DGÑ≤ ¢† ΠY≈ 3 bgôy« Ú h KGC« Hƒ« á Ωôéh πàb SQƑ° … ‘ G T’caô° «á

Al-Mustaqbal - - Ôaéîe Céëehº -

dcgâ≤ UÉÆYÔ° øe IRÔØE ähòh DGFÉ°†≤ «á ‘ Iómh ûdgáwô° DGFÉ°†≤ «á DGÑ≤ ¢† ΠY≈ bgôy» ÎYG± TÉHCGΰ ¬ e™ æwgƒe¬ Hπà≤ SQƑ° … πñb SCGƑÑ° ´ ‘ áπfi TC’GAÔ° «á ÔKG TEGÉΜ° ∫ Oôa… bh™ H« æ¡ º.

âféch dgiƒ≤ æec’g« á ób âøbhcg ÔKG ÜÉΜJQG ááô÷g bgôy« Ú ÚÆKG KCGH« Hƒ« á âféc aôhá≤ dgë°† «á ùdgqƒ° … fiª ó LÉM» 22) EÉY .(

Vhcghâë° ájôjóÿg dg© áeé diƒ≤ øec’g ΠNGÓDG» ‘ H« É¿ dé¡ FCG¬ ôéa ÏJQÉJ 29 `` 30` f« ùé° ¿ VÉŸG° » bh© â ááôl πàb ‘ áπfi Ωôc ƒàjõdg¿ ``TC’G` aô°« á, ÖGP Vë° «à É¡ fiª Oƒ LÉM» H ˘SGƑ ° ˘£ ˘á S° ˘Úμ ‘ Y˘ æ˘ ≤˘ ¬, dph∂ Y˘ Π˘ ≈ N˘ Π˘ Ø˘ «˘ á TEG° ˘μ ˘É ∫ a˘ Oô,… M« å ” bƒj« ∞ ûeñà° ¬ a« ¬ øe πñb ájqho øe üa° «áπ TC’GAÔ° «á ‘ Iómh Táwô° ähòh ÙÃIÓYÉ° OÓY øe ÚÆWGƑŸG, ûehñà° ¬ ÔNBG øe πñb ájqho ûd° ©áñ ŸG© äéeƒπ Éféc ‘ Éμe¿ G◊ ÇOÉ, ghª É dg© bgô« É¿ øjƒyóÿg CG g..` 31) EÉY ( Ühg. .` 33) EÉY Ék ( c ˘ª ˘É bhcg ˘âø KC’G ˘« ˘Hƒ ˘« ˘á Ωh. . 21) Y ˘eé ˘ké ( dg ˘à ˘» c ˘âfé H ˘aô ˘≤ ˘á dgë°† «á , a« ªé a ôq ÛŸGÑÀ° ¬ ááôéh dgπà≤ dg© bgô» QΩ. . 31) EÉY .(

àæhh« áé ëàdg≤ «äé≤ S’ghà° Ü≤ÄGAÉ° G◊ ã« áã øμ“UÉÆYÔ° IRÔØE ähòh DGFÉ°†≤ «á ‘ Iómh ûdgáwô° DGFÉ°†≤ «á øe e© áaô Éμe¿ ÓLGƑJ√ M« å ggoª ଠïjqéàh 25/ 2012/ àøbhcgh¬ ‘ áπfi ØΜH« É.

Hh ˘dé ˘à ˘ë ˘≤ ˘« ˘≥ ÎYG± CGG. .` H˘ T’ÉΣGΰ e˘ ™ QΩ. . H˘ £˘ ©˘ ø fiª ˘Oƒ M ˘LÉ ˘» ‘ Y˘ æ˘ ≤˘ ¬ H˘ SGƑ° ˘£ ˘á S° ˘Úμ Y˘ Π˘ ≈ N˘ Π˘ Ø˘ «˘ á TEG° ˘μ ˘É ∫ a˘ Oô… ûehioé° eóc« á.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.