠ° «ª É¿ fiª ó MGCª ó ΠN« π h MGCª ó ÖJO ΠN« π, ÁKÓKH øe Iójó÷g gº : SΠ° «ª É¿ fiª ó ÙŸGΠ° ªÊÉ , ΠJGE« É TØ° «≥ ƒy¿ Mõbh« É SÑ° ™ ƒy¿ .

øeh Éëñf - Ωhóeódg ùfgöë° SÑ° ©á Tôeúë° øe UGCΠ° 24 Tôeéë° , ùaéæàjƒ° ¿ ΠY≈ 15 e≤ ©Gó , ùæÿghƒñë° ¿ gº : Ñf« ¬ UOÉ° ¥ EGC õ¡, Émôa¿ fiª ó ΠY» áñgh, Sƒj∞° fiª ó VƑY¢ EGC õ¡, ÙMGEÉ° ¿ ÊÉG EGC õ¡, ΠY» ÓÑY dg¨ æ» áñgh, Sƒj∞° üeø£° ≈ áñgh õjéeh SGC° ©ó EGC õ¡.

‘ ÚM ùfgöë° øe IÔFGO ùaéæÿgá° ‘ ájóπh Éëñf - IQÉØÙG S° ªò ùjôl¢ TÓM° «à ». dòhh∂ ƒμj¿ ób SGÀ° ªô TÎDÉH° «í 150 Tôeéë° øy äéjóπñdg ùdgâ° . h‘ dg ˘HÎÑ ¿, S° ˘é ˘âπ ‘ FGHO ˘ô dg ˘≤ ˘FÉ ˘ª ˘≤ ˘eé ˘« ˘á ùfg° ˘ë ˘ÜÉ Y ˘Oó e ˘ø TÔŸGÚË° ho¿ ¿ àjº Uƒàdgπ° G¤ cõj« á ‘ … øe ùπ›° » àjóπh» ôjo ÓΠH THÚJÉ° ‘ BAÉ°† HÎÑDG¿ .

eh ˘ø TÔŸG° ˘Úë dg ˘jò ˘ø S° ˘ë ˘Ñ ˘Gƒ J ˘Tô ° ˘« ˘ë ˘JÉ ˘¡ ˘º f’˘ à˘ î˘ Hɢ äé Y† °˘ jƒ˘ á ùπ›¢ H ˘Π ˘jó ˘á jo ˘ô H ˘Π ˘Ó : T° ˘Π ˘« ˘£ ˘É L˘ êqƒ M˘ Üô, d˘ «˘ Π˘ «˘ fé˘ ¬ M˘ aé˘ ß N˘ Π˘ «˘ π, e ˘Sƒ ° ˘» L ˘ª ˘« ˘π e ˘OGÔ fgh ˘« ù¢ jéfl ˘π ÒN, Hh˘ ≤˘ » 16 e˘ Tô° ˘Éë d© ájƒ°† ÙΠÛG¢ ŸG dƒd ∞ øe 9 YGCAÉ°† .

EGC ˘É Y ˘Oó TÔŸG° ˘Úë dg ˘jò ˘ø J ˘≤ ˘eó ˘Gƒ H ˘£ ˘Π ˘Ñ ˘äé S° ˘Öë J ˘Tô °˘ «˘ ë˘ Jɢ ¡˘ º d© ájƒ°† ájóπh TÚJÉ° ΠÑA≠ ,7 gº : SEÉ° » ùfƒj,¢ TQÉ° ∫ TƑZ,¢ S° ©OÉ õchq, ùlôl¢ ùlôl,¢ S° ¡« π ûdgôyé° , õegq Ogôe h FGCGƑ£ ¿ ûdgôyé° , a« ªé H≤ » 13 Tôeéë° äéhéîàf’ ùπ›¢ ájóπh TÚJÉ° ŸG dƒd ∞ øe 12 Y† °ƒ G.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.