–« á Ød« Πª ƒ¿ Ñgh» ‘ EÉL© á ΠÑDGª óæ

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

J ˘≤ ˘Ωó L ˘eé ˘© ˘á dg ˘Ñ ˘Π ˘ª ˘æ ˘ó –« ˘á d ˘Π ˘ª ˘Sƒ ° ˘« ˘≤ ˘» dg ˘μ ÒÑ``` a `« ˘Π˘ ˘ª˘ ˘ƒ˘ ¿ gh Ñ`` ````» ` ‘ ECG ù````` ° ˘«˘ ˘á˘ H ˘≤˘ ```« ` ˘É˘ IO L ˘êqƒ˘ M hô```` Lh bƒ``` ˘á dg Ñ```` ˘Π ˘ª ˘æ ˘ó H ˘≤ ˘« ˘IOÉ L ˘« ˘æ ˘É e ˘à ˘≈ HRQ¥ e ˘™ a˘ bô˘ á dg ˘Ñ˘ ˘Π˘ ˘ª˘ ˘æ ˘ó d ˘Π ˘übô ¢ dg ˘Ø ˘dƒ ˘μ ˘Π Qƒ˘… H ˘≤ ˘« ˘IOÉ FHOCG ```«` ù¢ dg î``` ``£ ˘«˘ Ö dph∂ HQC’G ˘©˘ ˘AÉ ‘ 9 JCG ˘QÉ ,2012 ùdg° ˘HÉ ˘© á ùe° AÉ`` ‘ JOHCG ˘à˘ ˘jqƒ``` ˘ƒ˘ Ω˘ dg ˘õ˘ ˘NG ˘º˘ ˘ M Ωô```` EÉ÷G ˘©˘ ˘ ˘á˘ ˘ Fôdg« ù° ».

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.