H ¡˘˘ «˘˘ ᢢ G◊ jô ô˘˘:… LGH Ñ˘ æ˘ ˘É G◊ hƒd∫ ho¿ J ˘© ˘ª «˘ ˘≥ f’g ˘ù≤ ° ˘ΩÉ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - U° «Gó ``ÙŸG{`` à°zπñ≤

äócgc ÖFÉÆDG H¡ «á G◊ ôjô… FGC¬ ZQº ƒg∫ Ée f© «û °¬ dg« Ωƒ øe SGCÜÉÑ° DGΠ≤ ≥ Gh V’EÜGÔ£° ‘ Éæñd¿ h‘ c æÿgá≤£ , a ¿ ÉÆÑLGH ùeh° dhƒd« Éæà ¿ ’ f© ªπ YΠ ≈ J© ª« ≥ Gd Øô bá hg ’f ≤ù °É Ω hg S° àî óg Ω Gd æé S¢ ‘ Jƒ ¿ Gd ü°qäéygô ÄÉØCÉÆŸGH àdg» ÉGÉFÈN jƒw . âdébh: jôwéæ≤ ‘ AÉÆH G S’EÀ° QGÔ≤ qùdghπ° º G ΠG’C» Lgƒehá¡ dg Ygóàq« äé Gh f’e Ù≤ΩÉ° g» ùeiò° U° ©áñ h EÉEGCÉ¡ – äéjóq IÒÑC ΩÉEGC Sádƒ¡° dg ©ÁÄÑ Gh f’e Ù≤ΩÉ° . ’ Éæfq SÑÆ° ≈≤ ahgc« AÉ dò¡ √ ÙŸGIÒ° .

ΩÓC G◊ ôjô… AÉL ÓN∫ ÀJÉYQÉ¡ G ÉØÀM’E∫ Áôμàdg» d19` ÑW« Ñ UHÖMÉ° ùe° ˘ûà ° ˘Ø ˘≈ e ˘ø U° ˘« ˘Gó QGƑ÷GH bg ˘eé ˘¬ b ˘£ ˘É ´ G W’C ˘Ñ ˘AÉ ‘ J ˘« ˘QÉ ÙŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π ‘ æ÷g ˘Üƒ J ˘≤ ˘jó ˘Gô ÙŸJÒ° ˘¡ ˘º ŸG¡ ˘æ ˘« ˘á Gh ùf’e° ˘fé ˘« ˘á , dph∂ ‘ Z˘ aô˘ á dg˘ à˘ é˘ IQÉ üdgháyéæ° áygqõdgh ‘ U° «Gó ܃æ÷gh, Jhωó≤ MQƑ°† :√ π㇠Fôdg« ù¢ a OGƑD ùdg° ˘æ ˘« ˘IQƑ W ˘QÉ ¥ H ˘© ˘UÉ Ò°,… ÙŸG° ˘ hƒd∫ ùdg° ˘« ˘SÉ ° ˘» d ˘Π ˘é ˘ª ˘YÉ ˘á S’G° ˘eó ˘« ˘á ‘ ܃æ÷g ÙHΩÉ° Mª Oƒ, π㇠ŸGGÔ£ ¿ ΠJG» OGÓM G Ü’C dg« SÉ¢ UΠ° «ÉÑ , FQ« ù¢ üeáëπ° üdgáë° ‘ ܃æ÷g ùmø° ájƒπy, π㇠f≤ «Ö G AÉÑW’C Qƒàcódg MGª ó M ˘é ˘RÉ ,… FQ ˘« ù¢ HGQ ˘£ ˘á WG ˘Ñ ˘AÉ U° ˘« ˘Gó dg˘ có˘ à˘ Qƒ f˘ jõ˘ ¬ dg˘ Ñ˘ Qõ,… e˘ ùæ° ˘≥ b˘ £˘ É´ G AÉÑW’C ‘ J« QÉ ùÿgà° πñ≤ ‘ Éæñd¿ Qƒàcódg fiª ó SÉMÑ° «æ », π㇠ùæeá≤° b ˘£ ˘É ´ ŸG¡ ˘ø G◊ Iô ‘ dg ˘à ˘« ˘QÉ ‘ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ ŸG¡ ˘æ ˘Só °˘ á ûh° ˘iô Y˘ «˘ à˘ ÊÉ, L˘ ª˘ «˘ π b ˘ª ùjè,¢ eh ˘ùæ ° ˘≥ ŸG¡ ˘ø G◊ Iô ‘ æ÷g ˘Üƒ dg ˘có ˘à ˘Qƒ a ˘ OGƑD M˘ æ˘ «˘ æ˘ á, FQ˘ «ù ¢ Lª ©« á QÉOE U° «Gó VHMGƑ° «É¡ ΠY» ûdgjô° ,∞ ûmhó° .

