Áëπa

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÈÀYGH áëπa G¿ Lôı{» üdgáaéë° üeh° ªª «É¡ aπ°† ÒÑC ‘ JQG ˘≤ ˘AÉ dg ˘© ˘ª ˘π Y’G ˘eó ˘» Lh ˘JOƑ ˘¬ fhqh ˘≤ ˘¬ ‘ T° ˘μ ˘π j˘ é˘ QÉ… ŸG† °ª ƒ¿ jhgé°† «¬ z.

[ ʃàa Wéfi AÓEÕDÉH ‘ Iójôl ùÿg{à° zπñ≤ H© ó Áôμj¬

ÙM)ΩÉ° THQÉÑ° (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.