˘≤˘ ˘˘ ˘˘ ˘˘ ˘ ˘É˘ A˘˘! ˘˘ ˘˘

Al-Mustaqbal - - Q … Ah ˘μ ˘ ˘ô ˘ -

ÜJΠ° É¡ ÉHƑÉH dg© UÉ° ªá Iójó÷g ܃æ÷ ùdggoƒ° ¿. ¿ N§ Sáμ° G◊ ójó ƒg øe äéøπfl S’GÀ° ©ª QÉ JÈDGÊÉ£ . ÉEGC ÔJQÉÛG Nhƒ£ • ΜDGAÉHÔ¡ ägƒæbh ôdg… Oéμàa ƒμj¿ e© áehó ‘ WÉÆŸG≥ DGÁΠFÉ¡ ÙJ’GÉ° ´ Gòg Zôdéhº øe Oƒlh hôa´ Vî° ªá æπd« π ædg)« π G QR’C,¥ dg ˘æ ˘« ˘π G H’C ˘« ,¢† H ˘ë ˘ô dg ˘¨ ˘Gõ .(...∫ g ˘Gò ‘ ûdg° ˘ª ˘É ∫ EGC˘ É ‘ æ÷g˘ ܃ Vƒdéa° ™ üàb’goé° … - àl’gª YÉ» Ñj© å ΠY≈ G S’C≈° ûdghø° á≤ f¶ kgô d góeª É∫ ÀŸG© ªó .

DGC« ù¢ e© «Ñ eh¡ «æ ¿ ûfógé° ÄÉHÉHÓDG ùdgfgoƒ° «á Éàîj∫ ΠY≈ äébôw HGÔJ« á Πeqh« á ÉOEÉH√ óe¿ iôbh Sohôcé° Üƒæ÷g, HGC G¿ iôf dgiô≤ ÁBÎÙG Hü≤ ∞° DGÄGÔFÉ£ ‘ WÉÆŸG≥ Hƒæ÷g« á, Πché¡ Wéæe≥ ØÄJ øe àdg© SÉÁ° Ødghô≤ Πîàdgh.∞ FGEÉ¡ ÜÔM ’ QÈE dé¡ ùeiohó° G ÉA’B.¥

h‘ Gòg üdgoó° - óbh hóñj Gòg kgôaéf H© ¢† ûdg° »A - ’ Ñj© å ΠY≈ ûgódgá° Gh S’C≈° ¿ iôf ÊPɉ iông ÁΠKɇ c GÔJÉE¿ àdg» ΠH¨ â e ˘© ˘ä’ó fl« ˘Ø ˘á e˘ ø dg˘ Ñ˘ £˘ dé˘ á dgh˘ Ø˘ ≤˘ ô e’gh˘ «˘ á hμ– ˘º b˘ iƒ X˘ eó˘ «˘ á Y ˘É J «˘ ˘á J ˘Ñ ó˘o K ô˘h GJ ˘¡ ˘É S° ©˘ «˘˘ hq GA b˘ æ˘ Ñ˘ Π˘ á PQ j˘ á J˘ ˘ ø d˘ ¡˘ É S° ˘« ˘£ ˘Iô áeƒgƒe ΠY≈ ûdgô° ¥ G SH’C° §, eé“cª É a© âπ ùcéhéà° ¿ òæe SÚÆ° IAHÉÆŸ ƒj ÀEGCÉ¡ dgóæ¡ ƒnód∫ OÉÆDG{… hƒædgz… øe ÀHGƑH¬ ØΠŸG« á. DGC ˘«˘ ùâ° ûdg° ˘©˘ ˘Üƒ˘ MGC ˘≥ ˘ H ˘Éûd ° ˘¨ ˘π Ñÿgh ˘õ SQGÓŸGH¢ dgh ˘£ ˘Ñ ˘ÉH ˘á dghäébô£ μdghaéhô¡ eh« É√ ûdgüô° Qh… VGQ’G° » VƑY° øe êéàfge SGCÁËΠ° Qéeódg ûdgπeé° àdg» ’ ùj° ªø øy ƒl´ ?

(@) ÖJÉC ÊÉÆÑD

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.