ƒbƒdg± bo« á≤ U° ªâ –« á ûdagó¡° øwƒdg, Πμaª á bé£ ´ G AÉÑW’C DGC ÉGÉ≤ ùæe≥° dg ˘≤ ˘£ ˘É ´ ‘ æ÷g ˘Üƒ dg ˘có ˘à ˘Qƒ N ˘dé ˘ó ÜŸG° ˘ô … a ˘≤ ˘É :∫ e ˘É f˘ Gô√ dg˘ «˘ Ωƒ e˘ ø J˘ μ˘ Ëô áñîæπd àdg» Éc¿ dé¡ ÉH´ πjƒw Shπé° πaém øe GÄGRÉ‚’ ’ éj© ÉÆΠ ùæf≈° dg μ˘ ˘jòã ˘ø e ˘ø G W’C ˘Ñ ˘AÉ c ˘âfé d ˘¡ ˘º üh° ˘ª ˘äé Πfl˘ Ió Y˘ Π˘ ≈ H˘ jgó˘ á Jh˘ £˘ Qƒ JQGH˘ ≤˘ AÉ DGÁHÉÑ£ ‘ U° «Gó . ôcph AÉÑW’G jõf¬ QÕÑDG,… Éfóy¿ Ωgƒædg, fggƒ£ ¿ Vôgé° , VÉJQ¢ TÜÉ¡° , SÉHΠ° YÉ£ ΠDG¬ , aq« ≥ æm« áæ, ÓÑY ÙDGΩÓ° Ühò› Qƒàcódgh ag ˘à ˘« ˘ª ˘Sƒ .¢ Gh¿ f ˘ùæ ° ˘≈ ’ f ˘ùæ ° ˘≈ c ˘GÒÑ e ˘ø e ˘jó ˘æ ˘à ˘æ ˘É dg˘ Fô˘ «ù ¢ ûdg° ˘¡ ˘« ˘ó aq˘ «˘ ≥ G◊ ôjô… UÖMÉ° ôdg ájhd Gh◊ Πº ‘ Sƒdéaôøc¢ àdgh» ⁄ Öàμj dé¡ Ée Éc¿ egqó≤ dé¡ ôdéh Éjhd Uhó° ¥ ùøàdgò° Πëπdº . h’ ùæf≈° Fôdg« ù¢ a OGƑD ùdgæ° «IQƑ UGH° ˘QGÔ √ Y ˘Π ˘≈ ûfg° ˘AÉ ùe° ˘ûà ° ˘Ø ˘≈ d ˘üπ ° ˘eó ˘äé Gh◊ hô¥ ‘ U° ˘« ˘Gó . Gh¿ f˘ ùæ° ˘≈ ’ ùæf≈° ùdg° «Ió ÄGP Tƒdgìé° G H’C« ¢† H¡ «á G◊ ôjô… Éeh dé¡ øe OÉJG H« AÉ°†. h’ ùæf≈° Fôdg« ù¢ ûdg° ¡« ó VÉJQ¢ üdgíπ° AÉÆHH ùeûà° Ø°≈ U° «Gó G◊ eƒμ» eh© «ó J GÉC« Π¬ ‘ ΠMG∂ dg¶ hô± ŸGSÓÆ¡ ¢ üeø£° ≈ e© hô± S° ©ó , h– «á Qƒàcóπd GGÔHG« º Yƒ£ … Qƒàcódgh ΠY» ÓÑY OGƑ÷G GHJGRÉ‚ ¡ª É ‘ ûj° ¨« π ùÿgûà° Ø°.≈

