GQ{‹ ŸG© äéeƒπ G h’cz∫ ájóπñd ÉLÔH

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

f¶ ªâ ájóπh ÉLÔH GQ{‹ ŸG© äéeƒπ h’gz∫ ûãácqé° 12 jôaé≤ , Jh DÉC∞ πc jôa≥ øe 6 TÜÉÑ° THÁHÉ° , GƑDÉL ‘ MG« AÉ IÓΠH ÉLÔH SGÒ° Y ˘Π ˘≈ b’g ˘ΩGÓ , Jh ˘Lƒ ˘¡ ˘Gƒ ÙMÖ° b ˘FÉ ˘ª ˘á d’g˘ ¨˘ RÉ Fgôÿgh˘ § dg˘ à˘ » YG£ «â d¡ º øe πñb áæéπdg ÆŸG¶ ªá , dph∂ Hó¡ ± aƒ¡ Ugƒàdgπ° e™ ÉG’G‹ Tghcgô° ¡º ◊π d’g¨ RÉ.

h‘ N ˘à ˘ΩÉ dg ˘« ˘Ωƒ dg ˘jô ˘VÉ °˘ » ŸG© ˘Π ˘eƒ ˘JÉ ˘» bg˘ «˘ º MG˘ à˘ Ø˘ É∫ ‘ b˘ Yɢ á OÉÆDG… ãdgé≤ ‘ àl’gª YÉ» ‘ ÉLÔH ëhqƒ°† FQ« ù¢ ájóπñdg ùmø° üzø° , FQH« ù¢ OÉÆDG… ódén hôj, Agqóeh SQGÓE¢ ájófgh Lhª ©« äé ΠYÉAH« äé. dgh≈≤ ùfƒj¢ Mª «á Πcª á áæéπdg ÆŸG¶ ªá Gôπd‹ aé≤ :∫ S{° ˘YÉ ˘äé GOGQG ˘É ûdg° ˘Ñ ˘ÜÉ N ˘£ ˘Iƒ f ˘ë ˘ƒ e’g ˘ΩÉ ‘ W ˘jô ˘≥ QR´ ìhq àdg© hé¿ áød’gh ÚH TÜÉÑ° ZÉLÔH, e Gócƒd G¿ dgó¡ ± ƒg ùaáë° πeg H© «Gó øy ùdg° «SÉ á° ùdgh° «SÉ °« Ú QÉÑNGH G◊ Üô Qéeódgh. Kº çó– üzø° æa ƒq √ ûæhé° • ÛDGÜÉÑ° , e Gócƒd G¿ dgó¡ ± ƒg J© õjõ áød’g IƑN’GH Ugƒàdghπ° ÚH TÜÉÑ° ÉLÔH Éæñdh¿ àdgh» HÉ¡ fqƒ£ æñfh» ÉLÔH, GÓYGH ÉH¿ ájóπñdg Sƒμà° ¿ üàhô° ± ÛDGÜÉÑ° àféh¶ QÉ e ˘Ñ ˘ÄGQOÉ d ˘Π ˘© ˘jó ˘ó e ˘ø dg ˘ûæ ° ˘WÉ ˘äé ÀŸG˘ æ˘ Yƒ˘ á. bh˘ É∫ ûdg° ˘« ˘ï L˘ ª˘ É∫ ÛHTÉ° á°: dg{« Ωƒ Éæc åëñf øy ÁHƑLG S’ÁΠÄ° KAÉ≤ «á àlgª YÉ« á KGÔJ« á, Éæπc øe πc Éæñd¿ øeh πc DGFGƑ£ ∞ ÖGGÒŸGH åëñf øy b ˘SGƑ ° ˘º OEª ˘© ˘æ ˘É , S° ˘Ä ˘ª ˘æ ˘É eh ˘Π ˘Π ˘æ ˘É MG ˘åjoé dg ˘£ ˘FGƑ ˘∞ ümhü° ¢ ÷Gª ÄÉYÉ æjódg« zá.

Éægh èféàædg: 1 - jôa≥ OGH{… Yª zøjô, 2 - jôa≥ ÉJQ{∫ zójqóe, 3 - a ˘jô ˘≥ Q{ SGC¢ dg ˘Qhó z…. K ˘º âyrh ŸG« ˘dgó ˘« ˘äé dgh ˘μ ˘ Shƒd¢ ÚH øjõféødg.

[ jôa≥ OGH… Yª øjô Hπ£ ÙŸGHÉ° á≤.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.