Óf’ƒg óæy áñày d’g« jõ¬ Uôah¢ SRƑCQÉ° … VÄ° «áπ

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `édg`` ª© Á 4 Qéjgc 2012 ``` 13 Lª Ioé -

ΠWGC≥ YR« º ÜÕM Sƒdg° § G{◊ ácô Wgôbƒáódg« zá Ëoƒe)( ùfôagƒ° hôjéh ùeg¢ UQUÉ° á° Môdgª á ΠY≈ Wª äémƒ Fôdg« ù¢ ùfôødg° » f« ƒμ’ SRƑCQÉ° ,… joôe ÔNGB πeg d¬ ‘ SGÀ° ÜÉ£≤ ÑNÉF» Sƒdg° §, ÒÉØJH LÉØE IÉC Héîàfg« á Ωƒj G ÓM’C ŸGΠÑ≤ .

aó≤ ØΠYGC hôjéh, òdg… ûjπμ° ÜFGQÉ° √ ƒëf 9 ‘ ÁÄŸG øe LG ˘ª˘ ˘É ˘‹ dg ˘æ˘ ˘NÉ ˘ÚÑ dg ˘Ø ˘ùfô ° ˘« Ú, fg ˘¬ S° ˘« ü° ˘äƒ üÿ° ˘Π ˘ë ˘á T’GCGΰ » ùfôagƒ° óf’ƒg CQÉJ ‘ âbƒdg Y« æ¬ ÿg« QÉ Émƒàøe ΩÉEG ÜFGQÉ° √ d« ügƒjƒ° cª É ƒπëj d¡ º.

bƒe∞ hôjéh ÛŸGHÉ° ¬ Sƒd° £» ÔNGB ƒg ôjrh LQÉŸG« á ÙDGHÉ° ≥ a« Π« Ö Shoâ° ` RÓH… GAÉL d« Gôîñ Ée ÑJ≈≤ øe ÉEGB ∫ Sájrƒcqé° ‘ SGÀ° ªádé ÑNÉF» Sƒdg° §. ππyh ùdg° «SÉ °« É¿ N« gqéª É H ¿ Fôdg« ù¢ dg ˘Ø ˘ùfô ° ˘» ÉC÷ G¤ S° ˘« ˘SÉ ° ˘á e ˘à ˘£ ˘aô ˘á H ˘ © ˘ó dƒ÷g ˘á h’g ¤ e ˘ø f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé ‘ S° ˘© ˘» VGH° ˘í H ˘dé ˘LQÓ ˘á h’g¤ S’EVΰ °˘ AÉ üfg° ˘QÉ Ñ÷GÁ¡ æwƒdg« á Gògh Ée àj© VQÉ¢ ÉEÉ“e™ Y≤ «Ió Sƒdg° £« Ú.

h‘ hg∫ SGÀ° Ó£´ ôπd … YÖ≤ IÔXÉÆŸG IÕØΠÀŸG, GÔLG√ õcôe HHG{« æ« ƒ¿ Ghz… , üπb¢ SRƑCQÉ° … QÉØDG¥ H« æ¬ ÚHH ùaéæe° ¬ Ã≤ ˘QGÓ f ˘≤ ˘£ ˘á e˘ Ģ jƒ˘ á üfh° ˘∞ a˘ ≤˘ §, a˘ Ñ˘ ≤˘ » g˘ f’ƒ˘ ó ‘ üdg° ˘IQGÓ H5` 52^ ‘ ÁÄŸG øe LGª É‹ U’GÄGƑ° eπhé≤ 547^ ‘ ÁÄŸG Fôπd« ù¢ ùfôødg° », G… G¿ QÉØDG¥ ’ Gõj∫ πñb Úeƒj ΠY≈ óyƒe G◊ ù° ˘º e ˘jô ˘í H ˘dé ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á d ˘Π ˘ª ˘Tô °˘ í T’GCGΰ ˘» ÀŸG˘ ≤˘ Ωó H˘ Ø˘ QÉ¥ Nª ù¢ fé≤ • ájƒäe.

Hò¡ √ G ΩÉBQ’C ÄÉH øe ŸG ócƒd G¿ IÔXÉÆŸG IÕØΠÀŸG, àdg» ƒy∫ Y ˘Π ˘ ˘«˘ ˘¡ ˘ ˘É ˘ a ˘jô ˘ ˘≥˘ S° ˘É ˘cq ˘Rƒ˘ ,… ⁄ ΣÎJ KG ˘Gô c ˘GÒÑ ‘ f ˘Ø ˘Sƒ ¢ dg˘ æ˘ Nɢ ÚÑ, a˘ fé˘ ûà° ˘äô dg˘ à˘ ©˘ Π˘ «˘ ≤˘ äé e˘ ø dg˘ Ø˘ jô˘ Ú≤, ch˘ π J˘ ©˘ Π˘ «≥ æãj» ΠY≈ Tôeë° ¬ AGO’GH òdg… eób¬ ÓN∫ IÔXÉÆŸG.

ààdg)ª á U¢ 17(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.