Kº çó– ùæe≥° ΩÉY J« QÉ ùÿgà° πñ≤ ‘ ܃æ÷g Qƒàcódg Uéfô° Mª Oƒ a ˘≤ ˘É :∫ g ˘Gò M’G ˘à ˘Ø ˘É ∫ dg ˘à ˘μ ˘Áô » W’C ˘Ñ ˘AÉ U° ˘« ˘Gó e ˘æ ˘SÉ ° ˘Ñ ˘á d ˘Π ˘à ˘Òcò H˘ gqhó˘ º ÙF’GÊÉ° øe ÓN∫ JËÓ≤ áeóÿg ájéyôdgh üdgë° «á G¤ àûgª ™ üdg° «hgó … UÉNÁ° àûghª ™ ÊÉÆÑΠDG áeéy. ⁄ àjgƒhô¡ øe –ª π ÙŸG° dhƒd« á BÓN’G« á dgh ˘£ ˘Ñ ˘« ˘á ‘ MGC ˘Π ∂ dg ˘¶ ˘hô ± M’GH ˘Gƒ ∫ dg ˘æ ˘ÁOEÉ Y ˘ø e ˘ SÉB° ˘» G◊ Üô g’g ˘Π ˘« ˘á dg© ãñ« á Ühômh dg© hó S’GFGÔ° «Π » IQÔΜÀŸG ΠY≈ Éæñd¿ .

VGÉ° :± òg√ Ÿgáæ¡ àdg» Πéàj≈ a« É¡ dg≤ «º G ùf’efé° «á Gh BÓN’C« á âféc e ˘Vƒ ° ˘™ ΩGÎMG d ˘ió dg ˘Fô ˘« ù¢ ûdg° ˘¡ ˘« ˘ó aq˘ «˘ ≥ G◊ jô˘ ô.… ch˘ É¿ ûe° ˘hô ´ H˘ æ˘ AÉ ÛGª ™ DGÑ£ » ‘ Sƒdéaôøc¢ do« SWÉ° © ΠY≈ dp.∂ Fôdéa« ù¢ ûdg° ¡« ó Éc¿ e æeƒd ÉH¿ S’gûà° AÉØ° M≥ SGSÉ° °» Πdª øwgƒ ÊÉÆÑΠDG. chº øëf dg« Ωƒ H ˘ë ˘LÉ ˘á G¤ ùdg° ˘« ˘SÉ ° ˘äé G◊ μ ˘« ˘ª ˘á d ˘Π ˘Fô ˘« ù¢ ûdg° ˘¡ ˘« ˘ó aq˘ «˘ ≥ G◊ jô˘ ô.… eg˘ É áeƒμm Éædƒb{ dgh© ªzπ a¡ » ’ ΩΖ dƒbé¡ h’ ØJ» àh© JGÓ¡É¡ ÀŸG© Πá≤ H ˘bé ˘QGÔ ŸG£ ˘ÖDÉ ÙG≤ ˘á d ˘æ ˘≤ ˘HÉ ˘á UGC° ˘ë ˘ÜÉ ÙŸG° ˘ûà °˘ Ø˘ «˘ äé UÉŸG° ˘á e˘ ø N˘ Ó∫ ùj° ˘jó ˘ó ÑŸG ˘dé ˘≠ CGΟG ˘ª ˘á ùÿgh° ˘à ˘ë ˘≤ ˘á d˘ ió U° ˘æ ˘hó ¥ dg† °˘ ª˘ É¿ L’G˘ à˘ ª˘ Yɢ » dgh ˘dhó ˘á dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á YGH˘ IOÉ dg˘ æ˘ ¶˘ ô H˘ dé˘ à˘ ©˘ aô˘ á S’G° ˘ûà °˘ Ø˘ Fɢ «˘ á. eh˘ ø g˘ æ˘ É f˘ £˘ ÖDÉ áeƒμm Fôdg« ù¢ e« JÉ≤» ëàh≤ «≥ òg√ ŸGÖDÉ£ ÙGÁ≤ .

Πcª á ØÀÙG≈ G AÉÑW’C DGÉGÉ≤ Qƒàcódg dh« ó übö° aé≤ :∫ øëf dg« Ωƒ Éæg H« μæº H© ó ùeiò° áπjƒw óàhg ÉGÉFGC c AÉÑWÉC GGÎYGº Wª ìƒ ÒÑC ÖMH ’ Uƒj∞° Πdª áæ¡ áeónh SÉÆDG¢ Πmhº ùãà° πñ≤ ÈCGC. Lƒjh¬ H SÉE° º ØÀÙG≈ H ˘¡ ˘º H ˘ûdé ° ˘μ ˘ô G¤ J ˘« ˘QÉ ÙŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π Gh¤ HGQ ˘£ ˘á WG ˘Ñ ˘AÉ U° ˘« ˘Gó ÑŸ ˘JQOÉ ˘¡ ˘ª ˘É Ëôμàdéh Gh¤ ÖFÉÆDG H¡ «á G◊ ôjô… àdg» äqòf ùøfé¡° áeóÿ òg√ áæjóÿg dg£ «Ö FÉÆHGHÉ¡ àdgh» Ugäô° ΠY≈ Ëôμj AÉÑWG U° «Gó QGƑ÷GH ghº ‘ êhg YFÉ£ ¡º ÉAÓN Πd© ô± ‘ Ëôμj øe b.≈°†

