FÉÆÑΠDG{« á øe ΠLGC WGÔBƑÁO« á zäéhéîàf’g: Öbgôf S’gëà° É≤¥

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

YGC ˘Π ˘âæ ÷G{ª ˘© ˘« ˘á dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á e ˘ø LG ˘π bƒáo ˘WGÔ ˘« ˘á f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘zäé , ‘ H ˘« ˘É ¿, fg ˘¡ ˘É J ˘Öbgô f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé dg ˘Ñ ˘Π ˘jó ˘á YÔØDG« á ‘ πc ÄGÓΠÑDG àdg» iôoe a« É¡ äéhéîàf’g æjh¶ º G◊ ªáπ fóÿg« á UÓDÌÓ° Héîàf’g» äéhéîàfg LPƑ‰« á ‘ ájôb U° ¨ÚÑ , G¤ ÖFÉL äéhéîàf’g Sôdg° ª« á àdg» iôoe ‘ ájƒfék üπıgz¢ .

Vghâaé° : Ugƒàπd{π° e™ ÷Gª ©« á Ωƒj 6 QÉJGC ÓWÓDH´ ΠY≈ UÉØJ° «π MÓŸG¶ äé äéødéıgh àdg» Uôjégó° ÷Gª ©« á hg e ˘™ YG† ° ˘AÉ G◊ ª ˘Π ˘á ‘ U° ˘¨ ˘ÚÑ d ˘SÓ ° ˘à ˘ùø ° ˘QÉ Y ˘ø jô› ˘äé f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé dg ˘æ ˘ª ˘LPƑ ˘« ˘á dg ˘à ˘» jôoe˘ ¡˘ É μᢠø ÜJ’G° ˘É ∫ Ü: ΜŸG ˘à ˘Ö dg ˘ô ˘F ˘« ˘ù ° ˘» 70601217 01.351751 01.351851 dg ˘¡ ˘eô ˘π : e ˘dé ∂ Y˘ ΩÓ 03.927463 H© ÑΠ:∂ RGQ… Y ˘ƒ ˘GV ° ˘á ˘ 03.889134 H ˘© ˘Π ˘Ñ :∂ ûh° ˘ÉQ M ˘ª ˘Iõ 70.829535 TGQ° ˘« ˘É - dg ˘Ñ ˘≤ ˘É ´ dg ˘¨ ˘Hô ˘» : fiª ˘ó L ˘Ñ ˘IQÉ 03.935115 ùcghô° ¿: Sƒj∞° UÒØ° 03.862188 ÏŸG: e ˘æ ˘≈ a ˘« ü° ˘π 70128827- Y ˘Éd ˘« ˘¬ : L ˘OGƑ HG ˘ƒ Z ˘æ ˘ÉΩ 71.721700 ûdg° ˘ƒ :± Y ˘UÉ ° ˘º T° ˘« ˘É 03.167020 øjõl: a ˘Mô ˘äé a ˘Mô ˘äé 03.538842 U° ˘« ˘Gó : dg ˘gõ ˘ÊGÔ : ùj° ˘iô W ˘ÖDÉ 03.789349 M ˘UÉ °˘ Ñ˘ «˘ É- e˘ Lô˘ ©˘ «˘ ƒ¿ - H˘ âæ L˘ Ñ˘ «˘ π: ΠY» ÜZÚ° 03.560026 QÉΜY - ÆŸG« á - dgæ°† «á : êqƒl RQ¥ 03.903015 dg ˘Ñ ˘hî ¿: L ˘ƒ ˘êq a ˘ô ˘ì 03.929623 dg ˘μ ˘IQƑ : H ˘« Î Øfi ˘ƒ ® 70.966920 ûh° ˘ô :… L ˘ƒ MQ ˘ª ˘á 03.832060 ZR ˘Jô ˘É: GÒE a ˘ô ‚« ˘á 03.205416 UQƑ° : LÉF» S° ©« ó 03.144706 U° ¨ÚÑ äéhéîàf’g) ædgª LPƑ« á àdg» æj¶ ªé¡ G◊ ªáπ :( ÊHQ S’G° ©ó 03183345 U° ¨ÚÑ äéhéîàf’g) ájóπñdg:( fiª ó IQÉÑL z03935115.

âæπygh ÷Gª ©« á FGÉ¡ Süà° Qó° H{« ÚFÉ ÜØJ° «Π «Ú ÓN∫ Ωƒj GÎB’G´ z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.