Ámébh{ S° «SÉ °« zá

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

Qhóh,√ ÈÀYG ôjrh ûdg° hƒd¿ àl’gª YÉ« á πfgh ƑHGC QƑYÉA G¿ S’G{À° «AÉ òdg… foπ≤ e ˘ø ˘ ˘π dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ ùdg° ˘Qƒ … ¤ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿, ûj° ˘ ˘π ‘ M ˘ó JGP ˘¬ V° ˘Hô ˘ e ˘ø V° ˘Ühô dg ˘bƒ˘ ˘É˘ M ˘á˘ ùdg° ˘«˘ ˘É˘ S° ˘«˘ ˘zᢠ, a’ ˘à ˘ ¤ ¿ S’G{° ˘à ˘« ˘AÉ dg ˘Ø ˘© ˘Π ˘» j˘ Öé ¿ j˘ μ˘ ƒ¿ e˘ ø dgπà≤ Ñdghû£ ¢ àdgh© Öjò Gh ΩGÔL’E òdg… üëjπ° ëh≥ ûdg° ©Ö ùdgqƒ° z….

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.