Kº âkó– ÖFÉÆDG G◊ ôjô… aâdé≤ : à‚ª ™ μæd Ωôq Q kgoghq L© GƑΠ øe U° «Gó e ó˘j æ˘ ˘ ák d ˘Π ü°q˘ ë˘ á Gh S’E° ˘ûà °˘ Ø˘ AÉ qùdgh° ˘eó ˘á , fh˘ ≤˘ à˘ ó… H˘ ¡˘ º Hh˘ ©˘ Π˘ ª˘ ¡˘ º h NGC˘ bó˘ ¡˘ º ùbh° ˘ª ˘¡ ˘º Y ˘Π ˘≈ e ˘© ˘á÷é G U’C° ˘bó ˘AÉ Gh Y’C ˘AGÓ , Éà j ˘ë ˘Ø ˘ß S° ˘eó ˘á G ùf’e° ˘É ¿ hg Ûà ª™ . d≤ ó bé eƒ G dπ ü°q áë Umhô° àμeª áπ dg© Uéæô° , μ–ª É¡ dgóygƒ≤ Gd ©Π ª« á hg d ü°q ë« á Gh ÓN’C¥ dg aôq« ©á , Gƒëàah ÜGƑHGC dg© ªπ Πdª ÄÉÄ, πh G ƒd’c,± øe AÉÆHGC U° «Gó QGƑ÷GH. ¿ Gòg dg Ëôμàq ΠMÁ≤ øe SÙΠ° áπ° áπjƒw óh ÄGC òæe ëπdg¶ á G h’c ¤ f’ábó£ ùeiò° dg Fôq« ù¢ qûdg° ¡« ó aq« ≥ G◊ ôjô… òdg… ⁄ ùj° ∫ eƒj ‘ ùejò° ¬ G f’eájpé≤ dgh ájƒ°†¡ øe e© Éæ øeh Véfó° , Éc¿ éπdª «™ , h⁄ øμj ójôj ¿ ƒμj¿ ÷Gª «™ d¬ . âféc àjéz¬ ¿ iôj Éæñd¿ ádho ájƒb, hà› ª© àeª SÉΜ° àehª kgõjé DÉH© Πº ŸGH© áaô dgh© ªπ , ‘ HGC ≈¡ UQƑ° ,√ h Éæfq Y˘ Π˘ ≈ f˘ ¡˘ é˘ ¬ S° ˘æ ˘Ñ ˘≤ ˘≈ f˘ ΩÎË c˘ e˘ μ˘ fƒq˘ äé à›˘ ª˘ ©˘ æ˘ É dg˘ Wƒ˘ æ˘ » fh˘ ë˘ ßaé ΠY≈ SÉÆJÒ° ùehéæjò° , ’¿ Sáeó° Éæñd¿ , Sghà° QGÔ≤ Éæñd¿ , ƒa¥ c QÉÑÀYG.

¿ Gòg dg Ëôμàq Ée ƒg ’ –≤ «≥ Πàd∂ dg≤ «º àdg» ûf° ÉFÉC ΠY« É¡, ZQº ƒg∫ Ée f© «û °¬ dg« Ωƒ øe SGCÜÉÑ° DGΠ≤ ≥ Gh V’EÜGÔ£° ‘ Éæñd¿ h‘ c æÿgá≤£ , h ¿ ÉÆÑLGH ùeh° dhƒd« Éæà ¿ ’ f© ªπ ΠY≈ J© ª« ≥ ábôødg Gh f’e Ù≤ΩÉ° , Sghωgóîà° Gd æé S¢ ‘ Jƒ ¿ Gd ü°qäéygô ÄÉØCÉÆŸGH àdg» ÉGÉFÈN jƒw , aoh© Éæ KGC ªfé É¡ H ˘ ZÉC ˘Π ˘≈ e ˘É Π‰∂ e ˘ø MGHQGC ˘æ ˘É h EGC ˘có ˘æ ˘É ùeh° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π HGC˘ æ˘ Fɢ æ˘ É. d˘ ≤˘ ó OGQGC dg˘ Fô˘ «ù ¢ Gd û° ¡« ó ¿ fæ ù° ≈ JΠ ∂ GŸ ôm Πá , h ¿ fù °Ò ¤ G’ eé Ω dæ Ñæ » e© hw æ ΩÎË a« ¬ G ùf’eé° ¿ Mhbƒ≤ ¬ Whª Mƒ¬ .

