Áæ÷ b« ó ΠY« É Éàækgh¿ Rôød èféàædg ‘ QÉΜY

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

SGÀ° ©KGOGÓ äéhéîàfód ájóπñdg YÔØDG« á ‘ QÉΜY, ” üîj° «ü ¢ æ÷ ˘à ˘» a ˘Rô æ÷h ˘á b ˘« ˘ó Y ˘Π ˘« ˘É d˘ TÓ° ˘Gô ± Y˘ Π˘ ≈ dg˘ ©˘ ª˘ Π˘ «˘ á f’g˘ à˘ î˘ Hɢ «˘ á H ˘eô ˘à ˘¡ ˘É H ˘TÉ ° ˘Gô ± b˘ VÉ¢ d˘ μ˘ π æ÷˘ á, Jh† °˘ º dg˘ «˘ ¬ e˘ EÉC˘ kgqƒ d˘ Π˘ æ˘ Ø˘ Sƒ¢ Oó– SG° ª¬ IQGRH ΠNGÓDG« á ΠÃÁHÉ¡ , Úøxƒeh ÚÆKG øe dg© dó« á FQH« ù¢ ájóπh Hóàæj¬ ΠNGÓDG« á. Jhωƒ≤ òg√ ÉÉΠDG¿ ÃEÉ¡ É¡ ‘ μfiª á ÉÑΠM.

ôoeh… S’GÀ° ©ÄGOGÓ áπeéμdg àd ÚEÉC ÑÉÆŸG ΩRÓDG ággõæd Sháeó° dg ˘© ˘ª ˘Π ˘« ˘á f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘« ˘á ‘ ùdg° ˘SOÉ ¢ e˘ ø JGC˘ QÉ ‘ dg˘ âbƒ dg˘ ò… j˘ LGƑ˘ ¬ æñe≈ μùgª á óëh JGP¬ , ûeπcé° ùlƒdà° «á πãe TGΣGΰ ΜDGAÉHÔ¡ M« å ’ ólƒj ódƒe UÉN¢ ΜÙÉHª á Vh° «≥ dg¨ ô,± G¤ dg¨ ô± ÒZ ÛGIÕ¡ , G ôe’c òdg… âød dg« ¬ dg© ójó øe ŸGÀ¡ ªú ûdéh° ¿ Héîàf’g» H¨ «á OÉÉJG πm d¬ Ñb« π FGÓ£ ¥ dg© ªπ «á Héîàf’g« á.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.