Bƒj« ∞ ûyägô° ŸGÚHƑΠ£ Fgôéhº SÖΠ° ôjhõjh ägqóflh

Al-Mustaqbal - - Ôaéîe Céëehº -

Sπé° ‘ ÙDGÄÉYÉ° VÉŸG° «á bƒj« ∞ dg© ûägô° øe πñb ÷G« û¢ iƒbh G e’c ˘ø dg ˘NGÓ ˘Π ˘» e ˘ø ŸG£ ˘Π ˘ÚHƑ H˘ é˘ FGÔ˘ º àfl˘ Π˘ Ø˘ á, c˘ ª˘ É bhgc˘ âø jóÿg˘ jô˘ á dg© áeé d øeóc dg© ΩÉ 34 ehƒπ£ ÓN∫ Tô¡° f« ùé° ¿ VÉŸG° ».

YGH ˘Π ˘âæ b «˘ ˘IOÉ ÷G« û¢ ‘ H ˘« ˘É ¿ d ˘¡ ˘É FGC ˘¬ Y{ ˘Π ˘≈ KGC ˘ô J ˘© ˘Vô ¢ MGE ˘ió üdg° «dó «äé ‘ áπfi IÓΠN ÙΠDÖΠ° HIƑ≤ ùdgìó° ïjqéàh 23/ ,2012/ óh ÄGC ájôjóe ÄGÔHÉIG ëhª áπ Jü≤ ¢ häéjô– SGCÄÔØ° ùegc¢ ‘ áπfi Öb dg« SÉ,¢ øy bƒj« ∞ πc øe: ÙMÚ° ódén ÓŸG ùæl)° «á b« ó SQÓDG,(¢ féæñπdgh« Ú GGÔHGE« º ÙMÚ° SƑŸGƑ° ,… ódénh ójèdg… ódhh√ ÓH,∫ ΠYH» ójèdg… ódhh√ MGCª ó, dph∂ d© ábó H© °†¡ º ÉH◊ ÇOÉ Qƒcòÿg, bh« ΩÉ H© °†¡ º G ÔN’B ‘ äébhgc áøπàfl H YÉCª É∫ Sƒ£° ùeíπ° .

bh ˘ó ÎYG± bƒÿg ˘aƒ ˘ƒ ¿ H ˘JQÉ ˘μ ˘HÉ ˘¡ ˘º FGÔ÷G ˘º G J’B ˘« ˘á : b ˘« ˘ΩÉ c ˘π e ˘ø YÓŸG ˘jƒ ˘ø ÓŸG SƑŸGH° ˘ƒ … ùh° ˘ÖΠ S° ˘« ˘IQÉ e ˘Sô ° ˘« ˘Só ¢ H ˘≤ ˘Iƒ ùdg° ˘ìó ‘ Πfi ˘á ÒHÈDG, f’gh ˘à ˘≤ ˘É ∫ H ˘¡ ˘É ¤ üdg° ˘« ˘dó ˘« ˘á còÿg˘ IQƑ d˘ Π˘ üë° ˘ƒ ∫ Y˘ Π˘ ≈ M ˘Ñ˘ ˘Üƒ˘ Iqófl, eh ˘ø˘ K ˘º˘ BGE ˘ΩGÓ SƑŸG° ˘ƒ … Y ˘Π ˘≈ ûdg° ˘é ˘QÉ e ˘™ U° ˘ÖMÉ üdg° ˘« ˘dó ˘« ˘á h WGE ˘Ó ¥ dg ˘æ ˘QÉ ‘ GÉOEG ˘¬ e ˘É IOGC ¤ UGE° ˘HÉ ˘à ˘¬ H˘ é˘ ìhô, bh˘ ó Sgƒà° ¤ GƑYÓŸG¿ H© ó dp∂ ΠY≈ ΠÑE≠ øe ÉŸG,∫ cª É Éeóbgc ‘ dg« Ωƒ ùøf° ¬ ΠY≈ SÖΠ° déñe≠ dée« á øe fi࣠» äébhôfi ‘ áπfi IÓΠN, h IÔNGC ‘ ùdg° ©äéjó .