VGCÂAÉ° G◊ ôjô,… U° «Gó SÑÀ° ≈≤ éπdª «™ , ƒah¥ ÷Gª «™ , æjóe ák d NÓC Iƒq ÁÑÙGH, dgh© Πº dgh© ªπ , bgƒÿgh∞ æwƒdg« á G◊ á≤, Shñà° ≈≤ U° «Gó æjóe ák d IƑNÓC FÉÆÑΠDG« á ÙΠØDG° £« æ« á, àdgh» àf£ Πq™ ¤ J© Égõjõ Jhôjƒ£ JÉEÓNÉ¡ , Jh ÚEÉC SGCÜÉÑ° G◊ «IÉ FÓDGÁ≤ ÉÆFGƑN’C ÙΠØDG° £« æ« Ú, h ¿ Ñf≈≤ e© ¡º àm≈ Gf àü °É Q b† °« qà ¡º , h áeébge àdho¡ º UÉYH° ªà É¡ dgsó≤ ¢ qûdgjô° .∞ h ¿ jôwéæ≤ ‘ AÉÆH G S’EÀ° QGÔ≤ qùdghπ° º G ΠG’C» Lgƒehá¡ dg Ygóàq« äé dgh ûàqωpô° Gh f’e Ù≤ΩÉ° . fqé¡ ùeiò° U° ©áñ h EÉEGCÉ¡ – äéjóq IÒÑC ΩÉEGC Sádƒ¡° dg ©ÁÄÑ Gh f’e Ù≤ΩÉ° , ’ Éæfq SÑÆ° ≈≤ ahgc« AÉ dò¡ √ ÙŸGIÒ° , Shñæ° ≈≤ Ωîëf Yƒ≤ ∫ dg Séæq¢ ghª eƒ¡ º, ødh f© ªπ ΠY≈ IQÉKGE ÛŸGÔYÉ° dgh¨ õfgô Shñà° ≈≤ Iómh Éæñd¿ Yh Iõq Éæñd¿ Sghà° QGÔ≤ Éæñd¿ , ájéz HGC ¤ ’ YRÉÆJÉ¡ üedé° øe Éæg HGC Σéæg ’ Éæfq e ƒæ“¿ ΠY≈ dg Aéeóq dg cõq« á àdg» äqógo øe ΠLGC b« áeé Éæñd¿ , Sghà° QGÔ≤ Éæñd¿ .

h‘ ΩÉÀŸG âeéb G◊ ôjô… ûãácqé° G AÉÑW’C Uéfô° Mª Oƒ ah OGƑD æm« áæ ódénh üÿgô° … eh« ûé° ∫ ûeô° ± ìéælh äƒàfr jrƒàh™ hqódg´ Áôμàdg« á ΠY≈ ØÀÙG≈ H¡ º hg øe ܃æj æy¡ º hg ÄÓFÉY Úaƒàÿg æe¡ º, ƒeôμÿgh¿ gº AÉÑW’G: MGCª ó Ñf« π YGÔDG» , Sgqóæμ° G◊ êé, dg« SÉ¢ ΠJG« É, dg« SÉ¢ ‚º , fggƒ£ ¿ ùy° ˘É ,± L ˘ª ˘« ˘π e ˘© ˘ª ˘QÉ ,… TGQ° ˘ó Qƒÿg,… eq ˘õ … ûdg° ˘ÜÉ , ÒHHQ Y ˘Ñ ˘Oƒ , Y ˘OÉ ∫ dg ˘YGÔ ˘» , Y ˘Ñ ˘ó dg ˘Mô ˘ª ˘ø dg ˘æ ˘≤ ˘« Ö, ùz° ˘É ¿ M˘ ª˘ Oƒ, a˘ OGƑD ÙYGÒ° ¿, d˘ Ñ˘ «Ö HG˘ ƒ X˘ ¡˘ ô, f« RÉ… Ñ÷G« Π» , ûgωé° ÁY’O, dh« ó übö° , áñgh T° ©« Ö, S° ©ó ΠDG¬ ΠŸG« π.

[ G◊ ôjô… Mhª Oƒ æmh« áæ üÿghô° … AÉÑWGH ƒeôμe¿

Q) âagc f© «º (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.