G π˘˘˘ j 󢢢a ˘™˘ ˘ L ˘ƒ˘ a æ˘˘ à˘˘ ˘ƒ˘ S¢ K ˘ª˘ ˘ø˘ N £˘˘ ˘˘ H ˘ƒ˘ a ˘ƒ˘ ¿?

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ób üj° «Ö eádƒ≤ N{£ ûdgôwé° DÉH{∞ ‘ ÉM∫ ÂÀÑKG ΩÉJ’G DGΠ≤ «áπ ŸGÁΠÑ≤ G¿ DGIƑØ¡ àdg» ÑΜJQGÉ¡ SQÉM¢ Sƒàæaƒl¢ ófébh√ L« dƒfé« é» ƒaƒh¿ HQ’G© AÉ ΩÉEG d« ûà° » 1) - 1,( Sπμà° ∞ jôa≤ ¬ RƑØDG ΠHÖ≤ Qhódg… J’GÉ£ ,‹ Πdª Iô h’g¤ òæe .2003

GÓH Sƒàæaƒl¢ HQ’G© AÉ ‘ jôw≤ ¬ ëàd≤ «≥ Rƒa√ SÉÀDG° ™ ΠY≈ Gƒàdg‹ H ˘© ˘ó G¿ J ˘≤ ˘Ωó Y ˘Π ˘≈ V° ˘« ˘Ø ˘¬ d˘ «˘ ûà° ˘» M˘ à˘ ≈ dg˘ bó˘ «˘ ≤˘ á 85 H˘ ¡˘ ó± S° ˘Πé ¬ ƒjohóc cqée« ƒjõ òæe bódg« á≤ áæeéãdg, h’ S° «ª É G¿ dg† °« ƒ± VÉNGƑ° dg˘ Π˘ ≤˘ AÉ H˘ ©û °˘ Iô Y’˘ ÚÑ e˘ æ˘ ò dg˘ bó˘ «á≤ 55 d ˘μ ˘ø H˘ aƒ˘ ƒ¿ JQG˘ Öμ N˘ £˘ b˘ Jɢ Ó Éeóæy dõfg≥ ûahπ° ‘ jhôj¢† Iôc SÁΠ¡° , d« ùà° ¨π Éjqófg ÛJ’ƑJÒH° » dp∂ ùjh° ˘é ˘ ˘π˘ g ˘ó˘ ± dg ˘à ˘ ˘© ˘ ˘É ˘ O∫ Sh° ˘§ ˘ gp ˘ƒ˘ ∫ L ˘ª ˘ÒGÉ L{ ˘aƒ ˘æ ˘à ˘Sƒ ¢ S° ˘à ˘JOÉ ˘Ωƒ .{ SGH° ˘à ˘Ø ˘OÉ e ˘« ˘Ó ¿ M ˘eé ˘π dg ˘Π ˘Ö≤ eé“˘É e ˘ø J ˘© Ì Z ˘Áô ¬ Sƒàæaƒl¢ d« üπ≤¢ QÉØDG¥ òdg… üøjπ° ¬ øy ùdg{° «Ió dg© Rƒé{ G¤ fá£≤ a≤ § πñb Úàπmôe øe ΩÉÀN SƑŸG° º.

Ée{ ümπ° ’ üjó° ,¥ Qƒeg øe Gòg ƒædg´ ümâπ° ‘ ÙDGHÉ° ≥ æμdé¡ ü–π° G’ ¿ e© Éæ,{ Gòg Ée déb¬ Üqóe Sƒàæaƒl¢ fgfƒ£ «ƒ àfƒc» H© ó IGQÉÑŸG àdg» S° «ô£ ΠY« É¡ jôa≤ ¬ ÉEÉ“øe ho¿ G¿ àjª øμ øe VGÁAÉ° óg± W’Gª ÉÆÄ¿ aóa™ ãdgª ø ‘ fájé¡ ŸGÉ£ .± hémh∫ àfƒc» Øîàdg« ∞ øe bh™ ámgóa ÿg£ òdg… ÑΜJQG¬ óféb,√ ûegò° G¤ fg¬ Éc¿ S° «ôμø dg∞ Iôe ƒd b« π d¬ ájgóh SƑŸG° º G¿ jôa≤ ¬ S° «üà Qó° JÎDG« Ö QÉØH¥ fá£≤ πñb Úàπmôe øe fájé¡ Qhódg.… VGÉ° :± DÉH{Ñ£ ™ Éc¿ Éæféμeéh G¿ ƒμf¿ ÁHÉÃà H’GÉ£ ∫ ‘) ÉM∫ RƑØDG( æμdé¡ DG)IƑØ¡ ( ümâπ° Gh’ ¿ f ˘ë ˘ø f ˘à ˘£ ˘Π ˘™ G¤ e’g ˘ΩÉ . fg ˘¡ ˘É ›ª ˘Yƒ ˘á dg)˘ Ø˘ jô˘ (≥ J˘ ≤˘ Ωƒ H˘ eé˘ Qƒ FGQ˘ ©˘ á. ÉJGQÉÑŸG¿ ÉJÒN’G¿ ûjóμ° ¿ ÿgiƒ£ IÒN’G ‘ ûeqgƒ° àdgqƒ£ . GPG Éfõa ΠDÉHÖ≤ ùæaëà° ≤¬ , GPGH ⁄ Øf© π dp,∂ G hôn’b¿ ùjëà° fƒ≤¬ .{

