E ô“UÉË° ‘ áæéπd eäéfélô¡ H© ÑΠ∂ dhódg« á

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

ÂYO æ÷ ˘á e ˘¡ ˘Lô ˘fé ˘äé H ˘© ˘Π ˘Ñ ∂ dg ˘dhó ˘« ˘á G¤ e˘ Dƒô“U ° ˘ë ˘É ‘ J ˘© ˘≤ ˘ó √ d ˘YÓ ˘Ó ¿ Y ˘ø H ˘fô ˘eé ˘è e ````¡ ˘Lô É``f` ˘JÉ ˘¡ ˘É Πd ````© ` ΩÉ 2012 dph ∂ dg féã```` « á Y û```` Iô° X kgô¡``` HQ’G ```© ` AÉ a ```» ` 9 jg É``Q`` ÷G É``Q` … ‘ JHG ``« ` ˘π˘ ˘˘ ˘d Zƒ`` ˘ô˘ ˘G˘ ,…˘ Sh ° ``§ ` H ähò``` .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.