Éjófƒe∫ G ájóf’c Iôμπd DGIÔFÉ£ ‘ ámhódg

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ØΠYGC GOÉ–’ dgô£≤ … Iôμπd DGIÔFÉ£ SÉFÔHÁ° ódén ƒdƒÿg… agƒeá≤ GOÉ–’ hódg‹ ΠY≈ Ygƒe« ó FGÓ£ ¥ SÉC¢ dg© É⁄ ájófód àdgh» Sà° ΩÉ≤ ámhódéh Ée ÚH 13 ûjøjô° h’g∫ àmh≈ 19 æe¬ .

ÄAÉLH agƒeá≤ GOÉ–’ ΠY≈ Gòg ÓYƑŸG, gh» ùædgáî° G IÒN’C dg ˘à ˘» S° ˘« ù° ˘à †° ˘« ˘Ø ˘¡ ˘É GOÉ–’ dg ˘≤ ˘£ ˘ô … d ˘Π ˘μ ˘Iô dg ˘£ ˘FÉ ˘Iô , H ˘© ˘ó SGÀ° áaé°† ùædgï° çóãdg G IÒN’C àdgh» âdéf Sgùëà° É°¿ ÷Gª «™ Hhäô¡ øe DÓNÉ¡ bô£ G S’CIÔ° dhódg« á Πd© áñ øe ÓN∫ æj¶ «º FGQ™ H© ó bƒj∞ 17 ÉEÉY ùaéæàjh¢ IÓY ho∫ ΠY≈ SGÀ° áaé°† fƒÿg ˘jó ˘É .∫ Sh° ˘à ˘≤ ˘ΩÉ ÆŸG ˘ùaé ° ˘äé ‘ U° ˘dé ˘á jq ˘VÉ ° ˘á ÔŸG IGC, ‘ ÚM ¿ J ˘jqó ˘Ñ ˘äé dg ˘Ø ˘ô ¥ S° ˘à ˘é ˘ô … ‘ U° ˘ä’é dg ˘© ˘Hô ˘» bh ˘£ ˘ô GHOÉ– DGIÔFÉ£ .

Jh ˘Ñ ˘Π ˘≠ L ˘FGƑ ˘õ dg˘ Ñ˘ £˘ dƒ˘ á 1.300 e ˘Π ˘« ˘ƒ ¿ Q’HO M ˘« å j ˘üë ° ˘π jôødg≥ UÖMÉ° õcôÿg G h’c ∫ ‘ ùaéæeäé° ÉLÔDG∫ ΠY≈ ΠÑE≠ 250 DGC ∞ Q’HO, Kº 170 DGC ∞ Q’HO Πdª õcô ÊÉÃDG, 120h DGC ∞ Q’HO Πdª õcô ådéãdg, 90h DGC ∞ Q’HO Πdª õcô HGÔDG™ , 30h DGC ∞ Q’HO Ñd≤ «á ôødg¥ ÛŸGÁCQÉ° àdg» πà– õcgôÿg øe ùeéÿg¢ àmh≈ øeéãdg, H« æª É S° «Éæ ∫ UÖMÉ° õcôÿg G h’c ∫ ‘ ùaéæeäé° ùdg° «ägó 200 DGC ∞ Q’HO, 140h DGC ∞ Q’HO ÊÉÃΠD, 90h DGC ∞ Q’HO ådéãπd, 60h DGC ∞ Q’HO Πdª õcô HGÔDG™ , 30h DGC ∞ Q’HO Πdª øjõcô ùeéÿg¢ ÙDGHSOÉ° .¢ Éæb)(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.