Ájóπh Hódg« á áπëæe H© ó SGÀ° ádé≤ 5 YGCAÉ°†

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

JΩÓ≤ ÖFÉF FQ« ù¢ ájóπh Hódg« á OÉA… ÙÑDGÊÉÀ° YGHAÉ°† ÙΠÛG¢ ÓΠÑDG:… e ˘« û° ˘É ∫ HGC ˘ƒ LQ ˘« ˘Π ˘» , W ˘fé ˘« ˘Sƒ ¢ dg ˘© ˘Π ˘« ˘á , HG ˘ggô ˘« ˘º dg ˘≤ ˘õ … jgh ˘Π ˘» N ˘Qƒ ,… SÉHÀ° àdé≤¡ º øe Yájƒ°† ÙΠÛG¢ ÓΠÑDG… DÉÑDG≠ ›ª ƒ´ YGFÉ°† ¬ 12 YGƑ°† aƒàÿgh≈ gómgº . dòhh∂ J© ó ájóπh Hódg« á áπëæe ÙMÖ° IOÉŸG 23 øe ƒféb¿ äéjóπñdg.

AÉLH ‘ Üéàc S’GÀ° ádé≤: Éæfg{ c YÉCAÉ°† ‘ ÙΠÛG¢ ÓΠÑDG… ‘ Hódg« á, PG ùfôμæà° SGDÉ° «Ö ZÎDG« Ö gîdgh« Ö àdg» àygª äó àdª ôjô Gòg DGQGÔ≤ Qgôb) J© πjó ıg£ § Lƒàdg« ¡» æÿá≤£ dódg¡ ª« á H© ó TFGÔ° É¡ øe πñb Tácô° ÊÉJ øjódg( òdg… àj« í J© πjó ıg£ § Lƒàdg« ¡» a« ù° ªí DÉH¨ AÉ fiª «á f ˘OÉ … dg ˘¨ ˘dƒ ∞˘ dg ˘ò … J ˘Ñ ˘Π ˘≠ ùe° ˘MÉ ˘à ˘¬ e ˘Π ˘« ˘ƒ ¿ Îe e ˘Hô ˘™ hjƒ– ˘π ùf° ˘Ñ ˘á S’G° ˘à ˘ã ˘ª ˘QÉ a˘ «˘ ¡˘ É G¤ 40- 80% e ˘É j ˘Ø †° ˘í f ˘jgƒ ˘É e ˘Ñ ˘« ˘à ˘á d˘ à˘ ¨˘ «Ò dg˘ £˘ Ñ˘ «˘ ©˘ á agôzƒáódg« á Πdª æá≤£ , f© øπ SGÀ° Éæàdé≤ øe ÙΠÛG¢ ÓΠÑDG… Éæeõyh àdgωó≤ H£ ©ø Vó° DGQGÔ≤ òîàÿg ‘ ùπ÷gá° IÒN’G ÙHÖÑ° ΩÓY SGÀ° «FÉØ ¬ Mgƒædg» dg ˘≤ ˘fé ˘fƒ ˘« ˘á , fh ˘£ ˘ÖDÉ e˘ Π˘ Úë dg˘ à˘ æ˘ ¶˘ «˘ º ÊÓŸG Y˘ Ωó ùdgò° ‘ g˘ Gò ÛŸG° ˘hô ´ ÛŸGƑÑ° z√.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.