ÑCQ» d« ≠ æh∂ ähòh: ÙΠHGÔW¢ ãdék

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

U° ˘© ˘ó W ˘HGÔ ˘ùπ ¢ ¤ côÿg ˘õ dg ˘ã ˘ådé ‘ J ˘Jô ˘« Ö H ˘£ ˘dƒ ˘á H ˘æ ∂ ähòh Ñcôπd» d« ≠ RƑØH√ ΠY≈ õødh Ñcôdg» d« ≠ 34 - ,16 ‘ IGQÉÑŸG àdg» BGC« ªâ ΠY≈ Πe© Ö ÚEGC ÓÑY Qƒædg ÓΠÑDG… ‘ ëhª hó¿ , àfgh≈¡ TWƑ° É¡ h’g∫ àhωó≤ ûdg° ªdé «Ú 22 - .6

aqh™ ÙΠHGÔW¢ UQ° «ó √ ¤ 8 fé≤ • ‘ õcôÿg ådéãdg ΠN∞ ÕΠJQƑÁGE üàÿgqó° H16` fá£≤ , ùcéhójqh¢ Uƒdg° «∞ H10` fé≤ ,• h ΩÉEGC fƒl« á HGÔDG™ H7` fé≤ ,• õødhh ùeéÿg¢ ÒN’GH H5` fé≤ .• Hhgò¡ RƑØDG, Y Rõq ÙΠHGÔW¢ M¶ Xƒ¬ ‘ àdg πgéc Qhóπd üf∞° ÆDGFÉ¡ » øe ÙŸGHÉ° á≤ àdg» J†≤ °» ëfgƒdé¡ àh πgéc h’g∫ ÆΠDFÉ¡ », Vƒîhh¢ ÊÉÃDG ådéãdgh IGQÉÑE SÉM° ªá àj πgéc ÕFÉØDG æeé¡ LGƑŸÁ¡ üàÿgqó° ΠY≈ ΠDGÖ≤ . ‘ ŸGΠHÉ≤ , Y ˘fé ˘≈ dh ˘Ø ˘õ Z ˘« ˘ÜÉ Y’ ˘ÚÑ e ˘ KƑD ˘jô ˘ø ùh° ˘ÖÑ e’g ˘à ˘ë ˘fé ˘äé EÉ÷G ˘© ˘« ˘á U’GHÄÉHÉ° . Shπé° ä’héfi ÙΠHGÔW¢ Yª ô V° héæq … ‘) bódg« á≤ 22,( fihª ó Öyôe 32) 39h,( fh© ªé ¿ f© ªé ¿ 36) 44h,( fihª ó GGÔHG« º 52),( Thπhô° ÔWÉN 70),( h agóggc¬ ákóãdg fiª ó Öyôe. ‘ ŸGΠHÉ≤ , Sπé° ä’héfi õødh ÉL¿ ƒh∫ ÊGÒY 9),( ƒáqh¿ a« Éæ¿ 50),( Òæeh a˘ «˘ Éæ¿ 79),( gh ˘aó ˘« ˘¬ d ˘GQƑ ¿ dr ˘© ˘Ωƒ . b ˘OÉ ÑŸG ˘IGQÉ G◊ μ ˘º a˘ «ü °˘ π L˘ Hɢ ô fhéyh¬ HÉZ» S° ª« å jéfh∞ HGC » S° ©« ó, ÑBGQHÉ¡ QOÉF e¨ «â .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.