Gd ≤É gô I Jæ Ø» J© ádhéù ÀZG« É∫ V¢ ÙDGÒØ° ùdg° ©Oƒ …

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

Øf≈ üeqó° üeô° … hg∫ øe ùegc,¢ Uáë° JÔJQÉ≤ Uaéë° «á âkó– øy J© Vôq¢ ÙDGÒØ° ùdg° ©Oƒ … iód dgiôgé≤ MGCª ó ÓÑY dg© õjõ sbé£ ¿ ádhéù ÀZG« É∫ ‘ üeô° .

fhâπ≤ ádéch AÉÑFGC ûdgô° ¥ G SH’C° § üÿgájô° øy ÜŸGQÓ° òdg)… ⁄ ûμj∞° àjƒg¬ ( dƒb¬ { ¿ πc Ée OQH ‘ ÈŸG QÉY eé“øe üdgáë° , h ¿ SÒØ° ŸGª ˘Π ˘μ ˘á dg˘ ©˘ Hô˘ «˘ á ùdg° ˘© ˘joƒ ˘á ‘ üe° ˘ô e˘ æ˘ ò ã“˘ «˘ Π˘ ¬ d˘ Ñ˘ OÓ√ Mh˘ à˘ ≈ e˘ ¨˘ JQOɬ dgiôgé≤ ⁄ àj© Vô¢ …’ ádhéfi ÀZG« Éz∫ .

âféch Uë° «áø G{◊ «ZIÉ fóæπdg« á ób fâπ≤ , ‘ ÉGOÓY ÜDGQOÉ° AÉKÓÃDG, øy ùÿgûà° QÉ° dgêƒfé≤ ÙΠDIQÉØ° ùdg° ©ájoƒ ‘ dgiôgé≤ SEÉ° » Lª É∫ øjódg dƒb¬ { ¿ LGCIÕ¡ G øe’c üÿgájô° DGC â≤ DGÑ≤ ¢† ΠY≈ Táμñ° fgôjge« á ƒμàj¿ øe 3 TGCUÉΰ ¢ âféc îj£ § ÀZ’E« É∫ ÙDGÒØ° ùdg° ©Oƒ … h ¿ ÷GÄÉ¡ ŸG© æ« á ÂWÉMGC ÷GÄÉ¡ LQÉŸG« á ùdg° ©ájoƒ UÉØÀH° «π ŸG Iôegƒd àdg» óh ÄGC òæe ÁKÓK TGCÔ¡° h ¿ ÙDGÒØ° ùdg° ©Oƒ … aq¢† ÖΠW ÙΠÛG¢ dg© ùôμ° … Òaƒàh Mª ájé ûeioó° d¬ z. Éch¿ ÙDGÒØ° ùdg° ©Oƒ … iód üeô° QOÉZ dgiôgé≤ ùeaé° G ÓM’C VÉŸG° » ÉÆH ΠY≈ Qgôb ùdgπ° äé£ ùdg° ©ájoƒ SÉHFÉYÓÀ° ¬ ûàπdqhé° ΠY≈ N ˘Π ˘Ø ˘« ˘á J ˘¶ ˘gé ˘ägô fg ˘dó ˘© â ‘ fi« ˘§ ùdg° ˘Ø ˘IQÉ ùdg° ˘© ˘joƒ ˘á ‘ dg ˘≤ ˘gé ˘Iô dgh ˘≤ ˘üæ ° ˘Π ˘« ˘Úà ùdg° ˘© ˘joƒ ˘Úà ‘ aéfi˘ ¶˘ à˘ » G S’C° ˘μ ˘æ ˘jqó ˘á ùdgh° ˘ùjƒ ¢ M˘ «å HÉM∫ ÀŸG¶ hôgé¿ eéëàbgé¡ ÙHÖÑ° bƒj« ∞ øwgƒe üeô° … ‘ ùdg° ©ájoƒ KGÒNG. h‘ Tghæ° ø£, Éb∫ WÉÆDG≥ SÉH° º LQÉŸG« á G còe’c« á ΣQÉE ôfƒj ¿ JQGOG¬ ’ Π“∂ àm≈ G’ ¿ G… e© áeƒπ ƒm∫ Ée μëj≈ øy ádhéfi ÀZ’G« É∫ VÎØŸG° ˘á , b ˘FÉ ˘ : { GPGE c ˘É ¿ G e’c ˘ô U° ˘ë ˘« ˘ë ˘ a˘ FÉE˘ ¬ j˘ à˘ agƒ˘ ≥ e˘ ™ e˘ É Q JGC˘ æ˘ É√ e˘ ø üjäéaô° G◊ áeƒμ G fgôj’e« á ‘ VÉŸG° » àdhéfihé¡ ÁYÕYR S’GÀ° QGÔ≤ ‘ dg© É⁄ Πãeª É Gƒdhém ‘ Tghæ° ø£, ææμdh» ’ ΠEGC∂ àm≈ G’ ¿ … ÜØJ° «π ƒm∫ VƑŸGƑ° ´z . ƒj) H» ,… T¢ (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.