Òeój h GÔMGE¥ RÉÆŸG∫

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

Yh˘ æ˘ ó NO˘ ƒ∫ dg˘ Ñ˘ Π˘ ägó, b˘ âeé dg˘ ≤˘ ägƒ G◊ μ˘ eƒ˘ «˘ á ûdgh° ˘Ñ ˘« ˘ë ˘á e)˘ «˘ Π˘ «û °˘ «˘ äé e˘ dgƒ« á áeƒμëπd( H GÔMÉE¥ Òeójh OÓY ÒÑC øe RÉÆŸG∫ ÔLÉÀŸGH ùdgh° «ÄGQÉ häéμπà‡ IÔNGC. Ωébh ûfa飰 ‘ æÿgá≤£ ùàhé° «π Yª Π« äé Òeój ômh¥ áπeéc HGC FÕL« á ÄÉÄŸ RÉÆŸG∫ ÔLÉÀŸGH. h‘ Súeô° , ΠY≈ SÑ° «π ÉßG,∫ ΩÉB ûfa飰 Πfi« ƒ¿ ùàhé° «π ôm¥ 437 áaôz 16h éàe Gôk, Òeójh 22 õæe’ ûhπμ° πeéc. ÉEGC ‘ RÉÆÀØJ, Éb∫ ûfa飰 FGE ¬ ” ôm¥ Ée JÜQÉ≤ õæe500∫ ûhπμ° πeéc HCG FÕL» , Òeójh 150 e ˘æ ˘õ ’ ûh° ˘μ ˘π c ˘eé ˘π HGC L˘ Fõ˘ » H˘ SÉ° ˘à ˘© ˘ª ˘É ∫ GÒF¿ dg˘ Hó˘ Hɢ äé h SGC° ˘Π ˘ë ˘á NGC˘ iô. üëaâ° g« øeƒ ùàjgq¢ ûjhh¢ Òãμdg øe ÑDG« äƒ ÁBÎÙG Gh Iôeóÿo ‘ ÄGÓΠÑDG ÀŸG IÔKÉC déhé¡ ªäé .

h‘ ÖΠZGC G◊ ä’é, äóh Yª Π« äé G◊ ô¥ Òeóàdgh àeo ©ª Ió. âféch ÖΠZGC RÉÆŸG∫ ábhôùg ’ –ª π … VGCQGÔ° LQÉN« á, ƒgh Ée Mój¢† Vôa° «á J© VÔÉ¡° Πdü≤ ∞° Kº TG° ˘à ˘© ˘É ∫ dg ˘GÒÆ ¿ a ˘« ˘¡ ˘É . VGE° ˘aé ˘á ¤ dp,∂ c˘ âfé dg˘ ©˘ jó˘ ó e˘ ø ÆŸG˘ RÉ∫ dg˘ à˘ » T° ˘ª ˘Π ˘¡ ˘É Òeóàdg Iôeóe ûhπμ° πeéc ÉAÓN Πdª RÉÆ∫ àdg» GÓH FGCÉ¡ J© Vôâ° dü≤ ∞° HFGÒ≤ ∞ aóe© «á àdgh» äóh Iôeóe ûhπμ° FÕL» a≤ §.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.