TƑΠY¢ dùÿg{` à°zπñ≤ : IQÉJR d« ÉEÈ¿ ôjò– áeƒμëπd øe jôëàdg¢† ΠY≈ ÚMRÉÆDG

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - JQHÉM¬ : ùféf° » QƑNÉA…

Vh° ™ Yƒ°† ÖÀΜŸG ùdg° «SÉ °» ‘ J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤ ÖFÉÆDG ùdg° ˘HÉ ˘≥ üe° ˘£ ˘Ø ˘≈ Y ˘Π ˘Tƒ ¢ jr ˘IQÉ ùdg° ˘« ˘æ ˘JÉ ˘Qƒ G còe’c˘ » L˘ ƒ¿ d« ÉEÈ¿ Ogƒd… ódén ‘ QÉWG ôjò–{ G◊ áeƒμ FÉÆÑΠDG« á øe … jô–z¢† ΠY≈ ÚMRÉÆDG ùdgújqƒ° ÉŸ { d¬ øe ÑJ© äé dho« á fƒfébh« zá, e Gócƒd G¿ àdg© WÉ» e© ¡º Hjô£ á≤ áødéfl ◊≤ ˘ƒ ¥ G ùf’e° ˘É¿ Th° ˘Yô ˘á G’ · ÀŸG ˘ë ˘Ió g{ ˘ƒ b ˘« ˘ó BGÔŸG ˘Ñ ˘á SÉÙGHÁÑ° ΠY≈ ùÿgiƒà° hódg.‹

Qh IGC ‘ M ˘åjó˘ ¤ ÙŸG{° ˘à ˘ ˘≤ ˘ ˘Ñ ˘zπ ùegc,¢ G¿ dg ˘üà ° ˘© ˘« ˘ó Shôdg° » G ÒN’C j Tƒdô° G¤ G¿ géøàdg{ª äé dhódg« á ùàdghzäéjƒ° üîhuƒ° ¢ SÉJQƑ° ’{ GÕJ∫ H© «Ió ÉÆŸGZ∫ , e© GÈÀ G¿ G◊ áeƒμ Sùà° à°ª ô ‘ S{° «SÉ á° ædg … ùøædéh¢ ŸG© áæπ JHÑ£ «É¡≤ ÒZ RGƑÀŸG¿ ΠY≈ G VQ’CZ¢ . Éægh üf¢ G◊ QGƑ: [ e ˘ÉGP J ˘© ˘æ ˘» jr ˘IQÉ ùdg° ˘« ˘æ ˘JÉ ˘Qƒ G Ogƒd… ódén ‘ Gòg bƒàdg« â?

``c` ˘ª ˘É c ˘É ¿ e ˘MÓ ˘¶ ˘É j ˘ë ˘hé ∫ M ˘Π ˘Ø ˘AÉ dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ ùdg° ˘Qƒ … J˘ ¡˘ ª˘ «û ¢ dg ˘LÓ ˘ÚÄ dgh† ° ˘¨ ˘§ Y ˘Π ˘« ˘¡ ˘º ùfge° ˘fé ˘« ˘ h EGC˘ æ˘ «˘ dgh˘ à˘ ª˘ gé˘ » e铢 e˘ ™ S° ˘« ˘SÉ ° ˘á dg ˘æ ˘¶ ΩÉ``` ùdg° ˘Qƒ .… ÂJGC g ˘ò √ dg ˘jõ ˘IQÉ d ˘Π ˘à ˘ CÉC «˘ ˘ó G¿ g ˘Gò üàdgô° ± ÊQÉŸG øy æe≥£ Mƒ≤ ¥ G ùf’eé° ¿ Tháyô° G’ · Ióëàÿg d ˘ø j ˘μ ˘ƒ ¿ e ˘© ˘hõ ’ gh ˘ƒ b ˘« ˘ó BGÔŸG˘ Ñ˘ á SÉÙGH° ˘Ñ ˘á Y˘ Π˘ ≈ ÙŸG° ˘à ˘iƒ hódg.‹

