E© ƒπ:± ÑDG© ¢† àæjè¡ eñ ó {Y Π» q ΠYH≈ FGÓYGC» z

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Y˘ Π˘ ≥ Y† °˘ ƒ J˘ μ˘ à˘ π dg{˘ ≤˘ ägƒ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ zá dg˘ æ˘ ÖFÉ L˘ jrƒ˘ ∞ e˘ ©˘ Π˘ ƒ± Y˘ Π≈ G◊ ªáπ àdg» ûjø° ΠY≈ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ e« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ , Éàa’ G¤ fg¬ øe{ ŸG SƑD ∞° FGC ¬ Éeóæy ƒμj¿ ÑΠD© ¢†

Agenda e© «áæ üjπ° ¤ óm Gd ࣠Éh ∫ YΠ ≈ QF «ù ¢ G÷ ª¡ ƒ Qjq zá, h ócgc G¿ Gòg{ ÑDG© ¢† àæjè¡ óñe YΠ »q ΠYH≈ FGÓYGC» Éj ÜQ.{

h TGCQÉ° ‘ åjóm G¤ ÁYGPGE Éæñd{¿ G◊ zôq ùegc,¢ G¤ G¿ πμdg{ Éc¿ Oéæj… G¿ ƒμj¿ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ G◊ μº Gh◊ céº ‘ πc Qƒe’g øμdh Y æ˘ ó˘e ˘É j ˘ô j ó˘ GS ° ˘à ˘© ˘ª ˘É ∫ U° ˘Ó M˘ «˘ ÉJ ˘¬ j˘ éö ’ j˘ μ˘ ƒ¿ g˘ æ˘ ÉΣ GR Oh GL ˘« q˘ á ‘ ŸG© ÒJÉ ah≤ § áeóÿ áäa øe Séædgz¢ .

ƒmh∫ IQÉJR ùeóyé° Iôjrh LQÉŸG« á còe’g« á ûd° hƒd ¿ ûdgô° ¥ G FO’C≈ L« ôø… a« àπª É¿ ¤ ähòh dhfé≤ ¬ ÑH© ¢† b« ÄGOÉ 14 QGPGB, ÈÀYGE fg¬ øe{ DGÑ£ «© » G¿ ƒμj¿ Σéæg UGƑJΠ° còeg» e™ æÿgá≤£ Éeh ôéj… a« É¡ ÉŸ ÉCÒE’C øe üezídé° , Éàa’ G¤ G¿ Oƒlh{ a« àπª É¿ ‘ Éæñd¿ Òãj ùm° ˘SÉ ° ˘« ˘äé dg ˘Ñ ˘© ,¢† e ˘™ dg ˘© ˘Π ˘º fg ˘¬ e ˘Lƒ ˘Oƒ ‘ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ d˘ Π˘ à˘ UGƑ° ˘π e˘ ™ ôdg SHDAÉ° ákóãdg Sh° «àπ ≤» 14 QGPGB, F’CÉ¡ ÛÀJΣQÉ° e™ πc hódg∫ dg¨ Hô« á ‘ Gd æ¶ ôi ¤ G’ Re á Gd ù° ƒ Qjq á.{

KGOQH ΠY≈ S° GƑD ,∫ ÜÉLG: a{« àπª É¿ Ée{ Yº ûjà° ¨π ΠY« Éæ ZKGÓHGC, πh jód¬ JGC°† UGƑJΠ° ÄGQÉJRH ôπd SHDAÉ° ákóãdg.{

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.