FHÉ`≤` á` Lôfl` » üdgë° aé`á` üeh° `ª `ª `» dg` ¨agô` `« ∂` J μ` Ω dg` ©jô` †`° » ahπ` ë`á` YQH` «ó` … erh AÓ``

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

âeébgc fáhé≤ Lôfl» üdgáaéë° üeh° ªª » dg¨ agô« ∂ ÛYÉGAÉ° ùdgƒæ° … ‘ óæa¥ ƒd{ Éjhqz∫ - VÑ° «¬ , ájéyôh ôjrh ΩÓY’G dh« ó ƒygódg¥ ㇠ôjóÿéh dg© ΩÉ Iqgõdƒd ÙMÉ° ¿ áëπa, SÉÆŸÁÑ° Y« ó dg© ªé ∫ fgh† °ª ΩÉ ædgáhé≤ G¤ ÷Gª ©« á dhódg« á ÄGOÉ–’ üe° ªª » dg¨ agô« ,∂ h” DÓN¬ Ëôμj ôjrh T’G° ¨É ∫ dg© áeé ædghπ≤ RÉZ… dg˘ ©˘ jô† °˘ » ah˘ Π˘ ë˘ á d˘ Yó˘ ª˘ ¡˘ ª˘ É dg˘ æ˘ ≤˘ Hɢ á, dgh˘ æ˘ ≤˘ «Ö L˘ jrƒ∞ YQ« ó… Oóyh øe YGAÉ°† ædgáhé≤ : S° ªò a¨ É‹ U)ë° «áø Qéjódg,( ÙMÚ° a ˘à ˘Êƒ U)° ˘ë ˘« ˘Ø ˘á ÙŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π ,( ùm° ˘ø Y˘ UÉ° ˘» Π›)˘ á ÷G« û,(¢ J ˘jô ˘õ RQ¥ dg ˘Π ˘¬ Π›) ˘á e ˘ZÉ ˘JRÉ ˘ø ( gh ˘Ñ ˘á c ˘« ˘ÊÓ C)

& M SAATCHI (.

T° ˘ΣQÉ ‘ M’G ˘à ˘Ø ˘É ∫ dg ˘æ ˘ÖFÉ Y ˘ª ˘QÉ M ˘Qƒ ,… SÊÒ° ZGO ˘ô ㇠˘Ó e ˘ùæ ° ˘≥ dg ˘Π ˘é æ˘ ˘á côÿg ˘jõ ˘á ‘ M ˘Üõ dg ˘μ ˘à ˘ÖFÉ dg ˘æ ˘ÖFÉ S° ˘eé ˘» ÷Gª ˘« ˘π , ÒHHQ N ˘Qƒ … ㇠˘Ó FQ ˘« ù¢ M ˘Üõ dg ˘Wƒ ˘æ ˘« Ú M’G ˘QGÔ ÖFÉÆDG QHO… T° ª© ƒ¿ , f≤ «Ö üdgáaéë° fiª ó ÑDG© ΜÑΠ» , ÖFÉF f≤ «Ö øjqôùg S° ©« ó Uéfô° øjódg, FQ« ù¢ EÉ÷G© á FÉÆÑΠDG« á Y ˘fó ˘É ¿ ùdg° ˘« ˘ó ÙMÚ° , e ˘jó ˘Iô dg{ ˘cƒ ˘dé ˘á dg˘ Wƒ˘ æ˘ «˘ á d˘ YÓ˘ ZΩÓ d˘ Qƒ SΠ° «ª É¿ U° ©Ö , ôjóe Lƒàdg« ¬ ‘ b« IOÉ ÷G« û¢ dg© ª« ó øcôdg ùmø° ܃jg, FQ« ù¢ ájóπh ähòh ÓH∫ Mª ó ΠYÉAH« äé.

ócgh fg¬ { ¿ GH’G¿ øe ΠLG J© õjõ dg© ªπ ÆDGHÉ≤ » òdg… j† °ª ø Thô° • dg© «û ¢ FÓDG≥ Ëôμdgh Aóeõπd EÓY’G« Ú πc EÓY’G« Ú jh† °ª ø JQƑ£ dg© ªπ ÆDGHÉ≤ » JQGHAÉ≤ √ S’à° «© ÜÉ Lª «™ dg© ÚΠEÉ ‘ Gòg ÉÛG,∫ S’° «ª É Gh¿ àdgqƒ£ àdgæ≤ » ΠY≈ ùeiƒà° ΩÓY’G üj’gh° ˘É ∫ L ˘© ˘π e ˘ø e ˘¡ ˘æ ˘á N’G ˘êgô dgh ˘üà ° ˘ª ˘« ˘º Y ˘ª ˘Ó SG° ˘SÉ ° ˘« ˘É Éjôgƒlh VÉMGÔ° Hhziƒ≤ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.