- ΩGÓBGE øjƒyóÿg ÓH∫ ójèdg… ùmhú° ÓŸG, T’ÉHΣGΰ e™ ƑYÓŸG MGª ó ójèdg,… ΠY≈ SÖΠ° S° «IQÉ Sôe° «Só ¢ HIƑ≤ ùdgìó° ‘ áπfi Öb dg« SÉ¢ Hh« ©É¡ .

óbh ÚÑJ Oƒlh ÄÉZÓH åëh hô– IÓY ëh≥ ƒbƒÿg± ÓŸG, Fgôéhº ÙDGÖΠ° HIƑ≤ ùdgìó° , Jh© WÉ» ägqóıg, ä’héfih πàb h ÓWGE¥ QÉF.

’ Gõj∫ ëàdg≤ «≥ JQÉL e™ Úaƒbƒÿg “¡ «kgó ùàdπ° «ª ¡º ¤ DGAÉ°†≤ üàıg.{¢

h ÜMGC° ájôjóÿg dg© áeé d øeóc dg© ΩÉ ‘ H« É¿ dé¡ bƒj« ∞ 34 Tüî° ° HÉJÉ°†≤ e¡ ªá ÓN∫ Tô¡° f« ùé° ¿ ,2012 h MGC« GƑΠ ΠY≈ ëàdg≤ «≥ H TÉEGÔ° ± DGAÉ°†≤ üàıg,¢ ƒaƒbƒÿgh¿ gº ah≥ hó÷g∫ G J’B »:

21 Tüî° ° àh¡ ªá ôjhõj ùeägóæà° æe¡ º 3 bgôy« Ú, 6 féæñd« Ú, 5 SÚJQƑ° , 5 ùπa° £« æ« Ú FOQGH« á IÓMGH üehájô° IÓMGH. 3 Úaƒbƒe SÚJQƑ° àh¡ ªá ƒnódg∫ ùπná° . ƒbƒe± ómgh ÊÉÆÑD àh¡ ªá Tôdgiƒ° . 3 - TGUÉΰ ,¢ Séjójƒ° ¿ Êéæñdh àh¡ ªá èjhôj Sghωgóîà° Yª äó Iqhõe. 4 - Úaƒbƒe, ÊÉÆÑD ÁKÓKH SÚJQƑ° àh¡ ªá SGÀ° ©ª É∫ ùeägóæà° ÒZ IÓFÉY G∫ ûdgüî° ¢ OƑLƑŸG. - ùπa° £« æ« É¿ àh¡ ªá ÚECÉJ S° ªäé HHQHGC« á Iqhõe. ΠY≈ U° ©« ó ÔNGB, âøbhgc ájôjóÿg dg© áeé øeód dg© ΩÉ Öàμe- T° hƒd ¿ ŸG© ˘Π ˘eƒ ˘äé N˘ ªù °˘ á TG° ˘î ˘UÉ ¢ KG˘ æ˘ AÉ dhéfi˘ à˘ ¡˘ º ùdg° ˘Ø ˘ô G¤ SG° ˘à ˘cƒ ƒ¡⁄ ÖLƑà HÄÉBÉ£ ájƒg áeébgh jgdé£ «á Iqhõe, Úyóe FGCÉ¡ UIQOÉ° ‘ e« ƒfó ïjqgƒàh áøπàfl.

ÚÑJH øe ëàdg≤ «äé≤ àdg» âjôlgc e™ Úaƒbƒÿg ÿgª ùá° , ghº ÁKÓK ÉLQ∫ ôegh ÉJGC¿ , FCG¡ º ÜMGƑΠ° ΠY≈ òg√ ùÿgägóæà° IQHÕŸG øe ›ª áyƒ JΩƑ≤ H© ªπ «äé ôjhõàdg DAÉ≤ déñe≠ dée« á JQÓ≤ 8000Ü Q’HO CÒEGC» eπhé≤ πc ájƒg áeébgh.

