G AÉN’E 1 ``dg``` ©ó¡ 5

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

S° ≤§ G AÉN’E G ΠG’C» DÉY« ¬ ΩÉEGC V° «Ø ¬ dg© ó¡ 1 - 5 ûdg)ƒ° • G 1,( ΠY≈ Πe© Ö ÚEGC ÓÑY Qƒædg ÓΠÑDG… ‘ ëhª hó¿ .

G U’EÄÉHÉ° : Sπé° d AÉNÓE G ΠG’C» ùdgqƒ° … aó¡ IOƑY øe) Váhô° AGÕL 58,( dh ˘Π ˘© ˘¡ ˘ó ùm° ˘ø T° ˘© ˘« ˘à ˘ƒ 15) 76h H ˘© ˘ó bo ˘« ˘≤ ˘á MGH˘ Ió e˘ ø GGE˘ QGÓ√ Váhô° AGÕL Uégó° G◊ SQÉ¢ ΠÑ÷G» MGCª ó Σƒàμj dƒmhé¡ G¤ æcq« á SG° ˘à ˘ã ˘ª ˘gô ˘É T° ˘© ˘« ˘à ˘ƒ ùe° ˘é ˘Ó g˘ aó˘ ¬ dg˘ ã˘ ÊÉ( Yh˘ fó˘ É¿ e˘ Π˘ ë˘ º 71)( Mh ˘ª ˘Iõ SEÓ° » 80)( ùmhø° ôgõe 90)1+ .(

πãe AÉN’G ΠG’G» DÉY« ¬ G◊ SQÉ¢ MGCª ó Σƒàμj ƑÑYÓDGH¿ AÓY H« ƒ°†¿ ÙM)ΩÉ° fódg∞ 77( ahó¡ IOƑY QÉWH¥ ÓÑY√ Sébh° º fiª Oƒ fihª ó ÉEQ∫ OGHQ) G◊ μ« º 54( fihª ó Mª Oƒ h MGCª ó ÜÉJO ùmhú° ñhôa üehø£° ≈ ÓM¥ HQ)« ™ G◊ üô° … 63( h MGCª ó ædg© ªÊÉ .

πãeh dg© ó¡ G◊ SQÉ¢ fiª ó Mª Oƒ ƑÑYÓDGH¿ SÉÑY¢ æc© É¿ ùmhø° ôgõe Oégh… Së° ªêgô Mhª Iõ SEÓ° » ΠYH» G ÄÉJ’C ùmhø° T° ©« ƒà Éfóyh¿ ëπeº ùm)ø° UÉF° «∞ 72( SÉÑYH¢ Yƒ£ … dgh© LÉ» ΠN« π üeø£° ≈ ÙM)Ú° bo« ≥ 46( Gh EQ’C« æ» ùμdgqóæ° SƑØJOÉJ° «É ¿ ) MGCª ó JQR≥ 46.(

OÉB IGQÉÑŸG G◊ μº ÙHΩÉ° Y« OÉ fhéyh¬ OÉG… ùcqé° óñyh ΠDG¬ ÖDÉW, ûhhò° SGHGCÁ° HGQ© ÀMG« WÉ« , ÑBGQHÉ¡ S° ©« ó ÓÑY déÿg.≥ Qòfgh G◊ μº MGCª ó JQR≥ 67).(

h’c∫ 0 -

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.