SΠ° «ª É¿ μj Üòq`` G ÄGAÉYOQ ÙDGÒØ° ùdgqƒ° …

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `ùdg`` Âñ° 5 Qéjgc 2012 ``` 14 Lª Ioé -

fg ˘à ˘¡ ˘≈ ûf’g° ˘¨ ˘É ∫ H ˘dé ˘jõ ˘ÚJQÉ G còe’c ˘« ˘á Gh j’e ˘fgô ˘« ˘á SGH° ˘à ˘ fƒd˘ ∞ ûf’g° ˘¨ ˘É ∫ ÄÉØΠŸÉH ΠÙG« á IÔÉØÀŸG h‘ eeó≤ É¡ Πe∞ ÉØF’G¥ ÉŸG‹ òdg… üj° ôq iƒb 8 QGPGB ΠY≈ ôjô“√ ‘ S° «É ¥ H© «ó øy G U’CƑ° ∫ Sódgájqƒà° , íàøjh HÔM ΠY≈ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ dg© ªOÉ e« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ øe ΠLGC dp,∂ ƒgh òdg… OÉY ch Qôq ùegc¢ aq† °¬ dòd∂ ÆŸG≥£ øe SGCSÉ° °¬ .

ÒZ G¿ âaódg ‘ ΩÓΜDG òdg… déb¬ Fôdg« ù¢ SΠ° «ª É¿ ùegc¢ ΩÉEGC üdgaéë° «Ú ŸG© ઠøjó ‘ dgü≤ ô° ÷Gª Qƒ¡… ƒg aq† °¬ J’GÄÉEÉ¡ àdg» LHÉ¡¡ SÒØ° ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … ‘ ähòh ΠY» ÓÑY Ëôμdg ΠY» G¤ ùdg° ©ájoƒ bhô£ ƒbƒdéh± AGQH IÔNÉH ùdgìó° d{∞£ ΠDG¬ z2`, Jh CÉC« ó√ G¿ d{« ù¢ Σéæg ho∫ ΠN« é« á áwqƒàe ‘ Gòg VƑŸGƑ° ´z .

FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ L Oóq Iôe IÔNGC aq† °¬ bƒj« ™ Sôeωƒ° dgƒfé≤ ¿ ÀŸG© Π≥ ÉØFÉH¥ G◊ áeƒμ G◊ dé« á 8900 Πe« QÉ IÒD øe ÊQÉN ÁFRGƑŸG, óe Yq ª Øbƒe¬ SGQÓHÄÉ° fƒféb« á eh kgócƒd fg¬ d« ù¢ ekgô£°† jrƒàd™ üm° «áπ ΠJ∂ SGQÓDGÄÉ° d{« âñã fg¬ ójôj JÑ£ «≥ Sódgzqƒà° , e© æπ øe Lá¡ FÉK« á, G¿ äéhéîàf’g ædg« HÉ« á S{iôéà° ‘ Égóyƒe ah≥ … ƒféb¿ z.

Y ˘ø dhéfi ˘á ZG ˘à ˘« ˘É ∫ FQ˘ «ù ¢ M˘ Üõ dg{˘ ≤˘ ägƒ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ zá S° ˘ª Ò L˘ ©˘ é˘ ™ b˘ É∫ S° ˘Π ˘« ˘ª ˘É ¿ H{ ˘dé ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á G¤ dg ˘†≤ ° ˘AÉ a ˘ ¿ YO’G ˘AÉ bgh ˘© ˘» . Hh ˘dé ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á G¤ G e’c˘ ø AÉYO’ÉA L óq… (...) ŸG¡ º g» Iééædg ùdéháeó° ûahπ° zádhéùg, e© æπ fg¬ e ˘™ YGE ˘£ ˘AÉ JGO{ ˘zé ŸG© ˘Π ˘eƒ ˘äé UÉŸG° ˘á H ˘ÜJ’É °˘ ä’é G¤ dg˘ ≤˘ iƒ G e’c˘ æ˘ «˘ á dg˘ à˘ » –≥≤ ‘ ádhéùg.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.