GOÉ–’ dg© Hô» Iôμd dgωó≤ ààîjº YGCª dé¬ ‘ ähòh

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

fg© ó≤, ùegc,¢ ‘ óæaz¥ hgôc¿ ZGRÓH ‘ ähòh, G àl’eª É´ øeéãdg ûyô° éπdª ©« á dg© ªeƒ «á d OÉ– dg© Hô» Iôμd dgωó≤ ëhqƒ°† Πㇻ GÄGOÉ–’ æwƒdg« á G Y’CAÉ°† h YGCAÉ°† áæéπdg Øæàdg« ájò d OÉ–.

óbh óh G àl’eª É´ bóh« á≤ U° ªâ KGOGÓM ΠY≈ ìhq FQ« ù¢ GOÉ–’ üdgéeƒ° ‹ S° ©« ó fiª ó Qƒf Kº Πcª á Fôd« ù¢ GOÉ–’ ÊÉÆÑΠDG TÉG° º M« Qó òdg… b Ωóq YQO Jájôjó≤ ¤ GOÉ–’ dg© Hô» ÙJΠ° ªé¡ ÖFÉF Fôdg« ù¢ h’g∫ fiª ó HGQHQ.√ Kº ócgc Yƒ°† áæéπdg Øæàdg« ájò d OÉ– G jôa’c≤ » ÊÉG ƑHGC ójq√ YOº áaéc YGCª É∫ GOÉ–’ dg© Hô» d© IOƑ ÓWGE¥ ùaéæÿgäé° Ñdghä’ƒ£ . îjh ππq G àl’eª É´ Πcª á ûdácô° ódqhh{ SÄQƑÑ° zühôz DGCÉGÉ≤ H« QÉ NÉC« É âød a« É¡ ¤ ¿ ähòh ûjó¡° IOÉYGE MGE« AÉ ûfäéwé° GOÉ–’ dg© Hô» Iôμd dgωó≤ H© ó IÎA øe ƒàdg bq ,∞ ÈY ÁJÉYQ ûfgcᣰ GOÉ–’ dg© Hô» àd© õjõ Ugƒàdgπ° ÚH GÓΠÑDG¿ dg© Hô« á dgh© ªπ ΠY≈ aq™ ùeiƒà° Iôc dgωó≤ a« É¡ â– T° ©QÉ Iôc{ dgωó≤ ûe¢ IƑΠM Édq DÉH© Hô» z.

Πμdghª á G IÒN’C âféc hgqhôd√ òdg… âød ¤ NIƑ£ GOÉ–’ dg© Hô» Iôμd dgωó≤ ‘ IOÉYGE U° «ÁZÉ ædg¶ ΩÉ G S’CSÉ° °» Éà àjª TÉ≈° e™ ahôx¬ àeh£ JÉÑΠQ¬ hf ¶É Ω G’ –É O Gd óh ‹ h Y£ ÉA G’ hd ƒjq á ‘ Nᣠdg© ªπ ÙŸHÉ° äé≤ GOÉ–’ c ˘Ñ ˘£ ˘dƒ ˘à ˘» c ˘ SÉC¢ dg ˘© ˘Üô d ˘Π ˘ª ˘æ ˘à ˘î ˘Ñ ˘äé dg˘ Wƒ˘ æ˘ «˘ á ch˘ SÉC¢ GOÉ–’ dg˘ ©˘ Hô˘ » d ájófóc, h YGEAÉ£ G g’cª «á Ñdä’ƒ£ ÄÉÄØDG dg© ªájô ÈY QGÔBGE áeébge Húàdƒ£ dμ S¢ Gd ©ô Ü –â 02 S° æá hc S¢ Gd ©ô Ü –â 71 S° æá S° æ ƒjq óh’ øe c S° æà Ú ’g ª« qá Gòg dg ƒæq ´ øe Ñdgä’ƒ£ ‘ øjƒμj ùÿgà° πñ≤. cª É ócgc ¿ ΩÉY 2012 S° «ƒμ ¿ KGÔNGR Ñdéhä’ƒ£ ΠY≈ ùeiƒà° äéñîàæÿg Gh ájóf’c ’¿ c SÉC¢ GOÉ–’ dg© Hô» d ájófóc SYGÒ° » ÄÉWÉÑJQG äéñîàæÿg Gh ájóf’c cª É S° ˘« ˘≤ ˘Ωƒ H ˘à ˘î ˘Ø ˘« ˘∞ dg ˘© AÖ Y ˘Π ˘≈ Y’˘ Ñ˘ » FGC˘ jó˘ á ŸG≤ ˘eó ˘á ‘ dg˘ hó∫ dg˘ ©˘ Hô˘ «˘ á. àànghº G àl’eª É´ ûbéæãá° hól∫ Y’Gª É∫ h QGÔBGE Oƒæh.√

Sh° «üë π° jôødg≥ iòdg êƒàj μh SÉC¢ dg© Üô Ód· Iôμd dgωó≤ ŸGIQÔ≤ ‘ ùdg° ©ájoƒ ΠY≈ Πe« ƒ¿ Q’HO. ÉEG Öîàæÿg UÖMÉ° õcôÿg ÊÉÃDG ùa° «üë π° ΠY≈ 600 DGC ∞ Q’HO, eπhé≤ 350 DGC ∞ Q’HO jôøπd≥ ådéãdg, 250h DGC ∞ Q’HO jôøπd≥ HGÔDG™ . Sh° «üë π° πc jôa≥ ÛEΣQÉ° ‘ Ñdgádƒ£ ΠY≈ 200 DGC ∞ Q’HO eáeó≤ øe ûdgácô° YGÔDG« á bƒÿg© á e™ GOÉ–’ dg© Hô» .

äócgh ûyiô° äéñîàæe ûeàcqé° É¡ a≈ c SÉC¢ dg© Üô 2012 àdg» JΩÉ≤ àæjóã» IÓL DGHFÉ£ ∞ gh» ùdg° ©ájoƒ ÓΠÑDG) ÆŸG¶ º( Gh ÄGQÉE’E dgh© Gô¥ dh ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ ah˘ ùπ° ˘Ú£ dh˘ «˘ Ñ˘ «˘ É dgh˘ Ñ˘ ë˘ jô˘ ø ùdgh° ˘GOƑ ¿ dgh˘ «˘ ª˘ ø ŸGH¨ ˘Üô . j˘ cò˘ ô G¿ SÖË° dgáyô≤ S° «iôé GÓZ ÓM’G áæjóã IÓL ùdg° ©ájoƒ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.