g ˘ò √ dg ˘jõ ˘IQÉ TGE° ˘IQÉ HGC f ˘ƒ ´ e ˘ø dg ˘à ˘ë ˘jò ˘ô jg† ° ˘ ¤ G◊ μ ˘eƒ ˘á FÉÆÑΠDG« á h ¤ øen héëj∫ jôëàdg¢† ‘ Gòg VƑŸGƑ° ´, H ¿ dò¡ √ dg†≤ °« á ÑJ© äé fƒféb« á dhoh« á. [ g ˘π jr ˘IQÉ d ˘« ÉŸÈ¿ e ˘ TƑD° ˘ô ¤ MG ˘à ˘ª ˘É ∫ J˘ ¨˘ «Ò ùdg° ˘Π ˘Σƒ còe’c» ÉOE√ SÉJQƑ° ÀF’ÉHÉ≤ ∫ øe G Gƒb’c∫ ¤ G a’c© É?∫ ``’` Sgcèàæà° ¿ Σéæg J¨ «KGÒ ‘ ùdg° «SÉ á° G còe’c« á ÉOE√ SÉJQƑ° , ób ƒμj¿ Σéæg ƒf´ øe üàdgóyé° dò¡ √ ùdg° «SÉ á°, øμd àf’gé≤ ∫ ¤ ÁΠMÔŸG féãdg« á HGC áãdéãdg HGC HGÔDG© á àjº AÉÆH ΠY≈ e© £« äé H« ó hódg∫ dg¨ Hô« á, ÆYGC» dòh∂ ùe° ádéc dg† °¨ § dg© ùôμ° … ΠY≈ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° .… àm≈ OQ’G¿ Ée Éædr ‘ AÕ÷G ÀŸG© Π≥ ëhƒ≤ ¥ G ùf’eé° ¿ ájéyqh ÚÄLÓDG.

còe’c ˘» L ˘ƒ ¿ d ˘« ÉŸÈ¿

G

[ πg d¡ ò`````√ IQÉJÕDG Sôdg° ``ª` «á , àdg» ÄAÉL V° ªø áñcgƒe e ˘ø ÷G« û`````¢` dg ˘Π ˘Ñ æ````` ˘ÉÊ , J ˘YGÓ ˘« ˘Éä HGC J ˘ÒK Y ˘Π ˘≈ dg ˘© ˘bó ˘á ùhéjqƒ° ?

``òg` √ IQÉJÕDG d« ùâ° h’g¤ d≤ «ÄGOÉ còeg« á ¤ Éæñd¿ , ÉÃQ ób ÀÑΠWÉ¡ dg≤ «IOÉ ùdgájqƒ° øe G◊ áeƒμ FÉÆÑΠDG« á Oééj’ Iòaéf HGC Sghᣰ HGC VHÉØJ¢ Ée. ÙŸG° ádéc ’ GÕJ∫ KGAÕL øe ÄÉHPÉOE fi Ioóq, h ÀYGCÓ≤ G¿ S° «SÉ á° ædg … ùøædéh¢ ŸG© áæπ JHÑ£ «É¡≤ ÒZ RGƑÀŸG¿ ΠY≈ G VQ’C¢ Sƒ° ± ùjà° ªô e™ òg√ G◊ áeƒμ.

[ c« ∞ Jô≤ HGC¿ øegõj IQÉJR ÖFÉF Iôjrh LQÉŸG« á còe’g« á ûd° ˘ hƒd¿ ûdg° ˘ô ¥ SH’G° ˘§ L ˘« ˘Ø ˘ô … a ˘« ˘Π ˘à ˘ª ˘É ¿ fh ˘ÖFÉ dg˘ Fô˘ «ù ¢ ÊGÔJ’G fiª ó VQÉ° MQ« ª» ÉÆÑΠD¿ ?

