G◊ QÉÉ: ’ øμá SGÀ° ªqgô G◊ áeƒμ àm≈ äéhéîàf’g

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

TOÓ° Yƒ°† áπàc ùÿg{à° zπñ≤ ÖFÉÆDG fiª ó G◊ QÉÉ Y ˘Π ˘≈ ¿ G{◊ μ ˘eƒ ˘á KGC ˘Ñ ˘âà Y ˘é ˘gõ ˘É ûah° ˘Π ˘¡ ˘É ‘ c ˘π Ä’ÉÛG, a¡ » áeƒμm ƒd¿ S° «SÉ °» ómgh é æ≈ G¿ ùjéÿg{zhî° a« É¡ ómgh ƒg ÜÕM{ ΠDG¬ z òdg… ÉGÓLHGC H≤ ƒi Gd ù° Óì , hz «qô ájìc’g HIƑ≤ Gòg ùdgzìó° . âødh G¤ G¿ òg{√ G◊ áeƒμ ’ øμá G¿ ùjà° ªô àm≈ äéhéîàf’g ŸGÁΠÑ≤ , F’CÉ¡ ÒZ e áæ“ΠY≈ IQGOG T° hƒd ¿ OÓÑDG øe MÉÆDG« á G◊ «JÉ «á üàb’ghájoé° , cª É ’ øμá ¿ ƒμj¿ e ˘ æ“˘á Y ˘Π ˘≈ f ˘ggõ ˘á f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘zäé , e˘ £˘ dé˘ Ñ˘ H˘ ¿ J˘ Ögò G◊ áeƒμ G◊ dé« á hπ– féμeé¡ áeƒμm M« ájoé.

h ócgc ‘ åjóm ¤ ÁYGPGE U{䃰 Éæñd¿ z ùegc,¢ ¿ jôa{≥ 14 QGPGB S° ˘«˘ ˘≤ ˘ƒ ∫ ùÿ° ˘YÉ ó˘ jrh ˘Iô LQÉŸG ˘« ˘á G còe’c« á ûd° hƒd ¿ ûdgô° ¥ G FO’C≈ L« ôø… a« àπª É¿ Q JGC¬ òdg… j© æπ¬ ‘ πc BGƑŸG™ , jhdƒ≤ ¬ ÉÆΠY ƒm∫ àdgägqƒ£ G◊ UÉÁΠ° ΠY≈ U° ©« ó æÿgá≤£ fgh© SÉΜÄÉ° Gòg bgƒdg™ ΠY≈ Éæñd¿ , Vhiqhô° Mª ájé ùdgámé° ΠNGÓDG« á Lh© ΠÉ¡ æã ˘ IÉC Y ˘ª ˘É j ˘î ˘£ ˘§ S’° ˘à ˘LGQÓ ˘¡ ˘É N ˘eó ˘á ÉŸ j ˘≤ ˘Ωƒ H ˘¬ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … ‘ Széjqƒ° .

Qh IGC Lh ˘Üƒ ¿ J ˘≤ ˘Ωƒ G◊ μ ˘eƒ ˘á dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á H ˘Yó ˘º dg ˘æ ˘ÚMRÉ ùdg° ˘Újqƒ , Hh ˘Qhó ÈCGC Y ˘Π ˘≈ U° ˘© ˘« ˘ó dg˘ Vƒ° ˘™ G æe’c» ΠNGÓDG» , ûekgò° G¤ ¿ Σéæg øe îj£ § S’êgqóà° ùdgámé° ΠNGÓDG« á Vhüô° S’GÀ° QGÔ≤ æe’g» a« zé¡.

Ébh:∫ Éæøbƒe{ cª ©VQÉ á° hj{ «QÉ ùeà° zπñ≤ Éæfg ’ ójôf πnóàdg ‘ ûdg° ¿ ùdgqƒ° … h’ Üégòdg ÉOEÉH√ üjôjó° ùdgìó° , øμdh Gòg ’ j© æ» ÉÆFGC ød óf‹ bƒã∞ S° «SÉ °» Yójº VÉØÀF’GÁ° ùdgájqƒ° Mh≥ ùdgújqƒ° ‘ Uƒdgƒ° ∫ ¤ Ée hójôj¿ øe Jôjƒ£ æd¶ eé¡ º ùdg° «SÉ °» z.

Yh ˘ø jr ˘IQÉ FQ ˘« ù¢ L{ ˘Ñ ˘¡ ˘á dg˘ æ† °˘ É∫ dg˘ Wƒ˘ æ˘ »z dg˘ æ˘ ÖFÉ dh« ó ÓÑÆL• G¤ Tghæ° ø£, Éb:∫ ÓÑÆ÷{• ÄÉBÓY ‡« Iõ àeh© IOÓ e™ Gòg dg© É,⁄ h⁄ bƒàj∞ ‘ Ωƒj øe ΩÉJ’G øy dg ˘à˘ ˘UGƑ˘ ° ˘π˘ e ˘™˘ IQGO’G còe’g ˘« ˘á hg G… IQGOG NGC ˘iô e ˘ø UGƑY° º DGQGÔ≤ ‘ dg© Éz⁄ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.