Gƒbôm{ ÑΠB» z

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

Jôjô≤ Gƒbôm{ ÑΠB» : FGÔLº ÜÔM ‘ T° ªé ‹ ÖDOGE AÉÆKGC VHÉØEÄÉ° Nᣠùdgzωó° òdg… AÉL ‘ U38áëø° , Kƒj≥ dg© ûägô° øe Yª Π« äé G ΩGÓY’E ÊQÉN fé£ ¥ dgƒfé≤ ¿, πàbh fóÿg« Ú hôjó“ŸGª äéμπà fóÿg« á, a« ªé bôj≈ fƒμd¬ FGÔLº ÜÔM, dòch∂ Yª Π« äé ÀY’GÉ≤ ∫ àdg© ùø° » àdgh© Öjò. ùjóæà° àdgôjô≤ ¤ çƒëh e« fgó« á JÔLGCÉ¡ g ˘« ˘eƒ ˘ø JGQ ˘ùà ¢ ûjhh¢ ‘ H ˘Π ˘ägó J ˘Ø ˘à ˘æ ˘RÉ Sh° ˘Öbgô Sh° ˘Úeô ch ˘Π ˘Π ˘» Mh˘ fgõ˘ ƒ ‘ aéfi¶ á ÖDOGE ÔNGHGC f« ùé° ¿ ) πjôhgc.(

âdébh ÉFGB f« ùäéà° , ÁÑFÉF ôjóe ùb° º èegèdg ùbh° º DGÇQGƑ£ ‘ g{« øeƒ ùàjgq¢ ûjhhz¢ : H{« æª É Éc¿ Séeƒπñjódg° «ƒ ¿ ûbéæjƒ° ¿ UÉØJ° «π NᣠSΩÓ° ÉFGC ¿, âféc ÄÉHÉHÓDG Mhôÿgh« äé ùdgájqƒ° JLÉ¡ º ÄGÓΠH ÖDOGE IÓMGH ƑΠJ G iôn’c. æjgcª É ÉÆÑGP Éæc iôf ÑDG« äƒ ÔLÉÀŸGH ùdgh° «ÄGQÉ ÁBÎÙG Iôeóÿgh, Sh° ª© Éæ TÄGOÉ¡° SÉÆDG¢ øy HQÉBGC¡ º dgπà≤ .≈ ch ¿ dgägƒ≤ G◊ eƒμ« á ùdgájqƒ° ùjà° ¨π πc bo« á≤ áméàe dé¡ πñb bh∞ ÓWGE¥ QÉÆDG, ‘ ◊É ¥ G IP’C SÉÆDÉHZ¢ .

Kh ˘â≤ g{ ˘« ˘eƒ ˘ø JGQ ˘ùà ¢ ûjhhz¢ Y ˘ª ˘Π ˘« ˘äé ùy° ˘μ ˘jô ˘á e ˘Sƒ ° ˘© ˘á T° ˘æ ˘à ˘¡ ˘É dg˘ ≤˘ ägƒ G◊ eƒμ« á ‘ IÎØDG ÚH 22 QGPGB SQÉE)(¢ 6h f« ùé° ¿ ) πjôhgc( ,2012 ‘ e© πbé ŸG© VQÉÁ° aéë㶠á ÖDOGE, àdgh» SGCÄÔØ° øy eπà≤ 95 fóe« ΠY≈ G πb’c. ‘ πc égª á øe dgé¡ ªäé , Sgâeóîà° ägƒb G øe’c KGOÓY KGÒÑC øe ÄÉHÉHÓDG Mhôÿgh« äé, Kº ÂΠNO ÄGÓΠÑDG âãμeh ‘ πc æeé¡ øe Ωƒj ¤ ÁKÓK ΩÉJGC, πñb ¿ àæjπ≤ æeé¡ ¤ IÓΠÑDG déàdg« á. ûjhò° äéhéàμdg G◊ FÉ£ «á àdg» côjé¡ Oƒæ÷g ‘ Lª «™ ÓŸG¿ dg ˘à ˘» â“jr ˘JQÉ ˘¡ ˘É ¤ ¿ dg ˘Π ˘AGƑ ÓŸG Qq´ 76 ‘ ÷G« û¢ ùdg° ˘Qƒ … b ˘OÉ dg ˘© ˘ª ˘Π ˘« ˘á dg© ùájôμ° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.