``d` «ù â° IÔŸG G h’c ¤ àdg» ü–π° òg√ ÜŸGÁAOÉ° ‘ ÉM∫ âféc üe° ˘AOÉ ˘á . j ˘© ˘Èà dg ˘Ñ ˘© ¢† d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ L ˘kgaõ e ˘ø dg ˘à ˘é ˘ÜPÉ dg ˘hó ‹ àdéhh CÉC« ó J© Èà√ GÔJGE¿ KGAÕL øe ŸG© ùôμ° HÉÀDG™ dé¡ øe ÓN∫ Oƒlh G◊ Sô¢ Qƒãdg… ‘ Éæñd¿ … ÜÕM{ ΠDG¬ z. dòd∂ Éa¿ … jr ˘IQÉ j ˘≤ ˘Ωƒ H ˘¡ ˘É ùe° ˘ hƒd∫ CÒEGC ˘» e ˘ø ùe° ˘à ˘iƒ e ˘© Ú G¤ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ S° àà Ñ© ¡É Rj ÉQ I ‡É KΠ á eø πñn G fgôj’e« Ú f’c ¡º j© hèà¿ Éæñd¿ KGAÕL øe æÿgá≤£ RÉÆÀŸG´ ΠY« É¡ S° «SÉ °« ÚH dgiƒ≤ IOƑLƑŸG ΠY≈ ùÿgìô° hódg.‹ [ GPÉŸ Gòg G◊ ΣGÔ G còe’c» G ÒN’C ÉOEÉH√ Éæñd¿ ? ``Gòg` G◊ ΣGÔ ⁄ bƒàj∞ üëjhπ° ‘ ägîa àeáhqé≤ . ⁄ Á¢† âbh πjƒw ΠY≈ IQÉJR ùe° Údhƒd CÒEGC« Ú ¤ Éæñd¿ , àdéhh CÉC« ó ùe° ádéc àdg© πeé e™ ÚÄLÓDG ùdgújqƒ° Πdgh¨ § DGFÉ≤ º G’ ¿ ƒm∫ Gòg VƑŸGƑ° ´ ób ƒμj¿ QÉKGC H© ¢† G◊ Ø« ¶á HGC ŸGª SQÉÁ° iód ÖFÉ÷G G còe’c» àπd CÉC« ó ¿ ùe° ádéc ÚÄLÓDG d« ùâ° e© ádhõ, ɉ ùe° ádéc àj© Π≥ KGƑŸÉH« ≥ dhódg« á.

[ GPÉE j© æ» üàdg° ©« ó Shôdg° » G DÉHÜÔ°† H« ó øe ójóm ?

``` fq ˘¬ e ˘ TƑD° ˘ô G¤ G¿ dg ˘à ˘Ø ˘gé ˘ª ˘äé dg ˘dhó ˘« ˘á H ˘üî ° ˘Uƒ ¢ S° ˘jqƒ ˘É ùàdghäéjƒ° ’ GÕJ∫ H© «Ió ÉÆŸG.∫ ÉÃQ åëñj SHQ° «É øy ãdgª ø SÉÆŸGÖ° ddƒñ≤ É¡ πëh ‘ SÉJQƑ° j© «ó dé¡ S’GÀ° QGÔ≤, ünuƒ° ° Gh¿ SHQ° «É ùîjô° ‘ Gòg âbƒdg Òãμdg øe Ubó° «à É¡ iód ÛDGQÉ° ´ dg© Hô» . GPG âféc Sƒeƒμ° J© àó≤ FGÉ¡ ùμjö° øe SGÀ° ªqgô Gòg G◊ μº dg¶ É⁄ ΩÔÛGH ‘ SÉJQƑ° a¡ » àdéh CÉC« ó ùîjô° üdgbó° «á ΠY≈ ùeiƒà° dg© É⁄ ΠYH≈ ùÿgiƒà° dg© Hô» Yª eƒ .

ÒN’C ÈY eáñdé£ SÉJQƑ°

[ üeø£° ≈ TƑΠY¢

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.