Hôj: ÄGQGOGE ádhódg êéà– ¤ G ÉØF’E¥

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

πegc ôjrh T° hƒd ¿ Ÿgøjôé¡ AÓY øjódg hôj ¿ àj{º ÊGÔNGE Πe∞ G ÉØF’E¥ ÉŸG‹ e ˘ø ùdg° ˘é ˘É ∫ ’¿ dg ˘μ ˘Òã e ˘ø ÄGQGOGE dg dhó˘ ˘á H ˘ë ˘LÉ ˘á ¤ G f’e ˘Ø ˘É ¥ áπëπmh ûejqé° ©zé¡ , ûekgoó° ΠY≈ ¿ T{π° ÓΠÑDG d« ù¢ øe üeáëπ° ÓMGC ‘ âbƒdg G◊ Vézô° .

bh ˘É ∫ ‘ M ˘åjó ¤ fi£ ˘á jó÷g{ ˘zó ùegc:¢ dg{ ˘Ñ ˘Π ˘ó ûe° ˘âà eh ˘Ø ˘μ ∂ ùjhoƒ° √ AGƑLGC ØFÉW« á Ñgòeh« á ¤ óm ’ øμá e© ¬ ùdg° ªìé ÀHÑ£ «≥ ùædgñ° «á , ah≤ § åëñdéh ó÷g… AÉÆÑDGH ùÿgh° hƒd ∫ ób üfπ° ¤ ÉØJGE¥ ƒm∫ ƒféb¿ G züéîàf’e.

h VHGCÍ° ¿ ùπlá° ùπ›¢ AGQRƑDG àdg» âféc eiqô≤ ‘ H© GÓÑ J âπlq ÙHÖÑ° ÀDG{ÜQÉ°† ÚH óyƒe FGE ©ÉGOÉ≤ Ygƒeh« ó G S’EÀ° Ä’ÉÑ≤ Sôdg° ª« zá d ˘Fô ˘« ù¢ ùπ›¢ dg ˘AGQRƑ ‚« Ö e ˘« ˘≤ ˘JÉ ˘» , ûekgò° G¤ ¿ dg ˘AGQRƑ dg ˘jò ˘ø S° «àé ª© ƒ¿ ‘ ùdgéjgô° S{° «ƒãëñ ¿ ÓN∫ ÀLGEª É´ QGRH… üe° ¨ô ‘ DGB« á b ˘fƒ ˘æ ˘á G f’e ˘Ø ˘É ¥ ÉŸG‹ “¡ ˘« ˘kgó M’E ˘dé ˘à ˘¡ ˘É Y ˘Π ˘≈ ùπ›¢ dg˘ AGQRƑ e˘ ø ho¿ FTÉ≤ ¢ UGCÍÑ° kgqôμàe ‘ ÌCGC øe ùπlá° .{

âødh ¤ ¿ G{ d’b« á àdg» S° «à º ãëhé¡ g» ùøfé¡° àdg» ” SQGEDÉ° É¡ ¤ ùπ›¢ Ügƒædg àdgh» osâñë° Kº YGC« ó MÔWÉ¡ H© ó AGÔLGE J© πjó ΠY« É¡ ÖΠWH M’≤ øe FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ e)« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ ( bƒj« ©zé¡ , e kgócƒd ¿ AGQRƑDG S° «ƒãëñ ¿ ‘ c« Ø« á QGÔBG òg√ G d’b« á ‘ ùπ›¢ Ügƒædg.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.