Dgiôgé≤ JQÔ≤ G êgôa’e øy 1222 Sé° «æ

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

UGCQÓ° ôjrh ΠNGÓDG« á üÿgô° … fiª ó GGÔHGE« º Qgôb ÉH êgôa’e øy 1056 Sé° «Éæ øe Πàfl∞ ùdgƒé° ¿, ø‡ ÆJÑ£ ≥ ΠY« ¡º Thô° • G êgôa’e øe M« å ùmø° ùdgò° ùdghσƒπ° h ƒahgc áaéc G äéegõàd’e DÉŸG« á ΩƑΜÙG HÉ¡ Y˘ Π˘ «¡ º^ dòch∂ 166 f˘ jõ˘ Ó ag˘ LGÔ˘ É T° ˘Wô ˘« ˘É , dph∂ æã˘ SÉ° ˘Ñ ˘á M’G˘ à˘ Ø˘ É∫ H© «ó IQƑK 25 ƒféc¿ ÊÉÃDG ôjéæj).(

h” ójó– ùdgaéæé° ÊÔØŸG æy¡ º H© ó ûjμ° «π É÷¿ æegc« á üëød¢ e ˘Π ˘Ø ˘äé f ˘A’õ ùdg° ˘é ˘ƒ ¿ Y˘ Π˘ ≈ ùe° ˘à ˘iƒ ÷Gª ˘¡ ˘jqƒ ˘á d˘ à˘ ë˘ jó˘ ó ùe° ˘à ˘ë ˘≤ ˘» G êgôa’e DÉH© ƒø øy BÉH» dg© áhƒ≤ ùædéháñ° ¤ H© ¢† ΩƑΜÙG ΠY« ¡º Πdª SÉÆÁÑ° , dph∂ ØÆJ« Gò dqgô≤ ÙΠÛG¢ G ΠY’C≈ Πdägƒ≤ ùÿgáëπ° bqº 312)( ùdáæ° 2012 ÜDGQOÉ° a≈ Gòg ûdg° ¿. ) T¢ (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.