ch ˘Qô c ˘fƒ ˘à ˘» e ˘bƒ ˘Ø ˘¬ ùdg° ˘HÉ ˘≥ fg˘ ¬ ûj° ˘© ˘ô ch˘ FÉC˘ ¬ j˘ ÜQÓ a˘ jô˘ ≤˘ É jq˘ Ø˘ «˘ É Vgƒàe° ©É ëj≥≤ èféàædg ÁÀØΠŸG, VƑYÉ° øy TGAGÔ° ¬ ΠY≈ ÈCG Ìcgh ájóf’g Lª ájògé HÉMÉ‚ ‘ Iôμdg j’gdé£ «á , ‘ TGIQÉ° æe¬ G¤ Z« ÜÉ S’G° ªAÉ áféfôdg øy jôødg≥ ÉAÓN ùaéæÿ° ¬ S’GSÉ° °» e« Ó¿ òdg… j† °º ÚÑY’ øe RGÔW ùdgójƒ° … ÉJ’R¿ GGÔHG« ªaƒ «ûà ¢ ΠJRGÈDGH« Ú HHQ« æ« ƒ ùμdghqóæ° ƑJÉH.

ΠYH≈ ZQº øμ“e« Ó¿ øe J† °« «≥ Éæÿg¥ ΠY≈ H{« Òfƒμfé,{… ôcp àfƒc» G¿ jôa≤ ¬ Ée GR∫ ‘ ÜDGIQGÓ° , e† °« ÉØ: ÜM{ÉÆΠ° ΠY≈ Uôa¢ øe ΠLG EÁØYÉ°† àædg« áé ΩÉEG) d« ûà° »( Éææμd ⁄ àfª øμ øe SGÀ° ¨dó É¡. Ée üm° ˘π ⁄ j ˘μ ˘ø ‘ G◊ ù° ˘Ñ ˘É ¿, M ˘à ˘≈ J ˘Π ∂ dg ˘Π ˘ë ˘¶ ˘á c ˘É ¿ b ˘Ø ˘GRÉ H ˘aƒ ˘ƒ ¿ f ˘¶ ˘« ˘ÚØ eé“˘É G)… fg ˘¬ ⁄ j† ° ˘£ ˘ô G¤ fg ˘≤ ˘PÉ G… c ˘Iô .( c ˘âfé FÉ÷G ˘Iõ IOƑLƑŸG ΠY≈ ÙG∂ e¡ ªá GÓL, Éæc Σqóf G¿ Éfrƒa Éc¿ S° «û πμ° NIƑ£ áeég ƒëf ΩÉE’G ÙJHÖÑ° Gòg ôe’g ΠY≈ ÍLQ’G SÉHÀ° ÉFQÉÀ¡ H© ¢† ûdg° ˘» A.{ Ughh° ˘π : c{ ˘æ ˘É f ˘à ˘£ ˘Qƒ ùh° ˘Yô ˘á c ˘IÒÑ ch ˘É ¿ e ˘ø ÀÙG º˘ G¿ Öμjôf Iƒøg Ée ÓN∫ IÎA JÉFQƑ£ . øμd πc Qƒe’g ’ GÕJ∫ ‘ Éæjójg, Öéj G¿ Rƒøf ÚJGQÉÑà øe ΠLG –≤ «≥ ΠMª Éæ.{

