ÓÑÆL•

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `g`` Óm’c 6 Qéjgc 2012 ``` 15 Lª Ioé F -

HÉ dà ƒg R… , cé fâ eƒ Gb ∞ HÉ QR I dô F« ù¢ {G ◊õ Ü Gd à≤ óe » G’ T° ÎG c» qz ÖFÉÆDG dh« ó ÓÑÆL• ÈÀYG a« É¡ ÉÆFGC { ΩÉEGC äéhéîàfg g» TGCÑ° ¬ Üôëh DGE¨ AÉ, πh g» ÜÔM ƒμf¿ HGC ’ ƒμf¿ , øëfh ød fπñ≤ H ¿ Πj¨ «Éæ ZÓMGC, h ócq FGC ¬ ød{ fπñ≤ ¿ ƒμf¿ ëπe≤ øjòπd hójôj¿ kgoó› ¿ ùjgƒdƒà° ΠY≈ G øe’c ΠYH≈ ùdg° «IOÉ ΠYH≈ G S’EÀ° Ó≤∫ ΠYH≈ πc ägõéæe IQƑK G RQ’C ‘ Éæñd¿ , àdg» ød fπñ≤ ¿ ΠJ¨ ≈ JGC Éc¿ ãdgª zø.

âødh ÓÑÆL• ¤ fq ¬ { GPGE Éc¿ G◊ Üõ ób Qôb ƒnódg∫ ‘ ùjájƒ° e™ jôa≥ 8 QGPGB øe ΠLGC Mª ájé S’GÀ° QGÔ≤ ‘ Éæñd¿ , a ¿ G äéhéîàf’e ædg« HÉ« á ŸGÁΠÑ≤ SVÉÎÀ° ¢ øe ΠLGC G◊ ÉØ® ΠY≈ ÿg§ ùdg° «OÉ … ‘ Éæñd¿ , æeh™ Éæñd¿ ŸGH Sƒdù° äé° Sódgájqƒà° øe ¿ J≤ ™ â– S° «Iô£ ZQHÉÙG. Qh IGC ¿ e{ ˘Vƒ ° ˘ƒ ´ S° ˘ìó ŸG≤ ˘ehé ˘á πfi f ˘≤ ˘TÉ ,¢ T° ˘ô • ¿ ’ ùj° ˘à ˘î ˘Ωó ‘ πngódg ah≥ Ée ØJGÉÆ≤ e™ ÜÕM ΠDG¬ , h ¿ àjº ÙJΠ° «º ùdgìó° μd» ’ Ñj≈≤ Gòg ùdgìó° ÊQÉN fé£ ¥ SΠ° ᣠzádhódg.

Th° Oóq ΠY≈ ÉÆFGC f{© Πº G¿ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … h ¿ Éc¿ àj ÍLQÉC G’ fq¬ ’ Gõj∫ ùjωóîà° JGHOGC¬ ‘ Éæñd¿ , fh© Πº G¿ ûdg° ©Ö ùdgqƒ° … ‘ Jë°† «JÉ ¬ DGÁΠFÉ¡ S° «üàæ ô°, fh© Πº ¿ Ée øe T° »A Oôj´ Gòg ædg¶ ΩÉ øe ¿ j© Oƒ G¤ ùøf¢ dgjô£ á≤ dgááó≤ , h ¿ héëj∫ dg¨ AÉ Rƒeôdg æwƒdg« á ùdgh° «ájoé S’ghà° dó≤« zá. æμd¬ SGC ∞° ’¿ àûg{ª ™ hódg‹ àm≈ òg√ ëπdg¶ á ⁄ j ˘≤ ˘Ωó J ˘Π ∂ ÙŸG° ˘YÉ ˘Ió dg ˘æ ˘Yƒ ˘« ˘á ŸG£ ˘Π ˘Hƒ ˘á d ˘Π ˘à ˘î ˘üπ ¢ e ˘ø g ˘Gò dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ S’GOGÓÑÀ° … HÉGQ’G» òdg… μmº SÉJQƑ° ÌC’C øe Nª ùá° YOƑ≤ , øμd AÉEO ûdg° ©Ö ùdgqƒ° … SVÔØÀ° ¢ bgh© kgójól ΠY≈ ÙDGÚÀMÉ° dhódg« á dgh© Hô« zá. ààdg)ª á U18¢ (

[ øe dg« ªú : ùmø° UHÒØ° ÓÑÆLH• Gh◊ ù° «æ » øjrh øjódg Gh◊ ôjô… Mhª IOÉ Ghóyh¿

ÙM)ΩÉ° THQÉÑ° (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.