÷G« û¢ üÿgô° :… IQGRH Éaódg´ õeq d¡ «áñ ádhódg Qòëfh øe ÜGÎB’G æeé¡

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `édg`` ª© Á 4 Qéjgc 2012 ``` 13 Lª Ioé -

ØJQG© â IÒJH ôjƒàdg ‘ üeô° IGÓZ Lgƒeäé¡ πàb a« É¡ OÓY ÒÑC øe G’ T° îé U¢ hy û° «á J¶ Ég ôg ä GM àé ÉL «á YΠ ≈ gò G Gd ©æ ∞ Gd ò… –ª p π M ˘cô˘ ˘É ˘ä S° ˘« ˘SÉ ° ˘« ˘á ÷G« û¢ ÙŸG° ˘ dhƒd ˘« ˘á Y ˘æ ˘¬ , a ˘« ˘ª ˘É M ˘Qò ÙΠÛG¢ dg© ùôμ° … G◊ céº ÀŸG¶ øjôgé øe ÜGÎB’G øe IQGRH Éaódg´ .

âyoh MG ˘ÜGÕ Mh ˘cô ˘äé S° ˘« ˘SÉ ° «˘ ˘á Y ˘Ió e ˘ø H ˘« ˘æ ˘¡ ˘É L ˘ª ˘YÉ ˘á N’G˘ Gƒ¿ ÙŸGΠ° ªú , ÈCG Iƒb S° «SÉ °« á ‘ OÓÑDG, G¤ J¶ Iôgé ‘ e« Gó¿ ôjôëàdg dg« Ωƒ ÷Gª ©á H« æª É Lhâ¡ äécôm THÉÑ° «á øe H« æé¡ ácôm 6 πjôhg, àdg» TÂCQÉ° ‘ ÓWG¥ VÉØÀF’GÁ° Vó° ùmæ° » ΣQÉÑE dg© ΩÉ üæÿgωô° , IƑYO G¤ Ée SG° ªà ¬ L{ª ©á Mõdgz∞ ÉOEÉH√ IQGRH Éaódg´ âæπygh øy æj¶ «º ùeiò° G¤ eô≤ IQGRƑDG øe ùeóé° Qƒædg QHÉÛG.

âdébh ácôm 6 πjôhg ΠY≈ Uàëø° É¡ ΠY≈ Táμñ° a« ùσƒñ° cƒyóf{º G¤ ùeiò° øe ùeóé° íàødg YÖ≤ UIÓ° ÷Gª ©á JÉÆEÉ°† e™ e© üà° ª» IQGRH Éaódg´ Jh© GÒÑ øy dg¨ Ö°† øe SGΩGÓÎÀ° Πñdgáé£ Ød¢† ÜÀY’GΩÉ° DÉHIƑ≤ Éeh ‚º æy¬ øe Ä’ÉM Iéah Égôμæj ádhódg àjhº ùàdgî° ΠY≈ IÉÆ÷G ÚΠYÉØDGH G U’CΠ° «Ú HGC VÔÙGZÚ° .

SGH° ˘Ø ˘äô T’G° ˘à ˘Ñ ˘cé ˘äé dg ˘à ˘» bh ˘© â HQ’G ˘© ˘AÉ ÚH e ˘à ˘¶ ˘gé ˘jô ˘ø c˘ fé˘ Gƒ j© üà° ªƒ ¿ Üôb IQGRH Éaódg´ ‘ M» dg© SÉÑ° «á ehlé¡ ªú Údƒ¡› Jƒ≤ ∫ ùdgπ° äé£ fg¡ º øe ÉGG‹ M» dg© SÉÑ° «á øy Sƒ≤° • 9 Πàb,≈ ah≥ Ée ócg ùeg¢ AGƑΠDG fiª ó dg© ÜQÉ° .

Éch¿ AÉÑWG ‘ ùÿgûà° Ø°≈ ŸG« ÊGÓ òdg… bg« º ‘ æeá≤£ T’GÄÉCÉÑÀ° Ghócg Sƒ≤° • 20 àb« Ó.

jh ˘à ˘¡ ˘º f˘ TÉ° ˘£ ˘ƒ ¿ T° ˘Ñ ˘ÜÉ , j˘ £˘ dé˘ Ñ˘ ƒ¿ e˘ æ˘ ò Y˘ Ió TG° ˘¡ ˘ô H˘ Mô˘ «˘ π ÙΠÛG¢ dg© ùôμ° ,… ÒN’G H FÉC¬ AGQH aódg™ TÉHUÉΰ ¢ ŸLÉ¡ ªá ŸG© üà° ªú .

ûyh° ˘« ˘á g ˘ò √ dg ˘à ˘¶ ˘gé ˘ägô , Lh ˘¬ ÷G« û¢ ùegc¢ jò– ˘Gô U° ˘EQÉ ˘É ÒZH ùeƒñ° ¥ òæe ÁMÉWG ΣQÉÑE ‘ TÉÑ° • ôjgèa)( 2011 dƒjh« ¬ ùdgπ° á£, øe G… ádhéfi ób jωƒ≤ HÉ¡ ÀŸG¶ hôgé¿ ÜGÎBÓD øe IQGRH Éaódg´ , e Gócƒd fg¡ º S° «ëà ªƒπ ¿ ùe° dhƒd« á Ée øμá G¿ çóëj. ààdg)ª á U¢ 17(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.