μáh ˘ø dg ˘≤ ˘ƒ ∫ G¿ dg ˘Π ˘Ö≤ ‘ e ˘à ˘æ ˘hé ∫ L ˘aƒ ˘æ ˘à ˘Sƒ ¢ e铢 É f’˘ ¬ j˘ î˘ Vƒ¢ ÚJGQÉÑE SÚÀΠ¡° ùfñ° «É ‘ ÚÀΠMÔŸG ØJÒN’G, h’g¤ ÓM’G ŸGΠÑ≤ ÊQÉN óygƒb√ ΩÉEG déc« QÉ… féãdgh« á H© ó SGƑÑ° ´ æe¬ ΠY≈ VQG° ¬ ΩÉEG ÉÀF’ÉJG. Shƒμà° ¿ Uôødgá° áméàe ΩÉEG Sƒàæaƒl¢ ◊ù °º ΠDGÖ≤ fájé¡ S’GƑÑ° ´ QÉ÷G… ‘ ÉM∫ Rƒa√ ΠY≈ déc« QÉ… dph∂ ’¿ e« Ó¿ Vƒîj¢ GQÉÑÀNG U° ©ÉÑ Πd¨ ájé ΩÉEG QÉL√ Ohóπdg ÎF’G. óbh çó– Üqóe e« Ó¿ SÉE° «ª «Π «ƒfé dg« ¨ô … øy Vh° ™ jôa≤ ¬ H© ó JΠ≤ «ü °¬ QÉØDG¥ G¤ fá£≤ IÓMGH, ÓFÉB: GPG{ f¶ Éfô G¤ dgjô£ á≤ àdg» d© Ö a« É¡ Sƒàæaƒl¢ ÓN∫ JÉJQÉÑE¬ ãdgª ÊÉ IÒN’G, Éc¿ øe üdg° ©Ö üàdgqƒ° FÉH¬ S° «Qó¡ ædgé≤ • ΠY≈ VQG° ¬ ΩÉEG) d« ûà° ».( øμd Gòg Ée éj© π Iôc dgωó≤ d© áñ FGQ© á. øëf S° ©AGÓ Éà ümπ° Gh’ ¿ ΠY« Éæ G¿ ƒμf¿ øjõgél Vƒÿ¢ HQO» FGQ™ Πe» A ÛŸÉHÔYÉ° .{ Ughhπ° : ÎF’G{ jπjé≤ øe ΠLG ÛŸGÁCQÉ° ‘ QHO… HGÉ£ ∫ ÉHHQHG, øëfh fπjé≤ øe ΠLG ΠDGÖ≤ .{

ôcòj G¿ e« Ó¿ òdg… Vƒîj¢ JGQÉÑE¬ IÒN’G ΠY≈ VQG° ¬ ΩÉEG Gqéaƒf, Éc¿ ùnô° ÉHÉGP ΩÉEG ÎF’G 0) - 1( ‘ IGQÉÑE ùàfiáñ° ΠY≈ VQG° ¬ Sh° ˘« ˘μ ˘ƒ ¿ M’G ˘ó eg ˘ΩÉ e ˘¡ ˘ª ˘á U° ˘© ˘Ñ ˘á ‘ e ˘LGƑ ˘¡ ˘á ÎF’G Lh˘ ª˘ ÒGÉ√ ’¿ IGQÉÑŸG ùàfiáñ° ΠY≈ VQG¢ QHÕJGÒF{.{…

h‘ ΩÉÀŸG, ’ óh øe dgƒ≤ ∫ G¿ ôjóÿg æødg» ùπd{° «Ió dg© zrƒé fgfƒ£ «ƒ àfƒc» ƒg ómh√ øe ëàjª π ÙŸG° dhƒd« á ‘ ÉM∫ ÙNIQÉ° ΠDGÖ≤ f’¬ πμhh ÙHÁWÉ° Éc¿ ÙDGÖÑ° TÉÑŸGÔ° ‘ àdg© OÉ∫ e™ d« ûà° » dph∂ Éeóæy ao™ ÖYÓDÉH ØJQÉE Sécùjò° ¢ óh’ øe AGÓŸG™ ƒdhéh O… ûj° «Π «» ÜŸGÜÉ° óæy bódg« á≤ ùeéÿgá° øe ájgóh IGQÉÑŸG ŸGH© hô± éπdª «™ G¿ ØJQÉE c ˘SÉ ùjò°¢ j ˘Π ˘© Ö ‘ e ˘ô c ˘õ dg ˘¶ ˘Ò¡ ØÁ’G Oh… ûj° ˘« ˘Π ˘« ˘» ‘ e ˘cô ˘õ dg¶ Ò¡ ùj’gô° .. aπ¡ j© π≤ dg≤ «ΩÉ dòh∂ àdg¨ «Ò !?

Éc¿ øe VHÔØŸG¢ J¨ «Ò jôwá≤ ΠDG© Ö øe 3 - 5 - 2 G¤ 4 - 3 - 3 G… aódg™ ÖYÓH Sƒdg° § ΠJƑFÉÁGE» L« æjòcé» òdg… éj« ó ΠDG© Ö ΠY≈ ŸG« ù° ˘Iô Yh ˘IOƑ L ˘« ˘LQƑ ˘« ˘ƒ c˘ «˘ «˘ Π˘ Π˘ «˘ æ˘ » G¤ e˘ cô˘ õ dg˘ ¶˘ Ò¡ ùj’g° ˘ô . gh˘ ò√ dg ˘£ ˘jô ˘≤ ˘¬ d ˘© Ö H ˘¡ ˘É L˘ aƒ˘ æ˘ à˘ Sƒ¢ ZG˘ ÖΠ e˘ Ñ˘ JQɢ äé dg˘ Qhó… Yh˘ Π˘ ≈ c˘ fƒ˘ à˘ » ÉÀDÉH‹ GÎY’G± ÎHÄ£ ¬. G) ± Ü(

[ Üqóe Sƒàæaƒl¢ àfƒc» .. H© ó N£ ƒaƒh¿ .

G) Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.