FFÉ¡ » ùdg° «ägó ΠDIÔFÉ£ : DGΠ≤ ªƒ ¿ àj≤ Ωóq 1 `0`

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

Yäó≤ áæéπdg ÁJQGO’G OÉ–’ Iôμdg DGIÔFÉ£ ùπlà° É¡ S’GYƑÑ° «á SÉFÔHÁ° FQ« ù¢ GOÉ–’ ÉL¿ gª ΩÉ Mhqƒ°† ÑDÉZ« á Y’GAÉ°† . πñbh H ˘jgó ˘á ÙΠ÷G° ˘á ùj° ˘ Πq ˘º G◊ μ ˘ª ˘É ¿ dg ˘dhó ˘« ˘É ¿ L ˘Êƒ dg ˘Π ˘≤ ˘« ù¢ ÊGOH ÑL« Ö Hàbé£ «¡ ªé dhódg« Úà ÛDGHÚJGOÉ¡° SÔŸGÚÀΠ° øe GOÉ–’ hódg,‹ Kº JQÔ≤ ÑÃJ« â èféàf ÄÉJQÉÑE Qhódg üf∞° ÆDGFÉ¡ » øe H ˘£ ˘dƒ ˘á ùcg¢ ùcg¢ G∫ d ˘Π ˘LQÓ ˘á G h’c,¤ fgh ˘à ˘≤ ˘É ∫ f ˘OÉ … G f’c ˘QGƑ G¤ ÆDGFÉ¡ » d« ΠHÉ≤ ÕFÉØDG ùdéhùπ° áπ° ÚH ûdgñ° «áñ Tƒñdgájô° Agôgõdgh.

ΠY≈ U° ©« ó ÔNGB, J≤ âeóq S° «ägó DGΠ≤ ªƒ ¿ ΠY≈ S° «ägó G QGƑF’C 1 ``0 25) `` 13 25h `` 18 25h `` 23( ‘ IGQÉÑŸG àdg» bg« ªâ ΠY≈ Πe© Ö OÉF… ôjõz, H≤ «IOÉ G◊ μª Ú ÉÆM Πjõdg™ ùzhé° ¿ Ωôc. ôcòj G¿ dg ˘Ø ˘jô ˘≥ dg ˘ò … j ˘à ˘≤ ˘ Ωóq e ˘æ ˘ùaé ° ˘¬ H ˘Ø ˘jrƒ ˘ø j ˘ë ˘Rô d ˘Ö≤ dg ˘Ñ ˘£ ˘dƒ ˘á ‘ ùdgùπ° áπ° ÆDGFÉ¡ «á Ñdádƒ£ Éæñd¿ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.