Hh TÉEIQÉ° øe ædg« ÁHÉ dg© áeé S’gaéæãà° «á ‘ ΠÑL Éæñd¿ , iôl bƒj« ∞ HQGC ˘© ˘á , e ˘æ ˘¡ ˘º K ˘KÓ ˘á LQ ˘É ∫ egh ˘ô IGC H ˘à ˘¡ ˘ª ˘á dg ˘à ˘jhõ ˘ô SGH° ˘à ˘î ˘ΩGÓ QHÕŸG, âcôjh ÔŸG IGC féãdg« á DAÉ≤ Sóæ° áeébg ædéh¶ ô G¤ Vh° ™ ÀÆHGÉ¡ ÀLÉMHÉ¡ G¤ ájéyôdg dgh© ájéæ, cª É ” ÙJÒ£° ÆÓH åëh hô– ëh≥ ÚWQƑÀŸG ‘ òg√ Y’Gª É.∫

e ˘ø L ˘¡ ˘à ˘¡ ˘É YG ˘Π ˘âæ jóÿg ˘jô ˘á dg˘ ©˘ eé˘ á d˘ ≤˘ iƒ e’g˘ ø dg˘ NGÓ˘ Π˘ » ‘ H˘ «˘ É¿ fg˘ ¬ V{° ˘ª ˘ø WGE ˘QÉ e ˘¡ ˘eé ˘¡ ˘É ‘ É›∫ M ˘Ø ˘ß G e’c ˘ø dgh ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ eh ˘μ ˘aé ˘ë ˘á ááô÷g îã ˘à ˘Π ˘∞ FGC ˘YGƑ ˘¡ ˘É, μ“˘âæ b ˘£ ˘© ˘É ä b ˘iƒ G e’c ˘ø dg ˘NGÓ ˘Π ˘» H ˘à ˘JQÉ ˘ï 0305/ 2012/ e ˘ø J ˘bƒ ˘« ˘∞ 58 T° ˘üî ° ˘É JQ’E˘ μ˘ Hɢ ¡˘ º AGC˘ ©˘ É’ L˘ eô˘ «˘ á Y˘ Π˘ ≈ G VGQ’C° » FÉÆÑΠDG« á áaéc, H« æ¡ º: 18 Fgôéhº Sábô° h TGEÉÑÀ° √ ùhábô° , 7 Ωôéh ÓWG¥ QÉF, 3 Ωôéh ÊÉYRG, 2 Ωôéh ÔHÉÎJ ÒZ TYÔ° », 2 Ωôéh IQÉYO, 2 H ˘é ˘Ωô Y ˘Ωó M ˘« ˘IRÉ GQHGC ¥ K ˘Ñ ˘Jƒ ˘« ˘á , 2 H ˘é ˘Ωô S° ˘ÖΠ H ˘≤ ˘Iƒ ùdg° ˘ìó , 2 Ωôéh ádhéfi ƑNO∫ õæe,∫ 2 Ωôéh T∂° ho¿ UQ° «ó , 12 Fgôéhº : M« IRÉ ájƒg e¨ Iôjé, ÀMG« É∫ Uôbháæ° , H« ™ S° «ÄGQÉ ùeábhô° , áæggôe d© áñ Iôc dgωó≤ , ƑNO∫ OÓÑDG ùπná° , Qgôa, AÉÆH Qôμe, RGÕÀHG, ägqófl, VÜÔ° Agòjgh, 6h EÚHƑΠ£ ΠDAÉ°†≤ ÖLƑà ägôcòe h ΩÉΜMGC dóy« á áøπàfl.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.